Հայ Զինվոր Zin7-FINAL-standart

ÂÆì 7 ( 1254) 15 - 21 ú¶àêîàêÆ 2 018 ²ðÂàôð ²Èºøê²ÜÚ²Ü ²ß˳ñÑÇ » é³ÏÇ ã »ÙåÇáÝ úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë ³Õ»ñÇ ã »ÙåÇáÝ êÇñ»ÉÇ° ½ÇݳÏáãÇÏÝ»ñ, ÇÙ µ³½áõÏÝ»ñáõÙ Ó»°ñ áõÅÝ ¿, áñÝ ÇÝÓ á·»ÏáãáõÙ ¿ Ýáñ³Ýáñ ѳÕóݳÏÝ»ñÇ... Ð Ð ä ² Þ î ä ² Ü à ô Â Ú ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ð à ô Â Ú ² Ü Ð ² Ü ¸ º ê