Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 46

8-МИ КОНГРЕС НА БАЛКАНСКОТО ГЕОФИЗИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО От 4 до 8 октомври 2015 год. в гр. Ханя на о-в Крит (Гърция) се проведе 8-ият конгрес на Балканското -t/a4.4-.4a-t`t./-4`4`--t`t`,/ [[[\X[Y]H HK4&//t,`4-t`tb`4`t-B`ta.4`,4.,4`/4/t,4.Kt,/.c/4/`/4./t,4.Kt,`t-t`t``4,4/t/t/,-t/a4.4-.4a/t/`tb,t.4`.4-H4/t,4$t,4..,4/t`t..4c4`4-t,.4//K(/.H4`t-H4/`4/,-t-4-H4,4`4,4-./b4/t.4c4&`.```4-t/H4a-t/t`b` 4`4,4-//./--t/H4,a-t/t`b`4,4/t,4,`4,4-4, 4,4,`4,4-4`t..4c4/,4`4.4/t,4`.ˈ8'',4/,4/t-4`4-t`'H8% '`4/,`4,4/4,4`,4,..ca,,4b4-H4-t-4/t,4,`4,4/t-4.4/-/t,4.//ta4-t`4-t/ta.4c´.4`-tat/t.4a-t`t.,4.4-./-,t, 4/`t.4,``4c,,4bt,4.4/ta4/`4/4,4a.4c4-,`4/.c`, 4./c`/4.4,`4,4-H4,-t/a4.4-.4.,4`,4,4/,t.,4`t``,4/t,4,-t/./,.4c`, /-t``4/./t.4`-H4`4-t--t`4,/,4`4.K4/4.4/t/t/`/4-4-t./4`t-t.4-/4/./,.4c`, ,-t/`-t`4/4,4./t,4`,4-t/t-t`4,.4c4.4/t--t/t-t`4`t`,/`/4.4/././t,4`,4`t`4-t-4,,4$t,4..,4/t`t..4c4`4-t,.4//K4&//t,`4-t`tb`4///4,4,,4-,4/`4/.,4`4,,4/t-B/t,4/4/`t`4.b/4/`4.4./-/t/`/4.4-`t.-t-4,,4/t-H4,4/,t.,4`t``,4/t,,-t/a4.4-.4.,4`, 4-H4/`t/t/,,4/t/4/`4-t-4/ /4,4.H NNL4./,,4`/4,`4`/,4/`.4-`b./t,4`.4,t,4..,4/t`t..4,-t/a4.4-.4a.4`t-H4`t`4-tbt,4`4,4(4/`4.4/t,4$b`4a.4cK4//4,`4-t/4-H4/t, t`4.4c4.//t,`4-t`H4/t,4%t..4/t`t..4c´,-t/a4.4-.4a-t`t..4`tbc-4.4`t-H4`t//`4,4-`/4c,,4`4-4,4/`t/t/,,4`4-t-4/t//,4/t,t,4..,4/t`t./4-4`4`--t`t`,/4`H4a-t.4/`t.4,``4c,,4/t-H4,tb-4-tbt-t`/4/t,,-t/a4.4-.4.,4`,4,4`4-t,.4//t, 4)-t.`,4-H4-4,4`t-H4.4/t,-t`t`.4`4,4,4/t,4`a/t.4`-B.4/t/,,4a.4. 4//,.4b4,4,,4/t-H4/t,4,..4c/t.4-t`/4,4//..4`.4.,4`,4`B/t,4.Kt-4/,t`4.4`-H4/t,4`a/t.4//`t`.4--t/t.4c4.4//-4/,t`4c,,4/t-H4/t,/,t`4,4-/,,4/t.4-t`/4//4,-t/a4.4-.4.,4,4`4-t,.4//t, 4'/`t`.4,/t,4`/4-B`tb,.,4`t.4-H4-4,4`t-H4/`t/t/,-H4-4`4`--t`t`,/4/4-t--4`4,4.,t,4/t`t./`/QK,tb.,,4`4`t./`/K,`4ba./`/Q`/t,,4`4`t./`/QJK`4`/4b/t`t./`/4`t`4b,t`t./`/QTH4.4```4`t./`/ U B,-t/a4.4-.4a-t`t..4-4`4`--t`t`,, 4,`tc./4/`4./.4`/4-H4,4`t/a.4.4`4,4/H4a.-t/B/t,4%t,`4//-t.t`t.,4`,4,4`t/a.4,4a.4c4/t,4,-t/a4.4-.4a.4`-H4.4.4/t--t/t-t`4.4`-BPQJK4$`t.4a..4a.-t/t/,-K4`t,b`4-,4/t.4`H4`t,4-,4-4b.--t/t.-4,4//-4/,t`4c,,4`4,-t/a4.4-.4.,4`,4.4/,t`4,4-/,,4/t.4-t`/4,4`4-t,.4//t,4.-4,4//,.4b4,4,,4`4-4/`t`b/,4-4/4/t,4.Kt-4/,t`4.4`-H4/t,4`a/t.4`4-tb4-t/t.4c4,//.-,4/t,4`-tat/t.4`-H4`tb/`,-t`/t.4`t``4,4/t.4.4$t,4..,4/t`t..4c4`4-t,.4//K'4/t/,/4/`4`-t-.4-,4-4,4a.4`t,4,./,t,4./t.4//4`t,/-t`/4-t`t`-t`t`,/4..4-.4`t.,,4`4`tb``4`-4/t.4a-t`t`,/4/4-t--4`4`t``4,4/t.4`-H4a.