Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 20

2.3. Използвани данни Всички данни и материали, използвани в хода на разработката, представляват геопространствени данни в цифров вид, в световна геодезическа система 1984 (WGS 84), проекция UTM, Zone 35N. Входните данни, с които стартира работата, общо се разделят на две групи: • тематичен слой за тестване СВР-ПВТ; • референтни данни. Информация за слоя с висока резолюция за постоянните водни тела СВР-ПВТ е дадена в раздел 2.1. Следва описание на референтните данни, използвани при измерванията. 2.4. Определяне на точността 2.4.1. Референтни измервания Точността на СВР-ПВТ може да се определи чрез сравняването му с референтните данни. Измерванията се изпълняват в набор от случайно избрани пиксели в рамките на стратата. Целта е, чрез интерпретиране на референтните данни, да се определи принадлежността на дадения пиксел от случайната извадка към тествания входен клас земно покритие (в случая – постоянни водни тела). Интерпретирането при измерването се прави „на сляпо”, т.е., без визуализиране на тествания СВППВТ. Главна роля за вземане на решение тук изигра цифровата ортофотокарта, заедно с физическите блокове, а при нужда бяха ползвани изображени c`,4/` H4.4&$(KˌK4(4-ta4-t`4-t/t`/t.4-4,4/t/t.(4-ta4-t`4-t/t`/t.4`-H4-4,4/t/t.4/`4-t-4`t`,4,.c,,4`4,`4`/,4/``t./-t,-K4`t.`--tbt.4.,4`/4,t,4-,4-,4`t`4,4,/t-t/t.4-H4.4/`4/,-t`4.,/t,4,-t`4/t/`t``,4/t,4(t$( t'$( 4(,4,t..4a, JK4$4`4,4/4..4`-H4/t,,/`4-t`t///4-t/t,4`.4c4/`4/-t.`4`-H4`t-H4/t,4`4.4a,4`[]H4-4,4/t/t. -,4bt/`/4`t,4./.,4./t.4-,4`t``4,4/t,4`,4.4/t-H4`t,4//.`a-t/t./`4`t/b`/t.4./,.4.4-/,t`4,4--t/t.4cˈ4&,4`/4a,4`t`4/`4`4,4,t/`,4`,//4/`4/-t.`,4-H4.4-,b`4b4-t/t,4/`4-t-4,,4`4.4`-t./t,4/`4/,-t`4.,-,4`tb,.,4`t`,,4/t/`t`4,4,-t//4-t``4.4c`,4/t,4`t/b`/t.4./,.4`-B.4-/,t`4,4--t/t.4c4.4`4-ta4-t`4-t/t`/t.4`-H4-4,4/t/t.4,4`4,4/4..4`-H4/t,,/`4-t`t///4-t/t,4`,4`,4`t`4-t-4/t/.,,4-4`4,4`/t,4,`4-tb4., (,4,t..4a, B(4-ta4-t`4-t/t`/t.4-4,4/t/t.)4.4,ˈ ˈ4$`4-tb4.,4/`4`.4/8'/`4//``t.'H4,4/./bt`,/t,4`4.4.`t./4-t--t`4/%'t,4-,,4/t.4-H4/t,4-4,4/t/t.4`-B(.4/‚K)4.4-.4a-t`t..4,t././,-H4/`4(t&4%' LH4. L4,˂$-t.`/`&,4`4`,4/t,4,b-`t`,4/t/,-t/t,4`,`t/,t`t`,-t/t/`t` L4,˂$-t.`/`˂).4a4`4/,,4/`4`/a4/`/.,4`4`,  L LB(4,4`t`-t`'t,4a4.4,ˈ 4-H4//.,4-,4/H4/`4.4/4-t`4-,4//`4-t-4-t.c/t-H4/t,4,`4-tb4.,/`4`.4/8'/`4//``t.'H4/t,4,t,4-,4`,4/t,4,.4`t/.//.,4/t.4/t`t./4-t--t`4/,4(4.4.,4.4.4-/,t`4,4--t/t.4-H4/`4a.4a4`4/,,4`,4/`4`/a4/`/.,4`4`, %,4/b./t/`,4/t,4//.4`t,4/t.4-t`/4/`t,-t/H4`t.