Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 12

СИСТЕМА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ КОНЗОЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪХНИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ Доц. д-р инж. Тодор Костадинов, инж. Ани Стефанова, УАСГ SUMMARY An exhibition is made of the basic idea, the functional block diagram and the system equipment for geodetic control in the bridge superstructure construction using cantilever construction and cantilever installation methods. The system consists of two units: basic (observing) and consumer (installation) one. The observing unit consists of a robotic total station, which is connected to a portable laptop-tablet (tablet or PDA), on which an additional software is installed in order to calculate the current geodetic measurements which are performed to control the three-dimensional position of the cantilever installation or cantilever construction segments. The calculated data for the installation corrections is put into the total station for subsequent tracing operations and transmitted to the tablet of the installation unit via radio interface for visualization and using. РЕЗЮМЕ Изложени са основната идея, функционалната блоксхема и апаратурния състав на система за геодезически контрол при строителството на връхни мостови конструкции по метода на конзолното изграждане - бетониране или монтаж. Тя се състои от два модула: модул измерване и модул монтаж. Модул измерване включва роботизирана тотална станция, свързана с портативен лаптоп – таблет (таблет или PDA), на който е инсталиран специализиран софтуер за обработка на текущите геодезически измервания, извършвани за контрол на пространственото състояние на конзолната инсталация или изградените сегменти от конзолите. Изчислените данни за корекция на инсталацията се въвеждат в тоталната станция за последващи трасировъчни операции и се изпращат чрез радиоинтерфейс за визуализация и използване към таблета на монтажния модул. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Една от най-разпространените технологии за строителство на мостове при тежки терени условия е технологията на конзолно изграждане, която се реализира по два начина: монолитeн, наречен още „конзолно бетониране“ и сглобяем – „конзолен монтаж“. В България има два моста, изпълнени с технологията за конзолно бетониране и два моста с конзолен монтаж [2]. Първият мост, изпълнен чрез „конзолен монтаж” се намира в центъра на гр. Пловдив, над р. Марица и е завършен през 1986 г. Вторият мост, изграден по същата технология е виадуктът на 48-ми километър от автомагистрала „Хемус“. С технологията „конзолно бетониране“ е построен мостът на граничния проход „Маказа“, в близост до гр. Момчилград и подходът към моста над р. Дунав при Видин-Калафат. През целия период на изграждане, строителномонтажните работи (СМР) се съпровождат от прецизни геодезически измервания с цел .4-,b`4b4,,4/t-H4/t,-t.