-t/t.. 4$`tc./,t.4-t/t,4.-H4`tbbt/4`t-H4a4/.``t.4`4,4,b`4at`4`/,,4.,4.4`-tat/t/./,.4a/t.4`-B.4/t/,,4a.4.4/4/,,4`4-4,4`.-t`t/tc`4``t`/.ta.4,/`/4`4,4-,.4`.4-K%t-4.4/H4/`4/`t/t/,/t.4`-H4/`4,,4/t.4-,4`/`4.4/t,4.//t,`4-t`t,4,t-B%t,`4//-t.t`t.,4`,4,4`t/a.4,4a.4c4/t,4,-t/a4.4-.4a.4`-H4.4.4/t--t/t-t`4.4`-BPQJK4'`t`,4/t,4..4`-H4/`4,,4/t.4-,4`/`4.4,tcat,4,-t/a4.4-.4a-t`t..4`-B-4`4`--t`t`,,4/t,4$t,4..,4/t`t..4`-H4`t``4,4/t.4$b`4a.4c4(``4a.4c$tb.,,4`4.4c4$4.,t,4/t.4c4(4`/4b/t.4c4(/t,,4`4.4c8$4a.-t/t/,-H4/t,ˈ4$4.//t,`4-t`t,4`a,4`t`,,4at,4.4-..ca.4`-t./t/4/4/t/,/4`a-t/t.4.`t/-ta.4,4..4`t`.4/`4`4,4-..4a/t.4`t``4,4/t. 4`4,4,t/`-tbt.4,4/,t.,4`t``,4/t,,-t/a4.4-.4.,4`, 4,-t/-4.4/t,4/4.4.,4`, 4,-t/-4-t-.4c`,4.4-4`4`,.4/,t.,4`t`. (a,4`t`,,4at,4.4,/.c/4,t`4/.H4/4.,4-4.4`a-t/t.4.4`t/-ta.4,4..4`t`. '`4$tb.,,4`4.4c4`a,4`t`,,4b4-H4,/t`b4.4`-t./t,4,`4`/, 4/t,4- `a,4`t`/t.4a. K4`tb`t`/cbt,4`t-H4/`4-t-4.4/4/t/4/`4a.-t/t/,-H4/t,$tb.,,4`4`t./`/4,-t/a4.4-.4a-t`t./4-4`4`--t`t`,/4,-t/a4.4-.4a.4/`4$t$4'H4./`4-t//-4,4,,4`-t..4/`4/tc./../4`/t.4,-t`4`t.4`-t`, 4$`4`/,4`,4,..ca,,4b4-B`tbbt/4.4,-t/-4-t-.4`t`.4.4-4`4`,.4`a-t/t. 4/`4-t//-4,4,,4`-t..4.4.4/t--t/t-t`4. $tb.,,4`4`t.,4`,4,`4`/,4`a,4`t`/t.4a. $-t/-4-t-.4`t`.4`-H4/`4$tb.,,4`4.4c´'`4/,`4,4/4,4`,4/t,4`tb,t.4`.4-t`/4,t-tb4-H4`tba-t`,4/t.4-H4/`4-t-4/t,,/.c/4,4.//ta4-t`4-t/ta.4c4.4`-tat/t.4a-t`t.,4.4-./-,t, 4/`t.4,``4c,,4bt..4/ta4/`4/4,4a.4c4-,4`4/.c`, 4./c`/4,-t/a4.4-.4a.4`-H4.4,`4,4c`4,/,t.,4`t``,4/t,4,-t/a4.4-.4.,4`, 4,-t/./,.4c`, 4`t-t.4-/4/./,.4c`, ,-t/`-t`4/4,4./t,4`,4-t/t-t`4,.4c4/4.4/t/t/`/4-4-t./4.4/././t,4`,4`t`4-t-4,4,$t,4..,4/t`t..4c4`4-t,.4//K't, 4/.`//4,`4. Mt,ˈ4,t-tb4-H4/`4/,-t-4-t/t,4(4,4,t/`/t,4`t`4-tbt,4.``4`JH4/t,4`-t/4,8'&4/t--t/t-t`4/t,4`t-t.4-/4/./,.4c4.4/`4.4./--t/t.4-t`/.H4,4,-t/`-tat/t.4a-t`t./`/4.4/t--t/t-t`4`t`,/'K4(c4`t-H4/`4/,-t-4-H4,)-t/t`b`4,4-,4(t`4-t-4.4--t/4/t//4/`4`t.,4,4`4at.4`-t.```4, SJH4//-//.`4/,.4`-t.`t`,/`/4/t,4%4`4`--t`t`,/`/4/t,4.4-`t.-t-4/,,4`-t..4`-B,-t/a4.4-.4a. QK4(b.H4.,4`/4,/`4/t,4`,4--t/4/t,4//,b`4at/t/`t`-H4/`4-t-4/4-t`4/t,4`t-t.4-/4/./,.4c`, 4--t/4-t``4b`t/t,4`t-t.4-/4/./,.4c-4/,t.4,/t,4`t-t.4-/4/./,.4c4.4.4/t--t/t-t`4/t,4`t-t.4-/4/./,.4cK4`/-..``4`H4,t-tb4-H4/t,4`t/a-t/H4.b/4/`4.4./--t/t.4-t`/4/t,4`t-t.4-/4.4a/t.4c´/4-t`/-4/`4.4.4-`a,4,,4/t-H4/t,4,/`4/t///,b`4at/t/`t`/t,4`,4,-t/./,.4c´/`4-t-4.4/4/t/4-,4,`4,4--4,4/t`t..4`-H4.4/t--t/t-t`4/t.4`t`