Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 13

Фиг.1 Принцип и основни етапи на изпълнение на конзолно изграждане на мостове Ако констатираните отклонения са в рамките на допустимото се продължава с изграждането на следващата двойка сегменти. В противен случай носещата конструкция се преизчислява, като се взема пред вид действителното положение на изпълнените сегменти така, че да се компенсират допуснатите отклонения от проекта. Всяка следващата двойка сегменти се изпълнява в същата последователност, след като ИКБ се трасира и ориентира в съответствие с новото си пространствено положение. След изграждане на срещуположните конзоли от два съседни стълба, последните два сегмента от тях се свързват по между си чрез замонолитващ блок “А” (фиг.1 г) и се напрягат. При конзолния монтаж, съставните сегменти на конзолите се изготвят на строителната площадка, транспортират се до мястото на монтаж и се монтират с кранове по двойки, симетрично на носещия стълб (фиг. 2). В зависимост от конкретните условия транспортирането може да се извърши със специален автомобилен транспорт, плавателен съд (баржа) и др. Фиг. 2 Схема за монтаж на сегменти а) над воден път; б) с използване на монтажна ферма при частичен достъп отдолу или чрез транспорт отгоре Изпълнението на една двойка сегменти на всеки етап от изграждане на конзолата се извършва по следния начин: нанасяне на лепило върху челото на вече монтирания елемент и осъществяване на корекции за ориентиране на конзолата в проектната й траектория (например изпълнение на клиновидна фуга); монтаж на следващия сегмент; временно напрягане; повторение на същите операции и на срещуположната страна на стълба; изчакване известно време лепилото да полимеризира; напрягане на основните напрягащи елементи; инжектиране ГКЗ 1-2’2016 на напрегнатите елементи и евентуално освобождаване на временното напрягане. През целия период на строителството се извършват прецизни геодезически измервания с цел определяне на пространственото положение на челното напречно сечение на всеки монтиран сегмент и отклоненията му от проекта. Въз основа на тези резултати се изчисляват необходимите корекции в ориентирането на следващия сегмент и в моделите за пресмятане на деформациите с цел съгласуване на деформационните характеристики с резултатите, получени от измерването. Описаната последователност се повтаря до пълното завършване на моста. 2.2. Точност при изграждане на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране или монтаж. В действащата у нас нормативна уредба за изпълнение и приемане на СМР липсват конкретни изисквания за точност при изграждане на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране. В „Техническата спецификация” на агенция „Пътна инфраструктура” при МРР от 2014 г.[3], (част 10200, табл. 10212.1) са дадени допустими отклонения на геометрични параметри при изграждане на устои и стълбове. В части 10300 („Монолитни връхни конструкции за пътни мостове”) и 10400 („Сглобяеми връхни конструкции за пътни мостове”) подобни изисквания също не са указани. Единствено в [1] са дадени допустими отклонения δН за достигната кота при изграждане на носещата конструкция чрез конзолно бетониране, а име BBBBBBBFBBBBBFB:Bt(ԃBBBBBBBBBBBBBFB:Bt􀬼BBBBFBBBBBBFB+BBBFFBBBBFBFBBFBF