Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 33

Фиг. 13. Хистограми на разпределение на грешката по абсолютно положение ∆S от RayCloud картиране и чрез векторизиране от ортофото мозайка Представено е също разпределението на разликите по положение в допуска. Изследван е вариационният ред от стойностите на ΔS, като е получено разпределението, показано на фиг.14. Фиг. 12. Хистограми на разпределение на ∆X и ∆Y от ортофото мозайка Представено е още разпределението на грешката по положение ΔS, като отново са сравнени двата приложени метода – картиране чрез Ray Cloud метод и векторизиране на ортофото мозайка. Фиг. 14: Графика на интегралната функция на разпределение на грешката ∆S, получена чрез Ray Cloud метод и от векторизиране на ортофото мозайка Резултатът, представен на хистограмите, е очакван като се има предвид различният подход на определяне на координатите на подробните точки. При Ray Cloud ГКЗ 1-2’2016 31