Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 28

С цел получаване на по-голям брой въздушни фотоснимки с различна ориентация спрямо обектите от действителността е решено да се изпълнят два полета с взаимно перпендикулярни основни оси на плана за летене. 2.2. Маркиране и координиране на наземни опорни точки С цел -4,4`t-H4//,.4b4.4`/a/t/`t``,4/t,4.`4,4.t/t.4`-B-4.4,.4`,4./t.4/`4/-4`.`.4.4,-t/`4-ta4-t`4.4`4,4/t-t`/4.4/4,4.4-,t`4,4/t,.//`4-4.4/t,4`/t,4`t.4`t`-t/4,4,tcat,4/4,4`4..4`4,4/t.4.4.//`4-4.4/t.4`4,4/t./t,4--t/4/t.4///`4/t. 4.//t``4/./t. H4`/a.. ܛ[۝[‹H K4%,4a-t.`,4,tcat,4.4-,t`4,4/t. 4`/a..4/`4`4,4,t/`/t,4`,,-t/-4-t-.4a-t`t.,4/`t/t/,, 4(4$'H4.4$'4'4'4/t,4`-t`4.4`/`4.4c`,/t,4/,t-t.`,4`,4., 4a-H4-4,4`t,4`4,4,/t//4-t`4/t/4`4,4-//./--t/t.4,/,tat,,4`,4/t,4-,4`t/t-t/4,4/t,4`,4`-t`4.4`/`4.4c 4a4.4,ˈ JK4(/a..4`-B,tcat,4.4-,t.4`4,4/t.4`,4., 4a-H4-4,4`t-H4,,4`4,4/t`.4`4,4-4/,t`4,4,.4-4.4/4/`t`.b/4`caH4/`4,.4`t/a.4/t,4`,4/t,4a4/`/.,4/4-t`4,4`,4/t,4,t-t-/.4./`/t.4c´.-t`,4`-t.-t/H4,4/,4`4,4`4.4,4`tbbt/`/4,`4-t/4-H4-4,4.4/4,4/`t.4,``4-t/B-4/`t`b/4-4/4`/a..4`-H4-,4/4,4`4..4`4,4/t-H4.4.4-/4-t`4,,4/t-H4/t,4`-tat/t.4`-B.//`4-4.4/t,4`. )4.4,ˈ 4'4,4`4..4`4,4/t-H4.4.//`4-4.4/t.4`4,4/t-H4/t,`H4//`t`/c/t/t.4.4,`4-t/4-t/t/t.4/4,4`4..˂$b--4`b4/t/4a4/`/,`4,4/4-t``4.4a/t/4-,4`t/t-t/4,4/t-H4`B]][ L $b--4`b4/t/`/a4/`/,`4,4/4-t``4.4a/t/-,4`t/t-t/4,4/t-B-B.4-,b`4b4-t/t/4`H4,t-t-/.4./`/t,4`,4.-t`,4`-t./t,4`t.4`t`-t/4,]][– L 4(t.4`t`-t/4,4`,4-H4/,t/`4`-4,,4/t,4`H4-4.4,.4`,4.-t/H4a4/`/,4/,4`4,4`PԈQUS 4`H4`4-t-/.ca.4c L\^ ͞ ͍ H4.a4/.``t/t/4`4,4-`t`/c/t.4-HH  4-t.,.4,,4.-t/t`/t/4/t, -, H4a4.4./4/,,4,4/t,4./,/,,4.,4/4-t`4, K%4,,4`,4/.,4/t.4`4,4/t.4//.-t`,4,tcat,4`4-t,4..4-.4`4,4/t.//`t.-t-4/,,4`-t./t/4/t, M MH4,ˈ4/4-t--4` L 4. L a,4`t,4,4/`4.4`tb`t`,.4-t`/4/t,4/`4-t-4`t`,4,.4`-t..4/t,4$4$&&)4.4,ˈ K4(tat-t/4,4`H4`4,4-//./--t/t.4-H4/t,4/t,4--t/4/t.4`-H4///`4/t.`/a..'4,4`4..4`4,4/t-t`/4/t,4/t,4--t/4/t.4`-H4///`4/t.4`/a..4-H4.4-,b`4b4-t/t/`H4//`t`/c/t/t.4.4,`4-t/4-t/t/t.4a4/`/,`4,4/4-t``4.4a/t.4/4,4`4..4.`t,4.//`4-4.4/t.4`4,4/t.4a`4-t-4.4-/4-t`4,,4/t.4c4,4`4-t,4./t/4,`4-t/4-H4`B,-t/-4-t-.4a-t`t..4-4,`a-t`t`/`/t.Ӕ4/`4.4-t/4/t.4a. 4.,4.`/-H4//.,4-,4/t/4/t,4a4.4,ˈ '/.`a-t/t.4`-H4,-t/,`4,4a4`t..4.//`4-4.4/t,4`.4/t,4/t,4--t/4/t.4`-B///`4/t.4`/a..4,4`t.4`t`-t/4,N  UNJH4/`Ӕ´.4-/4-t`4,,4/t.4c`,4`t,4/`4-t-4`t`,4,-t/t.4.,4`/4/`4,4,/b,b./t.,4/`4/-t.a.4cUH4%//t, 4%,4`tb,/4-t`t`c,,4/t-H4/t,`4-t-`.`,4`.4`-B/`,b--4`b4/t/`/a4/`/,`4,4/4-t``4.4a/t/-,4`t/t-t/4,4/t-H4`H4/t,4..4a/t.4c4a.4`t.-t/H4/4/-4-t.4/t,4.,4-4,4`t``4,4./t,4`,.,4`4`,4/t,4.,4$b`4,t,4`t,4.4-,b`4b4-t/t.4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4//t/t..4-a.4`t.-t/t.4c4-,4/`4.4,-t--4,4/t-H4/t,4.4-/4-t`4-t/t.4`-H4.//`4-4.4/t,4`./t,4/t,4--t/4/t.4`-H4///`4/t.4`/a..4,4.//`4-4.4/t,4`/t,4`t.4`t`-t/4,$t$(L H H4.,4-4,4`t``4,4./t, )4.4,ˈ ˈ4'/-4,/`/,.,4/t,4,t-t-/.4./`/t,4`,4.-t`,4`-t./t,`t.4`t`-t/4,]][ L 4-,4//.-t`4,4/`4.4`tb`t`,.4-t`/4/t,/`4-t-4`t`,4,.4`-t..4/t,4$4$&&$&% KL&L M