`a,4.t/t,4`,4/./bH4/t,.4-/4-t`4,,4/t-H 4-b.`.4c`4.,,4-4`4,4`4,4`t`4-t-4,4`,4`H4`4,4-/4-t`4/t,/.4.`t-t.4/`  JH4`t,4//.,4-,4/t.4.4a,4`t`.4/`4(t$( t'$(4-,4/b./t-t/t.4`-H4/`4,4,/b,b./t.4a4`4,4,/4-t/t`. H4.4//..4,//H4/``t``4,4`,4`,4-,4,`4-tb4..8'/`4//``t.'H 4`H4bt`4.4at/,., K (///,`4,4a4`t..4.,4`4`.4' NL NL (4,4`t`-t` 4$4/t,4..4-4/t,4`4-t-`.`,4`.4`-H4/`4.4-/4-t`4,,4/t.4c`,K(t/b`/t.4./,.4.4-/,t`4,4--t/t.4c” H L4,˂(4,4`t`-t`'`t.4,``4c,,4/t-t`/4/t,4/t,4,t/`4,4/`4`4-ta4-t`4-t/t`/t.4-4,4/t/t.4-B/b`4,,4`t`b/.,4/`4,`tc.,4/`4/a-t-4``4,4//4/a-t/t.,4/t,4`/a/t/`t``,K4&b/4`caH4`t-H4//`t`,4,c`4//`4-t-4-t.-t/t.4.4-.4`t.,,4/t.4c4-,-4,4.4/4`t-H4.4/4,4-4/,-t`4.4-H4.4ac.,4`,4/`4/a-t-4``4,4//4/a-t/t.,/t,4`/a/t/`t``,4-4,4.4/4,4/4.4`tb.ˈ4'b`4,/4`-H4``4c,t,,4-4,4`t,/`-4-t./t.4.4/t-t-,4,.4`t.4/4.4/`4-4,4/t/t.4`-K4.4-//.-,,4/t.4-,/,t`a-t/t.4-H4/`4.4..,4`t.4a4.4.,4a.4c`, 4$`/`4/4`-H4``4c,t,,4-4,`t,4`/a/t.8$4`tb`H4`tbbt,4`,4.4..4`H4//t,.4`t/.,4`/a/t/`t`4/`/a-t/tc,,4/t.4`-H4-4,4/t/t. 4(`4-t`/4`4-ta4-t`4-t/t`/t.4`-H4-4,4/t/t.4``4c,t,,-4,4`t,4/` 4/`4.4,t..4-.4`-t./t/H4`tbbt.4c4,`4-t/4-t,.4/-t`4.4/- .,4`/4.4-/,t`4,4--t/t.4c`, 4/`4./.4`/4-H4//.`a-t/H4`-t`t`,,4/t.4c``-t/4,4`.4a-t/H4`t./.K(4-ta4-t`4-t/t`/t.4`-H4-4,4/t/t. 4.4-,t`4/-t/t.4,4`,4,t..4a, K4`t,4`B,,4`4,4/t`.4`4,4/H4/`4/.4-at/-4.4at,4`4,4.`-t`4.4`t`.4..4.4`H4`/a/t/`t`/t.//.,4-,4`-t.. 4/`4-t,.4b4,4,,4bt.4-/t,4a.4`-t./t/4`-t-.4/t,4,at/-4/t.4c´(t$( N(4-t-`.`,4`b`4/`4.4/t`-t`4/`4-t`,4a.4c`,4`t-H4`t`4,4,/tc,,4`tb`B(t$( t'$(4.4`t-H4//`4-t-4-t.c`4`t.-t-4/t.4`-H4`/a/t/`t`/t.4/,4`4,4/4-t``4.,t`4/.H4/t,4`t.`a,4.4`-H4`H4/t-t/`4,4,.4./t/4..,4`t.4a4.4a.4`4,4/t.4/.4.`t-t...4,t`4/.H4/t,4/`4//``t/t,4`.4`-H4/.4.`t-t.. 4't,4`,4-.4/`t/t/,,4`t-B.4-a.4`t.c,,4`4,`4-tb4..4`-H4/t,4/t-t/`4,4,.4./t,4..,4`t.4a4.4.,4a.4cŠ4,..ca,,4/t-K[Z\[ۊH4.4,`4-tb4..4`-H4/`4`.4/8'.4-..ca,,4/t-x'B4/`4//``t.Z\[ۊK4.,4.`/4.4`/a/t/`t`.4`-H4/t,4//``4-t,t.4`-t.c´.4/`4/.4-,/-4.4`-t.cˈ4'`4.4.,4,,4`4`t-H4a4/`4/4`..4`-H4/` JH4-4/ JKˈ4(4%t%(&($4(&4&4&4%$'%4&$at/-4/t.4c`4`-t/4,4`.4a-t/H4/`4/-4`.`4(t$( t'$(4//.,4-,,`t.-t-4/t.4`-H4./..4a-t`t`,-t/t.4/,4`4,4/4-t``4.4,4`4,4`t`-t`4-t/H4a4/`4/4,4`4`4,4-/4-t`4b`4/t,4/.4.`t-t.,4,b`4at`4--t/4c`,4-H JN(H4(t$( t'$($ NM H4/.4.`t-t., MNMˍN¸(H4`-t`4.4`/`4.4. 4/t-t-,4-t`.4`H4,/-4/t.4`-t.,8$ LNNN/.4.`t-t.,  LL MNNKLN¸(H4`t`/4,4`4-t/H4,t`4/.H4/.4.`t-t..4-,4ac.,4`,4`t``4,4/t, H NLB/.4.`t-t.,  LLNLNMˍMK$&% KL&L M