10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 10

Αναφορζσ για το Όροσ

Οι αρχαίοι ςυγγραφείσ αλλά και οι περιθγθτζσ χρθςιμοποιοφν αρκετζσ ονομαςίεσ για το Προσ όπωσ π . χ . Αιγάλεω , Ροικίλο , Κορυδαλλόσ , Δαφνοβοφνι , Ικάριον κ . λπ .

• Αιγάλεω : Ο Ηρόδοτοσ περιγράφοντασ τθ Ναυμαχία τθσ Σαλαμίνασ και « τοποκετϊντασ » τον Ξζρξθ να παρακολουκεί από ζνα φψωμα τθ Ναυμαχία ( 480 π . Χ )

• Ποικίλο : Ο περιθγθτισ Ραυςανίασ ( 150 μ . Χ .) ςτα ΑΤΤΙΚΑ αναφζρει το βουνό ωσ « Ροικίλο » και κάνει μια πλοφςια περιγραφι κατά μικοσ τθσ Ιεράσ Οδοφ .

• Κορυδαλλόσ : Ο Θεόφραςτοσ ( 320 π . Χ .) πατζρασ τθσ Βοτανικισ , μακθτισ του Αριςτοτζλθ , περιγράφει ότι « οι πζρδικεσ τθσ περιοχισ Κορυδαλλοφ ζχουν διαφορετικό κακάριςμα από αυτζσ που ζχει ακοφςει ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ Ελλάδασ ».

Αναφορζσ για το Όροσ Οι αρχαίοι ςυγγραφείσ αλλά και οι περιθγθτζσ χρθςιμοποιοφν αρκετζσ ονομαςίεσ για το Προσ όπωσ π.χ. Αιγάλεω, Ροικίλο, Κορυδαλλόσ, Δαφνοβοφνι, Ικάριον κ.λπ. • Αιγάλεω: Ο Ηρόδοτοσ περιγράφοντασ τθ Ναυμαχία τθσ Σαλαμίνασ και «τοποκετϊντασ» τον Ξζρξθ να παρακολουκεί από ζνα φψωμα τθ Ναυμαχία (480 π.Χ) • Ποικίλο: Ο περιθγθτισ Ραυςανίασ (150 μ.Χ.) ςτα ΑΤΤΙΚΑ αναφζρει το βουνό ωσ «Ροικίλο» και κάνει μια πλοφςια περιγραφι κατά 3s3333sss333ዂ(ss3s3Έ333s3ss3 ̌3 ˊH33s3ss33333ssss33s33s33Bsss33 33ssss3᳭sH333H0H33s3ss33333ssss3ss3s3sB3ssᳯss3s3s3ss೯3H3s33ss333H3sH3s೭sH3೭H33ssᳯss3s3೮33sB333s33s˂