Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 40

на преподаване на теоретичните принципи с тези на тренировъчното практическо обучение. ЛИТЕРАТУРА 1. Александрова, Н.П., Автореферат на дисертационен труд на тема “Системи за интерактивно обучение в съвременната фотограметрия”, УАСГ, София, 2014. 2. Маринов, Б.Д., Н.П. Драганова, Взаимовръзка между интерактивното обучение в цифровата фотограметрия и обрабо