Հայ Զինվոր 45-2017s

ISSN 1829-2585 17043 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 45 (1216) 15 - 21 ÜàںشºðÆ 2017 Þ³ñù³ÛÇÝÝ»ñ Ð áíѳÝÝ»ë ¶ ñÇ·áñÛ³ÝÝ á õ ê »¹ñ³Ï ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Í ³é³ÛáõÙ » Ý Ð Ð Ñ ÛáõëÇë³ñ»õ»ÉÛ³Ý ë ³ÑÙ³- ݳ·áïáõÙ Ù ³ñï³Ï³Ý Ñ »ñóå³ÑáõÃÛáõÝ Ç ñ³Ï³Ý³ó- ÝáÕ ½ áñ³Ù³ë»ñÇó Ù »ÏáõÙ: ¸ Çñù » Ý å ³ÑáõÙ: Ð áíѳÝ- Ý»ëÁ ß áõïáí Ï ½áñ³óñíÇ« Ï ß³ñáõݳÏÇ Ï Çë³ï à áÕ³Í áõëáõÙÁ: Ü ³ Í ñ³·ñ³íáñáÕ ¿ ¹ ³éݳÉáõ: Æ ëÏ ê »¹ñ³ÏÇ ëáíáñ»Éáõ ó ³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ³ é³ç³ó»É ¿ ³ ñ¹»Ý Í ³é³Ûáõ- ÃÛ³Ý Á ÝóóùáõÙ: Ø ÇÝã ³ Û¹ ã Ç ¿ É Ù ï³Í»É μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ë ï³Ý³Éáõ Ù ³ëÇÝ: ÆÝãå»ë Ç ñ»Ýù » Ý ³ ëáõÙª ë áíáñ»É ¹ »é Ï Ñ³ëóÝ»Ý: ÆëÏ ³ ÛÅÙ, ï ճݻñÁ Ñ ³Ûñ»ÝÇù » Ý å ³ßïå³ÝáõÙ: â»Ý ï ñïÝçáõÙ« ã »Ý Ë áõë³÷áõÙ ¹ Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Ø»ñ » ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ ³Ù³ñ Ý ñ³Ýù û ñÇÝ³Ï » Ý: 5 w w w. h a y z i n v o r. a m ̲è²ÚàÔ îÔºðøÀ