Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 54

е необходимо да се създаде краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитието на геодезията в България, както и решаването на въпроса с финансирането, като държавата и правителството трябва да поемат своята отговорност за това, осигуряване на безпроблемен двупосочен пренос на кадастрални данни, повишаване на точността и увеличаване на обема на пространствена информация. Като план за действие, той предложи, с помощта на правителството, да започне подготовка за краткосрочна и дългосрочна програма, закони и прави , 4./.4`/4bt-B//-4.`4-t/c`4`4-ta4/`4/4,4`,4-,4-,4`t.4.,,4/t-H4.4/4/-4-t`4/t.4-.4`4,4/t-H4/t,.,4-4,4`t`b`4, 4`tb--4,4,,4/t-H4/t,4/`4/,`4,4/4.4-,4/,t`a-t/t.4-H4,4`4,4/4..4`-B/t,4,-t/-4-t-.4a-t`t.,4`,4/`4/a4-t`t.4c4-,4-4,4`t-H4,,4`4,4/t`.4`4,4/t,4..4a.4-t`//t,4.,4-4`4.4-,4/`tbbt-t`t`,c,,4/t-H4/t,4`4-ta4/`4/4,4`, 4//-4,/`/,.,4-,`tb--4,4,,4/t-H4/t,4-t-4.4/t/t,4-4b`4-,4,/t,4`t``4`.```4,4-,4//--t/4.-t/t,.4/ta4/`4/4,4a.4c4`-t`t`,,4/t-H4.4,/t-t-4`4c,,4/t-H4/t,4`t/a4``-t` 4a.4a4`4/,./4/-4-t.. 4`4,4-b4.4`4c,,4bt.4`t-H4/.,4`a4/`4/4.4-,4-4,4/t/t. &4-.,4-,4at,4`t-N4&4,,4/t.,4&/.-t,, 4&c,t.,4',4b4/,, 4&t/,4/B&,4`4,4`-t`4-.4,4/K4-4/a4%4.4/4.4`b`4'-t``4/,4$-t/`4,.4$-t/ta-t,4-4/a&/`t`,4-4.4/H4&/`t`,4-4.4/t/,4&`4,4`t.4/4.4`4$-t,t`4-t,4'4.4b4/4&.4`4/,%4.4/4.4`b`4',/tc/t/,4$t-t.a/4$-t/`4,.4-t,4$-t/`4,.4$/a-t,4$-t`t-t.,%4.4b4-t,, 4-4/a4$4/t.4%4-t..4-t,, 4&4,,4/H4&`/ta-t,4&4..4/t.,4&4,,4/t/,, $,4.-t/t`.4/H4&t/,-t,4$-t`t-t..4/H4(t``4.4/t`t.. 4&t/`4-4,4/H4)`.,4./,%4`4,4,//4.4`4&/.-t,&4/t-4&,4.a-t,4/,tc`t/t. 4a-H4,`t.4a..4.4-.,4-,4/t.4/`4-t-4./--t/t.4c´-,4`4-tb4-t/t.4c4bt-H4,tb-4,4`4/,t/,tbt-t/t.4/`4.//4.4`t.4c4.,4`/4`-H4bt-B,tb-4,4`4`4-t-4,4.`.4`4,4/t. 4/,t/,tbt-t/t.8$4-4,4,tb-4,4`4.4-a.4`t`-t/t. .`4,4`..4.4c`t/t. 4`t.-t-4./-t`/4`-t-.4`4-tb4-t/t.4c4bt-H4,tb-4,4`/`4-t-4`t`,4,-t/t.4/`4-t-4a-t`.4`4.4`-H4/`4/a4-t`t.4//t,4./t.4/`4,,4/t.4-,4a.4. .4,4.`4,4`b.4`t`4/.4`-H4bt-H4,tb-4,4`4/`4-t-4./--t/t.4-,4,.,4`t`,,4/t-H4/``/`4,4,.4`-t./t.4`-H4`tb,-t`.4`H4a-t.4.4-..4-,4/t-H4`H4.`4,4`./4.4`t`-t,/t,4`/.4-./--t/t.4-H4-,4,.4-.4c`,4/t,4/`4/a4-t`t.4//t,4./t,4`,4/,tbt/t/`t`4,.