Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 18

2. ДАННИ И МЕТОДИ 2.2. Стратегия за оценка на тематичната точност 2.1. СВР и постановка на задачата Съгласно методическите указания за определянето на тематичната точност СВР трябва да се проверяват слой по слой. Това се налага както от големия пространствен обхват на данните и големия брой на страните-участнички, така и от избрания подход за отделно генериране на всеки СВР. Големият обем на данните налага използването на метода на случайната извадка. Изискваната по задaние тематична точност за повечето СВР, включително СВР-ПВТ е 85%, явно базирана на общата концепция за тематичните карти и приложе t,4//4/`/t/b4-t/t.4-H4/t,4(t$( KK4(t$(8$4a,4`t`4/`4/`4/,`4,4/4,4`,8'\X\'H4-, L%,4a-t..4`-H4/t,4/4//t.4`/`4.4/t,,4/t,4--t/4/t,4`,4//,b`4at/t/`t`//4/`4/,`4,4/4,4`,8'&//-t`4/t.4.'H4`t,4`tb--4,4-4-t/t.4/-t`4(t$(K(/,,4`t,4`4,4`t`-t`4/t.4`t./-t,-K4//.`a-t/t.4/`4/4/t/,/.,4/t,4./t.`t/b`/t.4./,.4.4-/,t`4,4--t/t.4c4a`4-t-4.//4,t.4/t,4a.4c4/`,4,`//4,4`.4a/t,4/,t`4,4,t/`.,4.4.4/t`-t`4,4.`.4,/t, 4,t,4-.4`4,4/t,4/t,/`4,4,.4.,4..,4`t.4a4.4.,4a.4cˈ4%,4`-t`4.4`/`4.4c`,4/t,4$tb.,,4`4.4c´(t$( 4`t./.H4//4`t./.K4,tcat,4//-4./--t/t.4/t,4/`4/a-t-4``4.//4,-t`4.4a4.4.,4a.4c4.4//-4/,t`4c,,4/t-H4,4`4,4/4..4`-H4/t,4/`4/-t.`'',t/t/,c,,4/t-H4/t,4/t,4a.4//t,4./t,4`,4,t,4-,4-4,4/t/t.8'&'(4&4't%B--t/4/t/4//.`4.4`.4-H L'HWK4'/-4/,t`4-t/t.4`-H4/`4/-4`.`.,tcat,4/`4-t-4,4-4-t/t.4-,4//`t.-t-4,,4bt/4.4/t`-t,`4.4`4,4/t-H4.,,4..4-4.4`4,4/t-H4/t,4-t,`4//-t.t`t./4/t.4,/4'`4.4,-t`4.4a4.4.,4a.4c`,/t,4(t$(4-,4-4b.-.4`-t./t/4`t-H4.4-//.-,,4`/K4/4-t`/-8',.