10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 20

Ο αρχαιολόγοσ Λωάννθσ Σραυλόσ, ςτο βόρειο κλάδο τθσ Ιεράσ Οδοφ αγναντεφει τον Κόλπο τθσ Ελευςίνασ Φωτογραυία 1932