`4,4`./`t`4/a-t/H4.4-4b.,/`t`4/a-t/H4/.,4/K4(-t-.4/`4-t-4./--t/t.4c´-4,4,tb-4,4`4//-4./--t/t.4/t,4`t-t`4.4/-/t/4/,t`tb--4,4/t-K4`t.-t-./-t`/4-4,4`t-H4.4-.-t--H4`H4/,tbH4-4/.`/4-t/t`4//4/`t/t/,/t,4`,4,.4-.4c´.4.//ta-t/a.4c4-,4`4,4-,.4`.4-H4/t,4,-t/-4-t-.4c`,4.4-4,4`t-H4/`4/,-t-4-B-t-4.4/H4/t,4a.4//t,4.-t/H4a4/`4`/ 4.,4`/4`t-H4//.,4/tc`4/`4-t-4`t`,4,.4`-t../`4'4(4(4$K4'4%)K4'4'4'4) 4'4'(t$4`t-4`4`--t/t.4c`,4/t,/,tbt.4/t.4`-H4.4`t-4`4`--t/t.4c`,4/t,4/t/`,4`4.4``t.4`-H4.4/`4-t-4`caH4-4,`t-H4/`4-t-4`t`,4,.4/`4/a4-t`t.4//t,4./t/`/4/4/t-t/t.4-H4/t,4,-t/-4-t-.4`t`.4`-K(/.H4//-4.`4-t/.4.4-4-tc`,4/t,4.4/t-4$.,4,.4/ta-t,4-,4`tb--4,4,,4/t-H4/t,-t.`t/-t`4`/t,4.//4.4`t.4c4/`4'4(4(4$K4./-t`/4bt-H4,tb-4-H4/`4//.-,4.4-,,4-4/4.4/t.4`t``4,4a.4c`, 4.4-,4,-t/-4-t-.4a-t`t.,4`,4/,tbt/t/`t`&4/t-4%.,4`,4/t/,4-,4,b`4b4.4`t`4-tbt,4`, 4.,4`/4/,t/,tbt.4/tc././`4.//4-t/t`.4`4,4/t.4`-H4/`4-t-4./--t/t.4c4.4.4-`4,4-.4/t,4-4-t--4,4-,-ta4-t.`.4,/t/`t`4/`4/`4/,-t-4-t/t.4c4a4/`4`/4.4//--t.,4`/.H4-4,4`t`,4/t-B``4,4-4.4a.4//t-t/K(t`4-tbt,4`,4-,4,b`4b4.4`H4.4-.,4-,,4/t-H4/t,4-4/a4't-t..4%-4`4,4,a-t,, ./c`/4.,4-, 4a-H4`H4-4-t.t/t/`t``,4/t,4,-t/-4-t-.4`t`.4`-H4``4c,t,,4-4,4`t-B-,4-4/,/.c,,4`4//`4-t-4-t.-t/t.4//``4-t,t/t/`t`.4/t,4/,tbt-t`t`,/`/4.//--t.,4-4,4`t-H4`4,4,t/`.4`tb`H4`t``4,4`t`4.4--t.,4/t.4-KBBB&`4.4`t`.4/t,4$b.b,t/,,'*(4$&4't$4$t&+%4%t't&4+4(H4&4't(t((4('4%t't($ԐUUB$4$4(t((4''t''4&4)%t(t&$4($4'$t(t%t(4$$4('(4&4+ TH4)&4&&$4%t,`4//-t.t`t.,4`,4,4`t``4//t//4.4a-t`t.,4/,t`t-t`4,,4`/`4.4c4,4c-/t/`///.`.,4.,t/ TH4/t,4/4.4`4,4bt,4`t-H4,4/.,4/t.4/t,4`,4',4`4,4/t,4.8$´).4..4.b/4/4/t/,/4,/.-t/4.4c4`-t.-t`t.// \H\H[\JH4,t-tb4-H4/4//t`.4`4,4/H4.4/``t/t,4`4,4-4-t.t`t`,-H4.4/t`t``4`/4-t/t`,ԐUUH4/`4-t-4/t,4-/t,4a-t/H4-,4.4-`t.-t-4,,4/t-H4/t,4-,4,,4-4ba/t.4`-B,4`t``4,4/t//4.4a-t`t..4/,t-t.`.4/t,4`4-ta-t/t.8'a-t`4/t.4-4`/..8'K(-t.-t`t.//b`4`t-H4`tb`t`/.4/`4a-t`.4`4.4/`-4-t./t..4/t`t``4`/4-t/t`,4`H4-4.4,4/4-t`b`4/t,4/,.-t-4,4.,4`,4/` 4/4.4`t///4,4,`-t./t.4`-t.-t`t.//,4`H4-4.4,4/4-t`b`4/t,4/,.,4-4,4.,4`,K4/ 4.b/4./.4`/4-H4`t,b`4-,4/H4.4/t`t``4`/4-t/t`b`ԐUUKԐUUH4-H4,t.4.4/`4/-t.`.4`4,4/H4.4//`t``4/-t/H4/`4,`4`/,-t,`4//-t.t`t..4`a-t/t.4/`4.4/t`t`.4```,XZ[4,4$-t`4/4,4/t.4c˂(/.H4/,t-t-4.4/tc,,4`t,-t`..4/t/t.4`-H4//`/a.4/`4a-t`.4`4.4`-B`t///4,4,,4`-t./t.4`-t.