--t.``.4,/t,4`t/t.4/4.,4/t,4,-ta-H4//`t``4/-t/t.4`-H4a,4`t`.4/`4/4/`t`,.4``4,4`t.4`4/,ba/t.4`4,4,t/`.4/`4.4.4-,`4,4--4,4/t-H4/t,4`t.-t-4,,4bt.4`-B/4`4a,4`t`. 4$4/`t.b-4/t,4`,4..4`-t`4,4```4,4//4`/-.4,b/`4/`HK B`t-H4`t///4-t/t,4,, 4a-H4.4-/4-t`4,,4/t.4c`,4`t-H4.4-,b`4b4,,4`4`H4`/`,4./t,`t`,4/ta.4c4.,4`/4-,4,`t-t..4-t`,4/4/`4.4-/b./t-t/t.4-t`/4/t,4.//t-/..4`-K,4-,4,.4`t.4/4/`t`4/`4,-t//4-t``4.4c`,4/t,4/`4/-t.`,4`t-H4.4-,b`4b4,,4``tb/`,-t`/t.4//-4,/`,.4`-t./t.4.4-a.4`t.-t/t.4c H4/`4-t-4.4/4/t/.//`4-4.4/t,4`/t.4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4.4.4``4,4`t.4`4/,ba/t.4-4,4/t/t. L&4/4,4.t..4/`4-t-4,.4-4.4-..ca.4`-t./t,4`,4,,4-/t/`t`4/t,,-t/-4-t-.4a-t`t..4`-H4.4-/4-t`4,,4/t.4c4/`4.4.//t-/./t/`/4.4-,`4,4--4,4/t-t`//t,4/4/`t`/,-K4/t,4,`t-t..4-t`,4/4/`4.4-/b./t-t/t.4-t`/4``4c,t,,4-4,`t-H4/`tbbt-t`t`,c,,4/t,4-4-t--4-t/H4.//t``4/.4/t,4.4-a.4`t..4`-t./t,4`,`4,4,t/`,4.4/t,4,-t/-4-t-.4a-t`t..4`-H4``4,4`t.4`4/,ba/t.4`4,4,t/`.-,4/`4/`t``4,4/t`t`,-t/t/`/4/`4.4-t/t`.4`4,4/t-H 4`4/K4/t,4,.4,,4a.4cB/t,4.//t-/..4`-K4'/4/t,4b4-H4/4/t-t/t.4-H4`/,,4/`4-t-4//.,4,,`4,4-`4,4,t/`,,4/t-t`/4/t,4`t.4`t`-t/4,4-,4,-t/-4-t-.4a-t/H4.//t``4/.,..ca,,4bt,4/t,4.Kt/4,4../4,.4`t/./`/a-t/H4,-t/-4-t-.4a-t/H4``4-t-4-,//`4-t-4-t.c/t-H4/t,4/`4/`t``4,4/t`t`,-t/t.4.//`4-4.4/t,4`. 4//`4`,4`.4,-t/B//.-t,.4.//4/c`b`4`H4.4/t`t`,4..4`4,4/H4`t/-ta.4,4..4-.4`4,4/H4`t/a4`-t`-,4.4-a.4`t.c,,4/t-H4/t,4``4,4`t.4`4/,ba/t.4-4,4/t/t.4.4`t`4-t-4`t`,/4-,.//4`/t.4.,4a.4c4/4-t--4`4`caK(,4-.4.4-4-tc4-H4-,4.-t,/t,4.,4,4/`t/t/,,4`,4/t,4.4-`t.-t-4/,,4`-t.`t../`4/-t.`4`4,4-`4,4,t/`,,4/H4,4(/t.4,-t`4`t.4`-t`,4//4,4`4at.4`-t.```4, `t``4/.4`-t.`t`,/4.4,-t/-4-t-.4c4.4a.4c`/4a-t.4-H4-4,4`t-H4`tb--4,4-4-B-4-t.t`t`,,4bH4/4/-4-t.4/t,4`t.4`t`-t/4,4-,4,-t/-4-t-.4a-t/H4.//t``4/.4/`4..//t-/./t/4.4-,`4,4--4,4/t-H4/t,4,`4bat/t.4/4/`t`/,.4.//t`t``4`.a.4. '`t/t/,/t,4`,4.4-4-tc4a4`/t.a.4//t,4./t,4`,4,t./.t`tat-t/4, 4,4/,4`4,4```4/t.4c´`tb`t`,4,4.4a4`/t.a.4//t,4./t.4c4/4/-4-t.4/t,4`t.4`t`-t/4,4`,4`t,4/`4-t-4/4-t`/t,4/t,4`t`/cbt,4`,4`t`,4`.4c˂4&''t%'&'t'4&4%$(4$4%%4$4't%H4't$4'4'(t('$%BK4',tbt.4//./--t/t.4c´'/4`tbbt-t`t`,/4/4-t`/-4b`4/t,4.//t-/./t/`/4.4-,`4,4--4,4/t-B`t-H4/`/t,4`tc4-4/4.4-/b./t-t/t.4-t`/4/t,4,`4bat/t,4`, 4/t/`t-tbt,4`, B.