Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 59

Притежава умения за работа с технически средства и системи в областта на геодезията, в използването наизмерителни уреди – GPS, тотални станции, гравиметри и други. Участвал е в разработването на научни проекти по оперативни програми на ЕС, в изработването на кадастрални карти и планове, цифрови модели на местност, в разработване на стратегии, визии и работни програми в областта на националната сигурност, образованието и качеството. Проф. Андреев е бил научен ръководител, както и научен консултант на 7 докторанта и научен ръководител на повече от 20 успешно завършили дипломанти от НВУ и 5 такива от ШУ „Еп. Константин Преславски”. Разработил е сам или е участвал в разработването на учебни програми, учебни планове и на документация за институционална и програмна акредитация. Научноизследователската дейност и трудовете на проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев са свързани предимно с висшата геодезия. В тази област са дисертационните му и научни трудове. В научните му трудове се разглеждат актуални въпроси на висшата геодезия. В тях проличава много доброто познаване на проблемите, както и на предложените решения, които са на високо научно ниво и са свързани с използване на съвременните измерителни и изчислителни технологии. Публикувани са в наши реномирани списания, както и в известни международни бюлетини, докладвани са на международни форуми. Проф. Андреев е участвал в редица национални и международни конференции, симпозиуми, семинари и др. в областта на висшата геодезия, обработката на геодезическите измервания, на приложение на GPS, хармонизацията с европейските и НАТО-вските стандарти и др. Проф. Андреев е изтъкнат професионалист и ерудиран преподавател, който се ползва с уважение и авторитет сред геодезическите среди. Участвал е в разработката и изпълнението на научни теми, някои от които са внедрени в геодезическата практика. Бил е рецензент на редица научни разработки, теми и дисертационни трудове в областта на геодезията. Работи за интеграцията, обмена на преподаватели и международното сътрудничество между наши и чуждестранни научни институти, организации и университети в областта на геодезията. Организатор е на ежегодните научни конференции, провеждани във ВВУАПВО „Панайот Волов” – гр. Шумен. Бил е ръководител и участник в 5 разработки с общонационално значение – теми, програми, проекти, обекти. През 2013 г. участва в проекта „Научноприложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. От 2005 г. е член на тематичната поредица „Висша геодезия” – ЦЛВГ – БАН и BFBBFBBBF BBBBFBBBBBBBBF?F BBB(+BOBBBF#BBBBBBBwBKB{BHBoBBFBBtB{FԃBBȃB̸B+FBBBBBBwBBBBKBKBBCBBKBx{B|BKBBBBˊtBGBBBԃFBBBBBBBwB+BBBBBBBBBF