Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 52

Първи геодезически събор На 6 февруари 2016 г. се проведе Първият геодезически събор под мотото: „Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“. Събитието се проведе по инициатива на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България / СГЗБ/ и беше подкрепено от Камарата на инженерите по геодезия /КИГ/, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ и Асоциацията на геодезическите фирми /АГФ/. Целта на събора бе да се формира обща визия за настоящото и бъдещото развитие на геодезията. На събитието присъстваха повече от 200 геодезисти от цялата страна. Водещ на сутрешната сесия беше инж. Златан Златанов, който приветства всички присъстващи, благодари за любезното домакинство от страна на ФНТС и призова срещата да премине в приятелска атмосфера. За встъпителни думи той даде думата на д-р инж. Иван Калчев – председател на СГЗБ, който поздрави всички присъстващи, и подчерта, че съвместно с ръководствата на останалите организации в България за първи път се провежда такова общо събитие от такъв род. Отбеляза, че тази инициатива е ясен, позитивен израз на общото желание на колегията да мисли и работи в единна посока, както и фактът, че в залата присъстват геодезисти от всички поколения, колеги от академичната общност и представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, сред които и изпълнителният директор на АГКК – инж. Светослав Наков. Той призова всички участници към честен, критичен и конструктивен дух при провеждане на дискусиите и най-вече при формиране на решение. Приветствия поднесе и инж. Николай Киров – председател на АГФ, който сподели, че всички съвместно, в това число и представителите на АГКК, трябва да изградят една обща бъдеща визия как да се развива геодезията, картографията и кадастъра и тази визия да се отстоява пред политическото ръководство, т.е. пред МРРБ, за да се осигури финансов, нормативен и кадрови успех. Поздравления към всички присъстващи поднесе и инж. Валентин Йовев – председател на КИГ. Инж. Йовев върна присъстващите назад в историята и припомни какво е било мястото и ролята на геодезията и как са `t-H4.4-/b./tc,,4..-,4-4,4a.4`-H4/`4,-t/-4-t-.4a-t`t.,4`,4./.-t,.4c4,4/4.4/t,4./`/4(/.B`t//-4-t.. 4a-H4`4,4-/t/,.,4`t.4c4-H4.4/4,4./4,.4/t,4,. 4/t/4/t.4./,,-4.4,4./,b`4/t-H4-H4,t.4.4`/../,,4/`4-t/t-t,t`4-t,/t,4`H4(H4`4,4-/a,4`4/,,4/t.4-B/`,t-t.c-, 4a-H4.4,-t/-4-t-.4a-t`t.,4`,4/`4/-4`.a.4c4,/4-t`t`/4-4,4`t-B//-4/,t`4c,,4`H4/t/,.4`-H4`-tat/t/./,.4. H4`c4`t/,4-4, 4`tbbt/`/4`t-H4/`/t,4`tc´.4-4/4`a-t,t/t,4`,4//-4,/`/,.,4/t,4/4.,4-4.4`-H4.,4-4`4. 4&4/t-4&t/,-t,L-,4c,. 4a-H4$4$&&4/t-H4/4/--H4-4,4`tbbt-t`t`,`,,4.,4`/4`t,4/4/`t`/c`-t./t,`t``4`.```4, 4.4-/..4`4,4/t,4/`4,-t/-4-t-.4a-t`t.,4`,4/,tbt/t/`t`4%,4a4.4/t,4.´`/.H4.4-`4b-.4/t,4-4-t--4,4`, 4a-H4-4/t-t,/t.4c`4`4-t-4/t,4a4/`4`/4,4/4/--H4-4,`t`,4/t-H4a,4`t`4.4/`4-4/t-t,/t.4c4`4-t-4/t,4`/`4,4,.c,,4bt.4`-K4./.4`/4.4-4,`t,4`-K'`4-t-4`t-t-4,4`-t.c`4/t,4&&4&4'4`t-t.a.4c8'$-t/-4-t-.4c'H8$4.4/t-'t.4./.,4.H4$.,4,.4/ta-t,4//--4`4,4,.4/`4.4`tb`t`,,4bt.4`-H4.4`t//-4-t..