Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 6

с допълнителни точки в районите, за които не разполагахме с достатъчно данни, чрез извършване на допълнителни измервания и обработки. Съгласно теорията на Молоденски за определяне на нормални височини върху квазигеоид, височинната аномалия представлява разстоянието от точка на земната повърхност до точка, в която нормалният потенциал U има същата стойност, като стойността на геопотенциала W в точката от земната повърхност, измерена по нормалата за избрания елипсоид. (1) W (h, λ , φ ) = U (h − ζ g , φ ) , където – h – височина на произволна точка и ζ g = ζ g (h, λ , φ ) е аномалия на височината за нея. За е BBBF BFBB@BFFBBBFBFBBF BBBBF+FFBBFFFBBBBBF?F+BBB̸ĸBBBBBBBBF+BȃBBFBFBBBBF BBBBBBBBF<(+BBF BBFBBB()]@(+FB(+BBFBBF?BB(+FFBB()UD()\:쀰>@((ĸȸBBBFBBBF BBBBԃBBBBBBFBF F+BBBBBBBFBFBBBԃBB+BBBBBBBBBBBBBBF?F BBBBBFBFBBBF B(+BcBFBFBBBBF