Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 3

ГЕОДЕЗИЯ, Брой КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО год. LVI Geodesiya, kartografiya, zemeustroystvo 1 - 2’2016 ISSN 0324-1610 Издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България - ФНТС Военно-географска служба - МО ГЕОДЕЗИЯ СЪДЪРЖАНИЕ 1. Софтуерна система за моделиране и използване на геометричен модел на геоида на територията на България Мариaн Николов, Иван Калчев, Иван Янков 2. Система за геодезически контрол при конзолно изграждане на връхни мостови конструкции Тодор Костадинов, Ани Мирославова 3 10 ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ И ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 3. Оценка на точността на тематичен слой, получен от спътникови изображения Венцеслав Димитров 16 КАРТОГРАФИЯ, ГИС 4. Карти в ИНТЕРНЕТ-пространството за визуализация на актуални политически събития и природни явления Венета Коцева КАДАСТЪР, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО 21 5. Анализ и оценка на приложимостта на въздушното безпилотно снимане в геодезията и кадастъра Иван Калчев, Ивелина Христозова 26 6. Компютърно базиранa мeтoдика за обучение по цифрова фотограметрия в средата на MATLAB Наталия Александрова 35 ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ОБРАЗОВАНИЕ ИСТОРИЯ 7. Роберт Щилмарк. Руски геодезист, писател и преподавател по военна топография към Генералния щаб Георги Вълев 40 8. Стойчо Стойчев – един български поет, представя геодезията от романтичната й страна Георги Вълев 42 ГЕОДЕЗИЯТА, ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВОТО СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ 9. 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Петков - основоположник на българската геофизика, гравиметрия и сеизмика Венета Коцева 10. Осми конгрес на Балканското геофизично дружество Георги Вълев 11. Заседание на Управителния съвет (УС) на Съюза на геодезистите и земеустроителителите в България (СГЗБ) Иванка Колева 12. Първи геодезически събор Кристина Гълъбова 43 ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЯ, ЮБИЛЕИ 45 49 51 13. Доц. д-р инж. Грозю Дочев на 80 години 14. Проф. дтн инж. Георги Вълев на 75 години 15. Проф. д.и.к.н. инж. Андрей Андреев на 60 години 54 56 57 16. Проф. д-р Херман Зегер, Германия 59 IM MEMORIAM Адрес на редакцията: Главен редактор: София 1000, чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев ул. „Г. С. Раковски” № 108, п.к. 431 Редактор: Стоянка Комарова тел. : 02 987 58 52, 02 986 13 57; факс: 987 93 60 e-mail: office@geodesy-union.org; BIC код: UNCRBGSF BGN-IBAN; BG03 UNCR 7630 1022 56 19 64 Уникредит Булбанк, клон Аксаков Редакционна колегия: доц. д-р инж. Ана Стоева, проф. д-р инж. Борислав Маринов доц. д-р инж. Венета Коцева, инж. Виолета Коритарова, Предпечатна подготовка: проф. дтн инж. Георги Вълев, доц. д-р инж. Илинка Иванова СГЗБ д-р инж.Иван Калчев, проф. д-р инж. Керанка Василева, инж. Николай Николов инж. Иван Андреев, д-р инж. Кирил Стоянов, инж. полк. Петър Данчев Кристина Гълъб BBB$$$+BFBFBF BBBBظBF BBBFBBBȃBKBFBBBBȰBBFBзFBBBظBBBBFBkBFF BBBBBB(((+BOBkB\Ĵˊd((((0