-t`t.//, 4`H4./-t`/4`t-H4a4/`4/4.4`4,4,.4`4``,4.-t/B`-t.-t`t.//4`H4/t-t,-t`4/c`/t.4c4-4.4,4/4-t`b`4/` 4/ 4(/,,4`t-B//`t`.4,,4a`4-t-4/4-t`/-4,4/t,4.4/t`-t`4a4-t`4//4-t``4.4c`, 4./.t`///-,/.c,,4-4,4`t-H4/t,4,t.c-4,4,,4`4-/t,4a.4`-t./t/4//t/4,4...-4-t`,4.t..4,4./`t/4.4a-t`t..4`-H4/,t-t.`. 4't,4a4.4,``4,4`,4`t-H4,.4--4,,4`t``4//t//4.4a-t`t.,4`,4/,t`t-t`4,,4`/`4.4c4/t,4/.,4/t.4/t,4`,4',4`4,4/t,4.´`H4.//4/.-t.`t,4/` 4,/.-t/4.4. 4`t///4,4,,4`-t./t.4`-t.-t`t.//, 't,4-,4-4-t/H4/.,4/H4`t, t`-H4,/.-t/4.4`-t.-t`t.//,4`H4/,.-t-4,4., 4/ 4,4/t,4/`4-t-4-t/H4/.,4/H H t`-H4`t///4,4,,4`-t./t.4`-t.-t`t.//,4`B/,.-t-4,4., K4/ 4./.4`/4`t,4`t,b`4-,4/t.4`H4.4/t`t``4`/4-t/t`,ԐUUK(t,4/4.4c`4.4/t`t``4`/4-t/t`ԐUUH4`t-H4/t,4/4.4`4,4,4.,4/4-t`4, `t,b`4-,4/t,4`H4``/t-t.4//-4/.,4`a4/`4/4,4`,4/t, 4(/-..4/t`t``4`/4-t/t`4-,4-t-4/t/4`tb`H4`t// /4,4,,4`-t./t.4`-H4`-t.-t`t.//.4.-4`4`,.4``t``4/.t`t`,,4/,t`4,4-`,,4`4`-t.-t`t.//t.4/t`-t`4a4-t`4//4-t`b`K4'/`.4a/t,4`,4.4/t`-t`4a4-t`4//4-t``4.4c4bt-H4-4,4-4-H4,b-/4/-/t/`t`-,4/t,4,t.c-4-t/t.4c4/t,4/4/t/,/4`t.,4,t.4,4`t``4//t//4.4a-t`t..4/,t-t.`.4`B/4/t/,/4,.4`t/.,4b,./,,4`4,4--4-t..4`-t./t,4`t//`t/,t/t/`t`4$t.4./4-B`4-tb4-t/t/4,,4-/t/4``t./,.4-H4-4,4`t-H4//`t`.4,/t-H4`t`,4,t.4..4-,4a.4c4/t,`t,-t`..4/t,4`, 4//.`a,4,,4/t,4/`4,.4`4``,4./t.4c4`-t.-t`t.//4-,4-4,4`t-B//`t`.4,/t-H4,b-/4/-/t/4/t,4.Kt-4b.,,4-t.`t//-.4a.4c4/t,4.4-,b/t`4-t-4/t/`t.,4,t.4c4/t,4,t.c-4,4,,4/H4/,t-t.`4'/`t`.4,/t,4`,4-H4.4-..ca.4`-t./t/,.4`t/.,4`/a/t/`t`4/t,4.4-/4-t`4,,4/t-H4//./--t/t.4-t`/4/t,4/,t-t.`.4`-B/`4//`4c-4b.,4/t, L4-4b,/,.4/4.4.`4/`t-t.`/t-4.4.4`4,4--4-t..4`-t./t,`t//`t//,t/t/`t`4/t,4.4-/,t`4,4--t/t.4c4/` 4b,./,.4/4.4..4`t-t.`/t-4. &4-,.-t-4/t,4.//t`-t.t/t-t`4,4`tb`H4`tb`t`,4,/t.4`-H4-t.-t/4-t/t`.4/t,ԐUUB'`4.4/b`4,.4`-H4/t,4,t.c-4-t/t.4c4-H4/`.`4.4`,4-4,/.t/t,4-,-t--4,4,`tb-,-t--4.4-t`/4'`4.4//K4(t/-ta.4,4./t,4/,t.,4`t`4/t,4.4-`t.-t-4,,4/t-H4bt-B,tb-4-H4`t,`4bat/4,4`t.4,/t,4`,8'4a-t`4/t,4-4`/.,8'H4,4a-t/t`b`4,4/t,4'4.-ta/t.4c´/b`4.,4.`/4.4`,4..4,,4,4a-t/t``4/,-t`-H4/t,4-4`4`,.4,,4.,4.`.4.. &//4/.-t.`tb`4/t,4/4/t/,/4,/.-t/4.4c4`-t.-t`t.// \H\B[\JBL&4-`/a/t.4.[\]4.4,-t`t`/t.4.8'4(-t.-t`t.//'B&4/t-4't.4./.,4.H4't.4././,$&% KL&L M