Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 30

Тази техника на визуализация и редактиране в RayCloud режим позволява комбиниране на облака от 3D точките и техните 2D образи, разпознати в отделните снимки. Полезно и важно е, че този метод на работа дава добър контрол върху изчислителната точност и възможност за проверка за разпознаване на точките от облака. При фотограметричната обработка на снимките с Pix4DMapper се получава подробен отчет за извършените изчисления и оценки за качеството на получените резултати. Важна характеристика на дигиталните продукти е стойността на разделителната способност (ground sample distance – GSD), която представлява разстоянието между два центъра на последователни пиксели, изчислено между техните проекции на земната повърхност. В конкретния случай стойността на GSD е 0.053m, което означава, че един пиксел в снимката се проектира като квадрат със страна 5.3 cm върху земната повърхност. Друг важен показател в резултатите от обработката е обобщената средна квадратна грешка при георефериране на цялостния модел, която за експеримента е със средна стойност 0.015 m чрез използвани 11 опорни точки. От особен интерес са получените данни за точността на георефериране чрез избраните 11 опорни точки, както и данните за оценката на точността на използваните 27 контролни то a.. 4$4.//t.`4-t`/t.4c´`t.`a,4.K4`/a/t/`t``,4/t,4,-t/`4-ta4-t`4.4`4,4/t-H4-H4-/t,4a.4`-t./t/4//-4/,t`4,4/`4`4,4--4-t..4`-t./t,4`,4`t//`t/,t/t/`t`4/t,4,b--4`b4/t/`/a4/`/-,4`t/t-t/4,4/t-H LJH8$4`t`4-t-4/t.4`-H4.,,4-4`4,4`/t.4,`4-tb4../t,4.//`4-4.4/t,4`/t.4`-H4`4,4-..4..4/4-t--4`4.//`4-4.4/t,4`.4`-H4/t,`/a..4`-K4//.`a-t/t.4/`4/`4-t..4`-HӔ4.4-/4-t`4,,4/t.4c´.4/`4`4-t.//t`t``4`.4`4,4/t.4c4/4/-4-t.4/`4.4a4/`/,`4,4/4-t``4.4a/t,4`,/,t`4,4,t/`.,4`t,4`tb/`,-t`/t/4// NHN4//N H4.// HH4.4..4/`4/`t``4,4/t`t`,-t/t,4`,4`/a/t/`t`4-H K'a-t/t.,4`,4/t,4`/a/t/`t``,4/t,4.4-//.-,,4/t.4`-H 4.//t``4/./t.`/a.. 4./.4`/4/t-H4`t,4,..ca-t/t.4,4,-t/`4-ta4-t`4.4`4,4/t-t`/4/t,-4.4,.4`,4./t.4`-H4/`4/-4`.`. H4//.,4-,, 4a-H4`4-t,4./t,4`,4`/a/t/`t`/t,4/4/-4-t.,4`tb,/,4-4,4`H4`4-t-/.ca.4c`,4/t,4,b--4`b4/t/`/a4/`/-,4`t/t-t/4,4/t-H  H H4`t`4-t-4/t.4`-H4.,,4-4`4,4`/t.4,`4-tb4..4/t,.//`4-4.4/t,4`/t.4`-H4`4,4-..4..4`t,4`tb/`,-t`/t/4// LN4//N HH4.4// HH4.4..4/`4/`t``4,4/t`t`,-t/t,4`,4`/a/t/`t`-H MHK(H4.4-,b`4b4-t/t,4`,4,4,`//4,4`.4a/t,4a4/`/,`4,4/4-t``4.4a/t,/,t`4,4,t/`.,4/t,4,b--4`b4/t.4`-H4a4/`/`t/t.4/4..4.4.4/ta4/`4/4,4a.4c`,/`4//.-t`.4`-H4`t,4//.`a-t/t.4.,4`/4`4-t-`.`,4`4`4,4-/t//,t`4,4-/t.-4.4,.4`,4./t.4/`4/-4`.`.4/`4.4-a.4`t.-t/t.4c4/4/-4-t.4/t,-4-t.t`t`,.4`-t./t.4c4/,t-t.`4/`4/`t``4,4/t`t`,-t/t.4/,t.,4.4/`4`/a.. a.4`t.