Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 14

• (mНдоп)изм – допустима грешка на определяне на височината на наблюдаваната точка от конзолата в следствие на грешките от геодезическите измервания; • (mНдоп)СМР – допустима грешка във височината на точката от конзолата в резултат на изпълнение на строително-монтажните работи. Необходимата точност по височина (mНдоп)изм, която трябва да се осигурява при геодезическите измервания за трасиране и контрол на изпълнението на конзолите може да се определи от ф-ла (1) при прието съотношение на влияние на съставящите я грешки върху mHдоп . Ако се приеме принципът на равните влияния, при mHдоп =15mm се получава: (mНдоп)изм =(mНдоп )ГМ = (mНдоп)СМР =mHдоп/30.5= 8.7mm • • елементите, дефиниращи локалната координатна система на моста, приета в използвания софтуер; Да са налице конструктивни работни чертежи (файлове) на устоите, стълбовете и носещата конструкция; надлъжен профил на линейния обект (път, ж.п. линия и др.), координати на пикетните точки на оста на линейния обект в обхвата на моста в геодезическа координатна система; Да се разполага с резултатите от екзекутивните измервания на изградените конструктивни елементи от долното строене: устои и стълбове. 3.2 Функционална блок-схема на СГК (2) Съответната ср. кв. грешка за измерена височина при доверителен интервал (-3m,+3m) ще e mН = 2.9 mm. Тъй като липсват изисквания за допустими отклонения в план, за тях ще приемем същите, както по височина, т.е . δP=+/-15mm. По аналогия с горния анализ за ср. кв. грешка в плановото положение на измерена точка при същия доверителен интерв (-3m,+3m) се получава mp = 2.9 mm. Тези стойности могат да бъдат използвани в качеството на минимален критерий за точност при избор на геодезически инструменти и методика на измерване, подходящи за обслужване на строителството по метода на конзолното бетониране. 3. ПРОЕКТ ЗА СИСТЕМА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕН КОНТРОЛ (СГК) ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪХНИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ ПО МЕТОДА НА КОНЗОЛНОТО БЕТОНИРАНЕ 3.1. Изисквания към системата Цел на проекта е разработката на Система за Геодезичен Контрол (СГК) при изграждане на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране или монтаж, която да осигурява: • бърза и надеждна подготовка на необходимите данни за пространствено ориентиране на инсталацията за конзолно бетониране или коригиране на монтирания сегмент от конзолата във всеки един етап от строителството в съответствие с проекта на съоръжението; •