//t`t``4`.a.4c4/t,4/4/`t`/,-t`-K4'`4.4/ta.4/b`4.4/`t/t/,/t.4`-H4-t`,4/./t,4.4-/b./t-t/t.4-H4//4`/-.4/t,4a.4/H4`t,4//.,4-,4/t.4/t,4a4.4,ˌK(t``4/.4`-t.`t`,/`/4/t,4,`4bat/t,4`,4.//t`t``4`.a.4c4-,4//a,,`t.-t-4.4-,`4,4--4,4/t-t`/4/t,4``t`/.4`-H4.4`t`b.,t/,-t`-K4./.4`/4`t-B.4-/b./tc,,4`4/4//t/..4`/t/4't,4-4`t`b.,t/,.4c`4,t./.4' 4a4.4,ˌJH4/`4..//t-/./t/`/4,t-t`//t.4`4,4/t-H4`t-H4.4-,`4,4--4,4//4/4//t/..4`-t/H4/t,4a.4/K4,/`4.4.//t-/./t.4c4/4//t`,4-8$4.4..4/4//t/..4`/t/4.4..4.,4`/4`t,./,tc-t/,t./.4/t,4-4`tb/`,-t`/t.4c4`t`b.,K4(4,4-..4.,4`,4/4-t--4`4-4,-t`-B`-tat/t/./,.4.4`t-H4,.4--4,4/`4.4.4-,`4,4--4,4/t-t`/4/t,4.//t-/..4`-K4./.4`/`t-H4.4-/b./tc,,4`4//4`tb,b`4b4-t/t/4`4,4-..4a-t/H4/t,4a.4/K&//t-/./t/`/4,t-t`//t.4`4,4/t-H4`t-H4`4-t,4..4-.4`4,4a`4-t-4`t/-ta.4,4./t..4/t`t`,4.,4a.4.4-,4.//t-/./t/4,t-t`//t.4`4,4/t-H 4&4&$JK4./.4`/4`t-H4/4//t`.4`4,4`,b`4at`4,`t-t..4-t-4.4/H4/`4`t`b.,t/,-t`-H4/t,4/4/`t`, 4&4-,`4,4--4,4/t-t`//t,4.//t-/..4`-H4`t-H4.4-,b`4b4,,4/t,4.Kta-t`t`/4-t-4/t/,`4-t/4-t/t/t//,t.4./t/,-t/t/8'``4,4,/t/,-t`t-t/t/' 4,4-4,-t`-H4//`t/.. t.b/4/`4-t-4at/-4/t.4c´.4.b/4`t.-t-4,,4bt.4c4`t`b.,K4%,4`,4-.4a-t.4`tb/`,-t`/t.4`-H4-4,-H4a,4`t`./t,4&4&$H4`t-H4/`4.4-t/t`.4`4,4`4,4/`4/-t.`/t/4//./--t/t.4-H4`H4///4/bt`,4/t,,-t/-4-t-.4a-t`t..4/4-t`/-4. 4(t.-t-4,,4.4-,`4,4--4,4/t-H 4,t-t`//t.4`4,4/t-JH4/t,-4,/.t.,4`,4,t././,-H 4`t-t,/4-t/t`. H4/`4.//t-/..4`-K4`4,4-//./--t/t.`t.4/4-t``4.4a/t/4`t/`4c/4/4`t`b.,t, 4`t,b`4-,,4/t-t`/4.4/4///4-t--4`4`t.4.4`B.4-,`4,4-4-t/t.4`-H4/`4-t-4.4`/,,4a,4`t`.4/`4.//t-/.,4`,4a`4-t-4/t,4/`4c,,4bt,,4`4/4.4`4/,.,4.4/t,4/`4c,,4/t-t`/4.4/4`H4//`4-t-4-t.-t/H4,t`4/.H4/t,4/`4c,,4bt.-t.-t/4-t/t`. 4(t.-t-4.,4`/4,t-t`//tb`4-H4/t,4,t`4,4.4/t-t/,tat/-4.4/4,4`,c./`t`4-4,-t`-H4a,4`t`.4/t,4&4&$H4`t-H4`4,4-`t.,4a,4`4/`4-t/4-t`t`,,4`4`t-B/t,4/`4-t-4-,4.4-/b./t-t/t.4-H4/t,4`t.-t-4,,4bt,4`,4-4,/.t.,4`t-t,/4-t/t`./`4.//t-/..4`-K4(tb,.,4`t/t/4`-tat/t/./,.4a/t.4c4/.,4/K4`t.-t-,t-t`//t.4`4,4/t-t`/4/t,4-4,/.t.,4`,4/`4/`.4,///./-/t.4`t-t,/4-t/t`.4`t-B.4-a,4.,,4//`4-t-4-t.-t/t/4,`4-t/4-K4/t-t/,tat/-4.4/4/4-,8'`tb`tbat,,4/t-x'4.'/b.--t/t-x'4/t,4,t-t`//t, 4$4`t.-t-4`t`,.4-H4/t,4`t/,t`t`,-t/t/`/4`t.4`-t,./`tb`tbat,,4/t-t`/4.4/b.--t/t-t`/4/t,4,t-t`//t, 4.4-,`4,4-4-t/t,4`,4a,4`t`/t,4.//t-/.,4`,4`t-H4/`..//tc,,4/`4/`4/-t.`/t,4`,4`t.4``4,4-t.`/`4.4c.,4`/4/t,4.Kta-t`t`/8'/`4/,.4`t,,8' 4%t`/4-,4bt/4-H4/t-t/,tat/-4.4/4/4-4,4`t-B.4-,b`4b4,4`4,-t/-4-t-.4a-t`t..4.4-/4-t`4,,4/t.4c4-,4//`4-t-4-t.c/t-H4/ t,/`4/`t``4,4/t`t`,-t/t/`/4//./--t/t.4-H4/t,4a-t./t/`/4/t,4/`4-ta/t/4`t-ta-t/t.4-B8'a-t./`/' H4/t,4.//t-/.,4`,4.4/`..//t-t/t.4c`,4/4`4/`4/`4/-t.`, $&% KL&L M