-t/H4/4/-4-t.4/t,4//,b`4at/t/`t``, JH4.4/`4`/a4/`//4/-,4.t., K4%4//b./t.4`-t./t,4/,t`4,4,t/`.,4-,4.,4`4`.4`4,4/t-B&,4`4`.4`4,4/t-t`/4//4/,t.,4.4/`4`/a..4-H4``4`-4/t/4.4-/b./t.4/4//t-t-,4,.4`t.4/4/4/`4/4/bt/t/`t``,4/t,4.4-//.-,,4/t.4`-H `4-t-4,4.`/`4. 4,4`/,,4a`4-t-4`t`-t`4-t/.,4`4`.4`4,4/t-H4//4-4,/.t..`t/t.4/4..4-H4/`4/-4b.-.4`-t.-t/H4/`4/a-t`K4//-4,4`..4,4/t,,`4-tb4..WK4(t`-t`4-t/.,4`4`.4`4,4/t-t`/4//4/t,4a,4./4.4-.4`t.,,`t.b//`t``4`,,4bt.4`t/a4``-t`4/t.4.4at,4`4-4`-t`4/t.4`4-tb4-t/t.4c4.,4`/,4`tbbt/`/4,`4-t/4-H4`t-H4c,c,,4-4/`t`,4/t-t-ta4-t.`.4,-t/H4/4-t`/-4-,,b--4`b4/t.4a4/`/-,4`t/t-t/4,4/t.4c4`H4$t&(H4//`4,4-4.4/4,4...4c4/,tat,,4`/t,4`t/t.4/4..4`-K4-,4`4,4-4.4/t.4`t.,4`,4,.4`t/a.4/t,4/t,4//.-t`.4`-H4.at,4`4,4.`-t`4.4`t`.4..4`-H4/t,4.4-//.-,,4/t.4`-H4-4.4,.4`,4./t.4.,4/4-t`4. /t,4/`4.4/4-t`4..4/`t,4/t,4.//4/-t/t`t,4`/`4`t`4-tbt`4`4,4-/4,4-,,4/t-H8$´/t-tc`t/t/`,4/t,4/,t`4,4-, 4/`4.4a.4/t-t/H4/`4`t./`4/`t``,4.4,.4`t/a.4/t,4`,/t,4//.-t`, '`4.``4,4-4.4a.4//t/t/`/`t`-t`4-t/.,4`4`.4`4,4/t-t/t-B`t-B.4-//.-,,4`4-4,-H4`t/t.4/4.. 4-,4-4,4`t-H4.4-/b./t.4,b-`t`,4/t/,c,,4/t-B/t,4/4/-4-t.,4-,4.4-,b`4b4,,4/t-H4/t, 4.4-/4-t`4,,4/t-K4(/a/t/`t``,/t,4//`4-t-4-t.c/t-H4/t,4.//`4-4.4/t,4`.4/t,4//-4`4/,t/t.4`/a..-,4,.4`t.4/t,4.Kt,-ta-H4/`4`4,4-`t`/c/t.4-t`/ 4,t,4-,4`, H4/4-t--4`4-4,-t`-B`t/t.4/4.. 4(H4//t,/.c/4,4,t,4-,4/4-t--4`4`t/t.4/4..4`-H4`t-H4//.`a,4,,4`//t`/a/t.4`4-t-`.`,4`. H4/`4-t`t.4a,4/t-t`/4.4-,4`t`b/,,4/t-t`/4/t,.ba.4`-H4-H4,4//t/4,4.b.4-4.4,4/,4-//K4'`4.4.4-//.-,,4/t-t`/4/t,/4/t/--t`t`,/4.ba.4,t.4/4/,./4-4,4`t-H4`4-t-4`a.4`4,4,`4-tb4.,4`,4a4.4,ˈ K4`-K4/t`-/t/4-H4`/a.,4`,4-4,4,tb-4-H4`4,4-//-/t,4`,,4//,-ta-H4`t/t.4/4.. 4$4,`//4,4`.4a/t/`/4`4,4-//-/t,4,,4/t-H4/t,.4-4-t/t`.4a/t.4`/a..4/`4/`-4-t./t.4`-H4-,4`t`b/-t/t.4`t/t.4/4..4a`4-t-\]\\[ۈ4`-tat/t/./,.4c`,4//-,/.c,,4.4-//.-,,4/t-t`/.4/4-,4`4-t.//t`t``4`.a.4c4/t,4,`tc.,4/`4`/a..4`-H4,4/4/-4-t.,4a`4-t-´/4/t/--t`t`,/4/t,4,t`4/.H4.ba. 4./-t`/4//-4/,t`4c,,4`/a/t/`t``,4/t,//`4-t-4-t.c/t-H4/t, 4.//`4-4.4/t,4`.4`-H4/t,4`/a..4`-KJB4,JB)4.4,ˈ 4'/`4-t-4-t.c/t-H4/t,4`/a.,4,4-4,-H4`t`-t`4-t/`t/t.4/4..`H4b4.4`4/.4-4.4,4/,4-//H4/t,4-,4`t`b/,,4/t-H JH4.4,4``4.4`t/t.4/4.. ,/-4-tbt/4-4/4/t,4/4,4.c,,4/t-H4/t,4-4.4,4/,4-//t,4.4,`4-tb4.,4`,4/t,/`a.4`,4/t-H 4.4-`/a/t.4.WJB)4.4,ˈ ˈ4'`4/`t``4,4/t`t`,-t/t.4a.4a4`4/,.4/`4/-4`.`.4/`,4,`//4,4`.4a/t,4`,4a4/`/,`4,4/4-t``4.4a/t,4/,t`4,4,t/`., H4a.4`t.-t/B/4/-4-t.4/t,4//,b`4at/t/`t``,4.4/`4`/a4/`/4/4/-,4.t.,(/-.4-/t,4a.4`-t./t/4//t-ta4-t.`.4,-t/H4//-4at/-4`t-H4c,c,,.//4,t.4/t,4a.4c4/`4.4-//.-,,4/t-t`/4/t,4/,t.,4.4/`4`/a..4..,4`4`.4`4,4/t-H4//4/,t`4,4-.4/t,4`/a..4,4//,-ta-H4/`4-4,-H4`t/t.4/4.. $&% KL&L M