-t-4,4.B.4a`,`t`,,4.x'H X[ YY[ K4,t,4-.4`4,4/H4/t,4`t``4,4`.4a4.4.,4a.4c´.4/-t``t`-t/-t/t/t,4`t.,4.,4/`4/a-t/t..WK4'`4.4.,4,,4/t-t`/4/t,./..4a-t`t`,-t/t.4c4`t`,4`.4`t`.4a-t`t..4//-4at/-4-,4,-t`4.4a4.4.,4a.4c/`4-t-4/4-t`4/t,4`t`,4`.4c`, 4/t-H4,t-H4-,4-4b.-.4`-t.-t/H4,4`4,4/4..4`-B/t,4/`4/-t.`, 4(4,4,t/`,4`,4,t-H4.4-,b`4b4-t/t,4-4//b./t.4`-t./t/`H4.4-`t.-t-4/,,4`-t.`t.,4a-t.4.4`H4.4-//.-,,4/t-H4/t,4a,4`t`4/`/`4-t-4/`t`,4,-t/t.4`-H4-4,4/t/t. 4(t`,4`.4`t`.4a-t`t..4c`4/4-t`/-4-,/a-t/t.,4`t-H4/`4-t//`4ba,,4.,4`/4//t/,t-t.`.4,-t/K4,4`tbbt/4.-,4/`t.4,``4c,,4/t-H4/t,4`t`4,4,/t.4/4/`t`4/t,4`4-t-`.`,4`.4`-H4/4-t--4`´/`-4-t./t.4`-H4`t``4,4/t.4.4/4-t--4`4`4,4-..4a/t.4`-H4(t$( K4(t./.H4`H4,.4`t/.,4`4-t-/.ca.4c¸''/`t`/c/t/t.4,/-4/t.4`-t.,8'B(-t/4,4`.4a/t.4c`4`t./.K4/,t-t.`4/t,4/`4/,-t`4.,4,4/t,4b4.4c´`t.`a,4.K4-H4`t./c`4`H4,.4`t/.,4`4-t-/.ca.4c4-,4//`t`/c/t/t.4`-B,/-4/t.4`-t., 4(t$( t'$(K4(t./c`4-H4,t.4/t,4`4-t/H 4`t`/.t/t/`t` t/`4.4/t,4..4a.4-H4/t,4//`t`/c/t/t/4,/-4/t/4`c./ 8$4-,4,`t.4a..-4`4`,.4`.4//,-H4--t/4/t/4//.`4.4`.4-JH4.4.4/4,4/`4/`t``4,4/t`t`,-t/t,`4,4--4-t..4`-t./t,4`t//`t/,t/t/`t` 4aLK4.,4.`/4/`4.`t/b`/t.4./,.4`-H4.4-/,t`4,4--t/t.4c4/`4./.4`/4-H4//.`a-t/K'.,4/t.4/4-t``4.4a/t,4`,4`/a/t/`t`4`tbbt/4`t-H4,t,4-.4`4,4/t,4`,4-.`t/b`/t.4./,.4`-H4.4-/,t`4,4--t/t.4c4.4`t-H4//`4-t-4-t.c4,4`4,4/4..4`-B/t, H4`t`4-t-4/t/.,,4-4`4,4`/t,4,`4-tb4., 4(4-tb4-t/t.4-t`/4-,/`4.4/t,4-4.-t-/t/`t`4.b/4..,4`t,4/t,4,/-4/t.4`-H4`-t.,4-,4,`t-t../.4.`t-t.4-H4,--t`/4/t,4,t,4-,4`,4/t,4/4/t/,/.,4/t,4./t.4`t/b`/t.4./,..4-/,t`4,4--t/t.4c4/`4``4.4,t,4-/,.4,/-4.4/t.8$  H4. L'/4-4-ta4.4/t.4a.4c4,4(t$( t'$(4`t-H4,..ca,,4`4//`t`/c/t/t.4-t--t`4,.4c-/,.4`4. 4`4.4,t,4`4/t.4a. 4/t-t/`4-t`tbat,,4bt.4`4-t..4.4.,4/t,4.. .`4,4.t,t`4-t-/t.4.,4,`/t.4.4-t`t``,4`4. 4&4-..ca-t/t.4`t,4/4/`4-t`,4`, ,`4-t/4-t/t/t/4-,4..4,,4/t.4`-H4/./bt. 4at,/`t`/at`4,4/t.4..4bt,4.