Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 53

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Με την πληρη απελευθερωση και απορρυθμιση των μεχρι σημερα δημοσιων υπηρεσιων, τιθενται σοβαρα ερωτηματα για το κατα ποσο θα ειναι εφικτη η διασφαλιση της ποιοτητας και της προσβασιμοτητας τους. Στην περιπτωση της ποιοτητας και της ασφαλειας, και ειδικα απο τη στιγμη κατα την οποια η επιβολη ρυθμισεων και ελεγχων αντιμετωπιζεται ως εμποδιο για το ελευθερο εμποριο, μοιραια θα ακολουθηθει και για τις δημοσιες προμηθειες η λογικη της ελαχιστοποιησης των ρυθμισε sBH33BH3sss3sss3sBH3sBH3sssBH3sBH3s3sH3BH33sBH3ssssBH33Bs3sss3sss3ssKH3sBH3sssH33sss333BH3ssBB3H33s33sH33sBH33sss3sssBH3s3ssssBH3H33sBBss3sssBs3Bs33sssss3sBss3s3Bs3sss3sBH33s󬳬ss333BH3sssBH33BH333s3BH3BBs3ssssH33BH33ssss3sBH3s3H3s3ss3ssH3s3ssssssss3󮳮sss3sBssx&sss3KssᳯBssss3󮳯3sB3sBssss3sss3ss3sBs3Bss3s3ss3sBs3Bs3ssssBsBBH3s3H33H33ssH33sH33sH3ss3sBBs3sss3ssss3BH33H33sssssBH33H3sᳬss3H33sBH33s3sssKBssBH3s3sssBH3sss3BH33sss3ss3s3BH3s3󮳮ss3BBs3H33sH333ssH3s3ssssH BH33ssH33H333sBss3sss333s΂3H333⳯33H M33ssss󫳮3󮳭H33ssss3sssH3ppss3㳯H3sH33sssss3sK3ss3sK3K3s3ss3pss33s33H33H3s3sssH3ss30ss3ss3s3sH3ss3ss33ps3s33H333ss333s3ss33sssss333s3ss3pss3sssNJH3333ss3s 3333pss33s333H3ss33󮳭H3sH33H3s30ss3H0ssss333s3ss33ssssss3333pss3ss333sssps3ssH0ssH3sss3s33s3ss3s33s3ssss㳯Kppss3㳯H33H33sH3H3s3ssss3s33s㳯H3sH3sss3sKH33H3s3sssH3sss3sH33sH3sH 3s3s H3³3H33sssss󭳭s3sH333ss33sH3sss3sB3H33sH K 33H3sss0s K333s3s33sH33sss3s3sH3ps3ss3ss3Kss3ss3s33H3s3sssH3ss33ss33s3sBss 33s㳭H3ss3sH3ssK0sssss0s3ss3󮳯3ss3sss3ss3sK0sssK33ssK33sss3s33ss33ssK3spss3ss33s3s3sH3sss3sH0sss3ss33ss33s33sss3s3ss3˂H3333pss3sss33s3s3s33s3ss333s33K33H3s333sssH3333ss3ss3s3sKsH33330sssH33s33ss3s3sH3s333Bss33H3s33H333ss33sH33ss3s㳯K H33H3sss3s3sH3s3sssH33ssH3ppss3㳯H 3s3K33H33H0sH3333H3s0s³3H33ssss3sH3H3s3ssss333H333s33ssH3ppss3s3H33s33ᳫ333H3ss3s3sH3H3s󮳯sssss333s3ss 3ssᳯssK33s3s3s3ss333spJK333sH3sB3H3s3K3H33ss3ss3ᳫ333H3ss3s3sH3Bs3ssss3s3sss3s3s3ss3s3ss3sB3sss󮳭3333s3s 333s33s󤳧3sH3³s3sssH33sssss3s33ssH33sss3s33s3333ss3s3ss3pss3s333sss3sH3s33ssH3psss33H3s󭳭sH3sH3sssss33H33s3s3s33H33sss3sss3H3pss³sH3sss3333 H33ss3s 33s33ssH33Bs33s33ss33sH3s3ᳫ3ssK333psss³sssH33ss3psss0sH33H33sH0ss3sH33ss󭳯s3sBs3333s3sss33sH3ssss㳯K3s3sBssss3sH3s333H3ssss3sⳮ3s3s3s33sH33BTH 3ss33s 0ss3sH33sH33sH333s3s3sBs󭳯s3sH3s333H3ssss3sⳮ3s3s3s33sH33BTK0sH333psss3s㰭s33H3s3ssH3ssss㳯K33H33ssss3s33H33ss333sss3s3333ssH33H3ss3333s3ss3s3s3s3sH33ssssss333s3s3sps3s333B3s0ssssss333sK33ss3K3333s³3sssss3sH333H33H0ss3s3H3s333s3s3ss3s3sss 3ˈ0ss3H33H3s3ss3sss3sB3H3s3sH33H3s33sps33H3sss3sss 3s33K333H33sss3333H3sⳮH3ssH33sH3ssssH33H33pssH3ss3ss󭳭s3sN333H33sH3sss3s3sH3sH0s3sssH3H3s3s33sssss3s3H3s3sH3ssss3sH3s333³s󫋈333s3H33ssspss3H33H33s333B3sss3sH33ss3 3ssss MH3sssᳫsssH333BsH3s333s3s30ssss30sss3sssssss33H3sssB3ssH33sH0ss㳯H3sH33ss㳯H333sss3s3ssss3s3ssss3H3H3ssss0sssss3sH33ss3ss33sps3s0sH3s3s3s33sss3ᳯss3H3ssss3s㳯ss3sH3H0sss33