Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 39

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η εξέλιξη της νανοτεχνολογίας στα τρόφιµα θα επηρεάσει τόσο την καλλιέργεια, όσο και την µεταποίηση, την αποθ ss3s3sH33H33ssss33ssss3sssNsssss3sssBssᳯsBs3sH33ssssH33BH3s3ss3sBH33BH33H3s33sH3BsBs3sssss3s3s3˂sBsss3ssBs3sBsssss3s3s3ssBssBs3BssssBssBs3s3ssssBsssssBss3s33ssBsssssBVMKBss3sH3ss3sssH33s3sH33BH3ssBH3sBH3s3ssss3sH3s3BH33H3ss33BH33sH3sBH3sḠ&BH3s3ssBH33sBs3ssss3sH3sBH3ssssBH33ss"3s3BH33s3sKH33BBssssH3sBH33H33ssssH3s3sssssBH3sBH33Bssssᳮsss3sss3sVMKs3sH3H3sss3sssBH3ssss3sKH3s3s33ssBs33ss3ss3ssBsᳯssssssss3s3ss3BsKsssssBs3Bs3Bs3ss3sBssBss3᳭ss3sBsss3sss3H33BH0s3sH33sBH33˂H33sssBH3sss33ss3sBH3H3sss3sH3H3s3H33s3H33sBBssssssKs3ssBssBss3ssBs33ssBs3s3sssH33sssH3H3sss3sssBH33BH33sᳮs3KB3BH3sBH33sssss3sBH3sssssBH3ssss33H33sssKs3ss3Bs3Bss33sssss3sBssBss3s3s󮳮B3BH3ssss3ss"3BH3ss󬳯ssBH3sBH33BH3s3sssss3sBsssss3s3s3ssBss3s3ss"3s3Bs3ss3s᳭BH33ss3ss3s3ssssH33BH33sH3˳ KH3sBH33BHT BBH3sᳯsBH33BH33ss"3s3BH33H3sBH33BH3ssss3sBH3sBH33sBH3ss3s3ssssKH33s3BH33sH33BH33sBBs3sssBH3ss3s3sH3s3s3sH3s3H33BH K H33sss3Bssssssss3ssBs3Bs3s3s3ss3ssss3ssBB3ssssH 3 ˳ BH3sBH33s3s3ss3ssH3ssssᳮss3s3ssJ3 ˳KBsssss3ss"3Bs3ss"3s3Ks3ss3BB BH3ss3ss3sBH33H3s3sssKH3ssHH3sBH33BB3ss"3s3BH3ss3ssBH33sss3ssBH3s3s3s3BB3sBsssBssssBsss3s3s3Bs3ss3Ksssss3sssBs3Bs3sᳮs3BBs3s3ss3s3sBH3sBH33sBH3s󭳯sBH33ssᳯss3sH3ss3s3s3s3sH3H3sss3sssBH33ss3BH3ss3ss3sBB3BH33BH3sss3H3sss33sH33BH33sssBH33s3sBBssBH33BH0ssss3s󮳭ssH3sssssssKH3ssBBsBs3ss󬳮ssBss3sssBs3Bssss33sssssBs3sᳮs3sBs3Bss3ssss3ss3s3ssss3BssBsssss3ss3sss3ss3Bss᳭ssBs3sssVMWK3s3s3Bss3sss3ssssBssssᳮss3s3ssIsss3ssBB3sss3ssBss3s33s3B3Bs3ss"3s3Bss3ssBs3ssssJ33 Ksssssᳮss3s3ssJ33JBssBsss3ssBs3sss3ssBH3s3s3s3BH 3s3s BH3s3ssss3󮳬sBH33BH3sBH33B3sssH33BH3s3sss3ssss3s3BH33H3ssBss3sH33s3sH 3s KH33BH3ss3BH33BH33s3B3sss3sBss3sss333Bs3ssss3sssBs3ssᳯsBBBH33s᳭sH3󮳮ss3ssH3sss33sH33H3s3ss3sKH33sBH33H33ssᳯs3sH33H3ssssB3ssssH3s3s3sBH33ssss3sBH3H33sss333BBs᳭sH3H33sH33sssssH 3s3ssH33sBH33ssss3ssBssBss33sss3sssBs3ssssJBssBs3ss3sBsss3ssBs3ss"3s3Bs3ss3Bs3ssssssBH3sss3sss3ssBH3sss3ss3sKH33s3ssKBs3ssBH33BH33H3ssss3ss"33H33s3sHTT H BB3ss3s3H3ssss3ss"33H3BH33sss᳭ssssH3BH3sBH33BB3ss"3s3BH33ssssBH3BH K H33BH3sBH33BH33sᳮs3BH33BH3ssBH3sssssss3sBH3s3H33BH3ssss3ss"3Bs3s3s3H3ssssBH3ssH33sss3s3sH3s3s3sBB3Bsssssssss3sBss3s3sssss3ss"3sssss3sB3sss˂s3Bs3ss"3s3Bsss3Bs3sBss33ssBs3ssssBB󮳮ss333Bs3Bsssss3ss"3Bs3s3s3BssssssBs3ss"3s3sBssBs3sᳮs3sKssBssBsssBs3BB3ss3ss3sss3ss3sss3ssss3sssss3s3ss3sss3sH3s3sH3sH3sssssBH33sss3BH H33s˂H3sssKH3s3s3sKH3H3sssH3ssBH33sBB3ss"3s3sBs3Bs3Bssss3sBss3s3ssBss3ss3sBsBLMBs3s˂ssssKsssBsBs3BsssssBs3sssBsBs333 NNL3ssH33s3s3s33H3ssss3sⳮ3ss333s3s33sH33H33s3sH33sBssssᳮs㳯H3ss3s󯳭ssH3sH33sH3ssss㳯B3ssss33sH3 ssss㳯H33s3s3sH3sH33sB3sᳫssK33sssss333H33s33ss3sB󫰭sssH3sssH3 3sJH LMLǨ L 3sH33H3s3ss3H33s333s33sH3ssss㳯H33s3s3sH3sB3sᳫssJK333H3ps3sssps3ssH3sH33BsssssH33sss3ss3s3s33s3KB