Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 5

ГЕОДЕЗИЯ СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧЕН МОДЕЛ НА ГЕОИДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Инж. Мариан Николов „ГЕОМАТИКС” ЕООД, д-р инж. Иван Калчев, д-р инж. Иван Янков „ГЕО ПЛЮС” ЕООД ABSTRACT The precise determination of undulations of the geoid above the ellipsoid for whole Erath is a task, which did not find fully and unambiguously solution yet. On the base of generalized data are developed global geoid models of the Earth and for some regions, but they are not sufficient accurate and continuously are developed and improved. For territory of our country till now have not developed sufficient accurate geoid model, which is necessary for performing of geodetic activities with enough precision without need to use geometric leveling. The development of geoid model is depending basically by type, quality and quantity of geodetic data and choosing of adequate methodology for it’s determination. In this relation were developed algorithms and software applications for generation and using of accurate local geoid model. As first step is developed a local geometric model on the base of using GPS/Leveling data only, which are checked, error free and ensure the centimeter level of accuracy. In the future the developed algorithms and methodology of the work will be complete to use of more type of geodetic data, which are necessary to improve the determination of the geoid. It was developed a web-based application for access and use of the determined geoid model. РЕЗЮМЕ Прецизното определяне на ондулациите на геоида над елипсоида за цялата Земя е задача, която до момента не е намерила своето цялостно и еднозначно решение. На базата на обобщени данни са разработени глобални модели на геоида за цялата Земя и за определени региони, които обаче не са достатъчно прецизни и постоянно търпят развитие и подобрение. За територията на нашата страна до момента няма разработен достатъчно прецизен геоиден модел, необходим за изпълнението на геодезическите дейности с достатъчна точност, без да се налага използването на геометрична нивелация. Създаването на геоиден модел основно зависи от вида, качеството и количеството на геодезическите данни и избор на подходяща методика за неговото определяне. В тази връзка са разработени алгоритми и софтуерни приложения за генериране и използване на прецизен локален геоиден модел. Като първа стъпка е създаден локален геометричен модел, като за изходни са използвани само данни от GPS нивелация, които са проверени и изчистени от грешки и осигуряват сантиметрова точност. BH+BF+BBF'B԰FBBFBBBF BBBF BԃBBBBFBF BBBBBF BBBBBBB+FBBBF BBBBBFBBFBԃBBBF+BBBFBBBBBBBBBBBBԃBBBBBBFB+BBBBBBԃBBBBBBBFBFBBBBBBBఃBBBF BFBBBBBFBBBBBBB+BBBBBFF?BBBBԃBBFBBBBF?BBF BBBBBBBBBBF+BBBBBBBԃB)ݕBBBBFBBBBFBBBBBBBBԃBBBBFF F+BBBBBBBBBBBBԃBB+BBFBBBBBBBF