Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 22

КАРТОГРАФИЯ, ГИС КАРТИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВОТО ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА АКТУАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪБИТИЯ И ПРИРОДНИ ЯВЛЕНИЯ Доц. д-р инж. Венета Коцева, Лесотехнически университет, София SUMMARY This article examines the use of different kinds of maps in INTERNET space at vizualization of different kinds political and military actions and natural phenomenae. Some short analyses of the used mapping methods are performed to every E-representation of maps. РЕЗЮМЕ В статията е разгледана употребата на различни видове карти в интернет-пространството при визуализацията на разнообразни политически конфликти, военни действия и интересни природни явления. Направени са кратки анализи на използваните картографски методи към всяко Е-представяне на картите. 1. УВОД В наши дни е невъзможно да си представим комуникациите и отразяването на политическите новини и различни природни явления без широкото използване на интернет - пространството. Сериозно място в него намират и картографските продукти във вид на разнообразни карти, които се различават както по обхват на територията, която представят, така и по разнообразните теми, които отразяват. Най-често става дума за политически и географски карти, но има и голям брой карти, посветени на научни и прогнозни изследвания на природни явления като Ел-Ниньо, Ла-Ниня, силни земетресения, активни вулкани и др. Тук ще бъде представена само малка част от многобройните картографски приложения, събирани и изследвани от авторката в интернет-пространството през 2015 г. Умишлено тук не са представени някои от т.нар. „фалшиви” карти за военни конфликти поради очевидно разнопосочния характер на информацията в тях за дислокацията на войски и военна техника. Обяснението за тези „фалшиви” карти произлиза от намеренията на източниците, които ги съобщават и картират. Най-често това са воюващите групировки и/или държави, каквито са конфликтът между Русия и Украйна, в Близкия Изток и др. 2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК През втората половина на 2015 г. конфликтите и бойните действия на правителствените войски и различни антиправителствени групировки в Сирия са обект на често отразяване в интернет-пространството, заедно с разнородна съпътстваща ги географска информация. Почти винаги поднасяната информация е онагледявана с различни картографски материали от неизвестни и неназовавани картографски източници. Главно това са различни държавни географски и административни карти на регионите, където стават бойните действия, най-често с надписи на латиница. Показаните по-долу карти на територии от Сирия с различен по големина обхват са извадки от съществуващи 20 карти на страната, но издавани от различни държави – фиг. 1 и 2. Използвани са разнообразни картографски методи за изобразяване на картното съдържание и най-вече за представянето на релефа, в т.ч. на равнините и пустините, както и за по-големите населени места, главната пътна мрежа и хидрографските обекти, които в Сирия са предимно реки с пресъхващи водни течения. Прави впечатление, че в интернет-пространството и най-вече в сайта [1], специално редовно проследяван от авторката с цел търсене на картографски визуализации, се публикуват много често едни и същи к