`t/4-t`.4bt,4`,4`H4,/-4/t/4/,.-t-4,4./ 4a4.4,ˈ KK4(t``4,4`.4a4.4.,4a.4c´$4-,4,.4`t.4/4/`t`4/`4.//t.`4-t`/t.4`-H4/`t/,t-t/t/`t`.4`t-H4.4-//.-,,4``4,4-..4a/t.4`tat-t/4.4-,4`t.`a,4-t/H4//-4,t/` 4(t``4,4`.4a4.4a.4`4,4/t,4`,`t.`a,4.t/t,4.4-,,4-4.,4-H4.4`t`/`4.4a-t`t..4/`4-t/,t.,4-4,4,,4bB//-4at/-4/`4.4/a-t/t.,4`,4/t,4`/a/t/`t``,4/t,4`-t/4,4`.4a/t.4.,4`4`.,4-4.4`t`,4/ta.4//t/t.4`-H4.4-`t.-t-4,,4/t.4cˈ4(t``4,4`.4a4.4.,4a.4c`,4`t-B.4-//.-,,4-,4//,.4b4,4,,4/t-H4/t,4-ta4-t.`.4,/t/`t``,4/t,4`-t`t`, 4/t/``4c,t,,4-4,4`t-H4/`4.4.,4,,4,/t.4/4,4`-t./t/4-,4//.`a,4,,4/t-t`/4/t,`t/4.4`t.-t/t.4`4-t-`.`,4`.K$/-4/t.4`-H4`-t.,4//.`4.4,,4`4`t`4,4,/t.4`-t./t/4/4,4..,4a,4`t`4/``-t`4.4`/`4.4c`,4/t,4`t``4,4/t,4`,8$4/./bt`,4/t,4..,4`t.4a4.4a.4`4,4/t.4c´,at/-4-t/H4(t$( t'$(4-H IH4/`4`-t`4.4`/`4.4c`,4/t,4$tb.,,4`4.4c˂(t.-t-4/,,4`-t./t/4/`4/`t`.4c`4`t.`a,4-t/H4//-4,t/`4,t.4.4-.4`t.,,4.´`,b`4-4-H4,/.c/4,t`4/.H4`t.`a,4.t/t.4`/a..4-,4/t,4/4.4`4,4/t-H4/t,,/-4/t.4`-H4`-t., 4(4-tb4-t/t.4-t`/4-H4,4.4-//.-,,4/t-H4/t,4//-4at/-4cbt,`t``4,4`.4a4.4.,4a.4cˈ4'`4-4`4`,,4`t``4,4/t, 4/t,4/`4/,-t`4.,4`t-B//-4.,4,,4-t-4.4/t`t`,-t/H4..,4`H H4(t$( t'$(4./-t`/4,/-4.4-4//`4.4.,4,,4/t-t`/4/t,4`t``4,4`.4a4.4.,4a.4c4`H4-4,-H4`t``4,4`.4-t-4/t,4`, H4-,,`4-tb4..8',..ca,,4/t-x'K4,4-4`4`,,4`, H4-,4,`4-tb4..8'.4-..ca,,4/t-x'B-,4,b/`4/`t/t.4c4..,4`K4'b`4,,4`,4`t``4,4`,4`t-H4a4/`4/4.4`4,4/`/4/t/--t`t`,/`/ 4/4,4`t.,4`, H4/t,4/.4.`t-t..4`-K4..,4`t.4a4.4a.4`4,4/t..,4`/4//`t`/c/t/t/4,/-4/t/4`c./4$`/`4,4`,4`t``4,4`, 4./c`/4bt-B`t.`-.4-,4`b`4`t-t/t-H4/t,4/`4//``t/t,4`.4,/-4/t.4`-t., 4,`4-tb4..'.4-..ca,,4/t-x'JK4``4c,t,,4-4,4/,tat,,4bt,4`-t`4.4`/`4.4.4.4-,b/B/4,4`t.,4`,4/`4/.4.