Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 27

КАДАСТЪР, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ВЪЗДУШНОТО БЕЗПИЛОТНО ЗАСНЕМАНЕ В ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА Д-р инж. Иван Калчев „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД, Ивелина Христозова, студент, УАСГ SUMMARY In this report are presented the results of performed activities for aerial photogrammetric survey on test object, using the Unmanned Aircraft System (UAS), scientific-applied analysing the results of processing the collected spatial data and appraisal of practical relevance of digital products, used in the aerophotogrammetry for collecting geospatial data for needs of surveying and cadastre. Implementation of all the activities is due to the team of GEO PLUS Ltd. and all the work is a part of an experimental program, proposed in March 2015 by initiative group of specialists. It is presented evaluation based on the quality of the end products, according to the requirements of the regulatory base in the field of cadastre. With made conclusions and assessments for the results of applicability of UAS is given clear and realistic picture about their development and progress in technical plan as practical demonstration of the possibilities and limitations of the contemporary remote sensing methods as alternative to traditional surveying technology for the goals of geodetic works. РЕЗЮМЕ Представени са резултатите от изпълнения от екипа на „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД комплекс от приложно-технически дейности за въздушно фотозаснемане на тестов обект чрез безпилотна летателна система (БЛС), извършения научно-приложен анализ на резултатите от обработката на събраните пространствени данни и оценка на практическата приложимост на числените продукти, създадени чрез въздушен фотограметричен метод за събиране на пространствена информация за нуждите на геодезията и кадастъра. Дейностите са извършени като част от експериментална програма, предложена през март 2015 г. от инициативна група специалисти. Представена е оценка на съответствието на качествата на крайните продукти спрямо изискванията на действащата нормативна база в областта на кадастъра. Дава се по-ясна и реална представа относно развитието и напредъка при използване на БЛС в технологичен план, като практически се демонстрират възможностите и ограниченията за прилагане на съвременните въздушни фотограметрични методи като алтернатива на традиционните геодезически технологии за целите на геодезическото произ BBBFF BB((ĸBKBBKBWBSBWBwBcBT+BBBBBF BBF BBBBBBBBBBF BBF BԃBBF BF BBBBFBFF BBB(BGBoBBBBBBBBBBBBF BBBBBBFBBBBBBBBԃBBBF+BBFF#BB+FBF BBFBBBF FBFBBBBF BBBFBԃFBBFBFF BBFBFBԃBBBF+FBB+F BBBBBBԃBFBB܃BBFBBBBBF BԃBF?BBBBBBBBBBBฃBBBBBFBBBBBFB+BBF BFBFBBF+BBBBF+FF#BBBBԃBBBBFBBFBBBBF BBBB+BF+BBFF#BBFBF BBFBBBF FBFBBBBFBBBBBBF