`,b`4-4-t/t.4-t`/4/t,4.4/t-4&t/,-t,4/`/t/`t/t/4.,4a-t`t`,/`/4/t,,-t/-4-t-.4a-t`t.,4`,4/`4/-4`.a.4c4.4/,t`4,4-/,,4/t.4-t`/4//4,-t/-4-t-.4c˂',tc`t/t. 4a-H4`4-tb4-t/t.4c`,4bt-H4,tb-4,4`4`tb,t`4,4/t. 4/,t`4,4,t/`-t/t.4./`4-t-4`t`,4,-t/t.4/`4-t-4-4b`4-,4,/t.4`-H4.4/t`t`.4``a.4. 4't,4`4/-4/t/`/`tb,t`4,4/t.4-H4.4.//4.4`t.4.4`-H4//4/4-t`t`/t/4`t,4/4/`/`4,4,.-t/t.4-H4.`4-t,.4//t,4./t,4//..4`.4., 4.4/`4.4-/,,4.b/4.//t`t``4`.`.4,/t. 4-4-t./,..4.`4,4`..4.4-./--t/t.4c˂'`4.4,-t``t`,.4c4//-4/t-t`t-H4.4.4-/b./t.4`-t./t.4c`4-4.4`4-t.`/`/t,4$4$&&8$4.4/t-4(t,-t`/`t.,4,4't,4./,4(/.H4/,tc,. 4a-H4.4-4-tc`,-,4`tb,t/`4,4-H4-4/,t`4,4/t,4a-t./4`H4a-t`.4`4.4`-H4,t`4,4/tb4/,. /t-t/`4,4,.4`-t.`t`,-t/t.4/`4,,4/t.4-,4a.4. 4.,4.`/4.4a-H4,-t/-4-t-.4`t`.4`-B`H4.4-4-t. 4/t/,,4`/`4`t`,/4.4/`4-t-4/`4.4-t/4a.4,/`t`4`t,4-4,.4,,4`-t.c`/t,4/`4/,`4-t`t, 4,4.4/t`t`.4``a.4.4`-H4.4/4.4/4,4`4-,4-,4-4b.--t/t.4-H4-4,//-4///4,4,,4`4-4b`4-,4,/t.4c4`t-t.`/` 4(t//`4-t-4/t-t,/4./.-t,.4c`,``4c,t,,4-4,4`t`,4/t-H4.4/t.4a.4,4`/`4/t,4/`4//4-t/t. 4.4-4-t.4``4c,t,,4-4,.4/4,4`4/t-H4`t,4/4/4.4/t`t`.4``a.4.4`-K4/t/4.4,`4,4--4,4/t.4`-H4.4,t.4-/t-t`tb`(/.H4/`4.4,-t``t`,,4/t,4/4-t`4-t/t.4c`,4/t,4/`4,,4/t.4-,4`/`4.4`-H4/t,4'b`4,.4c´,-t/-4-t-.4a-t`t..4`tb,t/` 4.,4.`/4.4/,t/,tbt,4,,4/t-t`/4/t,4,`t.4a../4/t-t/t.4c4.4.4-4-t.4/t-H4`t,4/4/4,4.`4,4`./`t`4/a-t/K4/t/4.4,4-4b.,/`t`4/a-t/B/.,4/K4&4/t-4't,4./,4/,tc`t/t. 4a-H4`tb--4,4,,4/t-t`/4/t,4&&&(4-,ac.,4`,4`-t`4.4`/`4.4c4/t,4`t``4,4/t,4`,4//4`4-t-4,4/t,4-4-t.t`t`,,4bt.4c4%&&4(.4-.4`t.,,4.4-/b./t-t/t.4-H4/t,4-/t,4a.4`-t.-t/H4/,t-t/4-4-t.t/t/`t`.4/`4,/.c/,t`4/.H4`t/-ta.4,4..4`t`. 4-,4-/t,4a.4`-t.-t/H4/-t`4.4/-4/`4,`4-t/4-H4.4/`4./t,4..4a.4-H4/t,4-4/`t`,4`ba-t/H4a4.4/t,4/t`t/,4`4-t`t``4`K4$`t.4a.. 4`t,b`4-,4/t.`H4`,4-.4-4-t.t/t/`t`4,t.4at,4/4/,..4-4,4/t,4/`4,4,c`4`/,,4/t-tbt/4-4/,t`4/-,4,-t/-4-t-.4a-t`t.,4`,4,.4.-4.4c4.4/,tbt-t`t`,/`/4(t//-4-t.. 4a-H4/`4-t-Œ M4,ˈ4`t-H4/`4-t-4,.4--4,4-4,4,tb-4-H4/`4.4-t`4%,4.//tb`4-,4.4-/4-t/t-t/t.4-B.4-4//b./t-t/t.4-H4/t,4%,4.//t,4-,4.,4-4,4`t`b`4,4.4.4/4/`/t.4c4`4-t,.4`t`b`%&&4( 4`4-t,.,4/4-t/t`.4`4,4bH4/`4/.4-,/-4`t`,/`/4//4`tb--4,4,,4/t-B/t,4&&&(4-,4/t-t``4,t,4/t.4-.4`4,4/t.4`-t`4.4`/`4.4. 4&,4`/4`4-t-`.`,4`/`4.4-/4-t/t-t/t.4c`, 4.4/t-4't,4./,4.4-`b./t,4``,b`4--4,4,,4/t-t`/4/t,/4c`t`/`/4/t,4$4$&&4,4`t``4`.```4,4`,4/t,4'4(4(4$K4.,4.`/4.4/t,4/4,4.c,,4/t-B/-t`4.4/-4,4-,4`tb--4,4,,4/t-H4/t,4&&4-,4/t-t``4,t,4/t.4-.4`4,4/t,4`-t`4.4`/`4.4c ´-,4`t`4,4,/t-t/t.4-H4,4/-t`4.4/-4, KL MH4,ˈ4/-4/,t`4-t/t.4`-K4/`4.4-t`.4`-B.4`,4..4,, 4./.4`/4`t,4,4/`4/a-t`H4/t,4.4-`4,4,t/`,,4/t-H4&&4`t,4-t-4,, H4/`4`-t`4.4`/`4.4c`,4/t,4`t``4,4/t,4`, 4(4-t,4..4-.4`4,4/t-t`/4/t,-4b`4-,4,/t,4`,4//..4`.4.,4/`4`t``4,4/t,4/t,4-t-4.4/H4/`4,,4/K4,4..4a-t`//t,4$4$&&4./c`/4bt-H4,4-4/4.4/t.4`t``4.4`4,4/`4.4`/-.4//-4at/- 4bt-B,tb-4-H4/././ H4-,4`-t`4.4`/`4.4c`, 4&,4`/4/t-t/4,4./,,4--t/H4a4,4.`.4/t-4't,4./,4.4-`b./t,4`tbbt/4a-H4$4,-t/ta.4c`,4bt-H4`tb--4,4-4-H4.$&% KL&L M