`t-t..4`tb`H4`t`/.t/t/`t`. H4/t,4..,4`t.4a4.4.,4a.4c`, (t``4,4`,4`,4-,4,`4-tb4..8'.4-..ca,,4/t-x'H4-H4a4/`4/4.4`4,4/t,4/t,,t,4-,4`,4/t,4//..4,//t.4/`4a4.4-.4a-t`t..4 `-H4,t././,-H4.4.,4`4`,4`,/t,4,b-`t`,4/t/,-t/t,4`,4`t/,t`t`,-t/t/`t` 4&$(JK4//.4`t,4/t.4//t-4/.`a.4.4`/4/t,4a.4/t.4/t,4``4,4.t/t/4//.-,,4/t-H 4't('H4`t-H4/`/t,4`tc`4-,,/-4/t.4`-t., 4%,4a4.4-.4a-t`t..4`-H4,t././,-H4`/,,4`t,4't(' $ 4,4-,4&$(H8$4,4-4.4,4/,4-//t, 8$ LNK4'/..4,//t.4`-B`t,4/,t-t-4.4/tc,,4`4,4-t-4.4/H4$&4(H4`t./.K4./.t`/4`t-H4.//t,-t`4`.4`4,4,`4,4`t`-t`4-t/H4a4/`4/4,4`4'`4.4.,4,,4`t-H4/4/`4a4/./,.4a-t/H4//-t`4,4`/`-,4-t`4/-.4`4,4/t-H 4`t,.4,,4/t-JH4/t,4,/-4/t.4`-H4`-t.,4`H4-t-4.4/H4/.4.`t-t.´-,4.4-,tc,,,4/t-H4/t,4,-t//4-t``4.4a/t,4`,4/t-t//`4-t-4-t.-t/t/`t`,/t-t`t-t/t,4/`4,at/-4/t.4`-H4`t/b`/t.4./,.4.4-/,t`4,4--t/t.4cˈ4%,/.//ta,4`-t./t/`/4//.`a,4,,4/t-H4/t,4`t``4,4`,4`,4-,4,`4-tb4..'.4-..ca,,4/t-x'H4`4-t-`.`,4/t`/t.4c`4`4,4`t`-t`4,t.4,,4/``4c-,4/H4`,4., a-H4-4,4/t-H4`t-H4-,4`t`b/,,4,-t//4-t``4.4a/t/4`H4-4,4/t/t.4`-H4-,4'$(4$`4-tb4..4/t,8',..ca,,4/t-x'H4.8'.4-..ca,,4/t-B)4.4,ˈ 4(t./.H4`H4,.4`t/.,4`4-t-/.ca.4c8''/`t`/c/t/t.4,/-4/t.`-t.,8'H8$4/,tbH4,.4-M$`4-tb4.,4`,4/`4`.4/8',..ca,,4/t-x'H [Z\[ۊH4`t-B-4-ta4.4/t.4`4,4.,4`/4/`/t/b4-t/t.4-H4/t,4/./bt`, 4//,`4-tb4/t/..,4`t.4a4.4a.4`4,4/t,4.,4`/4/`4.4/t,4-4.-t-,4bt,4.b/4-4,4-4-t/H4..,4`K.b/4.4`t`.4/t`t.,4`,4/./bH4/t,4`/-.4..,4`H 4,4/t,4b4.4c4`t.`a,4.H4(t$( t'$(HWK4$`4-tb4.,4`,4/`4`.4/8'.4-..ca,,4/t-x'H Z\[ۊB`t-H4-4-ta4.4/t.4`4,4.,4`/4/`/t/b4-t/t.4-H4/t,4/./bt`, 4//,`4-tb4/t/..,4`t.4a4.4a.4`4,4/t,4.,4`/4/t-t/`4.4/t,4-4.-t-,4bt,4.b/4-4,4-4-t/H4..,4`K.b/4.4`t`.4/t`t.,4`,4/./bH4/t,4`/-.4..,4`K4$b,4a4/`4/4`..4`-B//t-4/.`4-,4-t-4/t/`4/-4/t/`t`4,`t.4a..4/-/t,4a-t/t.4c4`t,4`H4,t`.,./`4.,4`.4/t`t.,4`,4,4-,t`., 4-,4`/,,4,/4-t`t`/4'$(4`t-H4.4-//.-,,$&% KL&L M