Հայ Զինվոր 06-2018

ISSN 1829-2585 18006 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 6 (1228) w w w. h a y z i n v o r. a m 14 - 20 öºîðì²ðÆ 2018 øº¼ вزð... -º ºë úÙ³ñÇ μ³ñÓáõÝùÇÝ » Ù« ³ Ù- å»ñÇó« ³ñÍÇíÝ»ñÇó áõ Ï ³Û- ͳÏÝ»ñÇó í »ñ¨£ ¸ ÇÙ³óë à ßݳÙÇÝ ¿ « Ý áõÛÝ í³ËÏáï ÃßݳÙÇÝ£ ºÕ³Ý³ÏÁ Ý Ï³ñ³·ñ»Éáõ ϳñÇù ãϳ« áñáíÑ»ï¨ 3500 Ù»ïñ μ³ñÓñáõ- ÃÛ³Ý íñ³ ³Ù»Ý Ç Ýã å ³ñ½ ¿£ ÆÝÓ á õ Ç ÝÓ å »ë ï Õ»ñùÇ Ñ ³Ù³ñ Á ݹѳÝ- ñ³å»ë ¿³Ï³Ý ã¿ ÏÉÇٳݫ ųÙÁ« μ³ñÓñáõ- ÃÛáõÝÝ áõ ³ ÛÝ ï ³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ« áñ åÇïÇ Ñ³Õóѳñ»Ùª Ù Ç ù³ÝÇ í³ÛñÏÛ³Ý Ñ »ï¹ Ë áë»Éáõ ѳ- Ù³ñ£ Æ Ýãù³Ý μ³Ý Ïï³ÛǪ ùá ÙÇ Ñ ³ÙμáõÛñÇÝ áõ ·ñϳ˳é- ÝáõÃÛ³ÝÝ ³ñųݳݳÉáõ ѳٳñ£ ¸ áõ »ë Ç ÝÓ á õÅ ÑáõÛë ïíáÕÁ« ïíáÕÁ« óáõñï Ëñ³Ù³ïáõÙ ï ³- ù³óÝáÕÁ« ù»½ Ñ ³Ù³ñ »Ù ³åñáõÙ Ç Ù ³Ù»Ý ûñÁ£ ø»½ Ñ ³Ù³ñ©©©