Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 10

Използвайки хистограмите за относителните разлики на аномалията на височината и потенциалите между изходните и моделираните данни са пресметнати статистически характеристики за двете разпределения са съответно: Математическо очакване [%] Смущаващ потенциал Аномалия на височините -4.5 * 10-5 -4.2 * 10-5 Дисперсия [%] 0.053 0.053 Практически, нулевите математически очаквания и сравнително малки дисперсии (от порядъка на 0.05%) показват добро приближение на неизвестната функция, описваща гравитационния потенциал, от математическия модел. В допълнение, тъй като полихармоничните сплайнове, реализирани с радиални функции, дават най-добри резултати в близки околности на използваните центрове и грешката от приближение има локален характер. Очаква се значително подобрение на резултатите, ако се използва равномерна мрежа (в смисъл на използваните радиални функции) и въвеждането на тежестни матрици, отчитащи грешките при измерванията на физичните величини. От показаните фигури може да направим заключение, че грешките в точките, участващи в определянето на модела на геоида, са добре съгласувани с нормалното разпространение. 5. УЕБ-БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИ ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЯ НА ОНДУЛАЦИИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИСОЧИННИ ТРАНСФОРМАЦИИ 5.1. Реализация на уеб приложение за интерполация на ондулации и извършване на височин /t.``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4.%,4`4-t,4..4-,4a.4c4/t,4/`4.4./--t/t.4-t`/4`t,4.4-//.-,,4/t.`t.-t-4/t.4`-H4`-tat/t/./,.4.(H4'`4/,`4,4/4/t,4/.,4`a4/`4/4,]H[\\HY][ۋ4`tb-4b`4-,4/`4/,`4,4/4-t/H4-t-.4.4/`4,.4`t/./4/t.4,/4.4/t,4,t/`4/`..,4`t/,-H4-,4.4-,`4,4--4,4/t-H4/t,4`4,4-..4a/t.4/`4.4./--t/t.4c4`B,.4`t/.,4`t`-t/-t/H4/t,4`t./-/t/`t`4'`4.4./--t/t.4c`,4/4/,,4`-4,4`t-H4.4-/b./tc,,4`4,b`4at`4`4,4-..4a/t.4//-t`4,4a.4//t/t.`t.4`t`-t/4.¸(H4(t`4-t-4,4-,4`4,4-`4,4,t/`.,]X[QN¸(Hш[Y]ܚ H4`t/a4``-t`4/t,4`4,4/4., [Y]ܚH4-,`4,4-`4,4,t/`.,4/t,4`-t,H4/`4.4./--t/t.4c4./c`/4-H4a,4`t`4/`]B[\\HY][ۋ4'/`t`4-t-4`t`,//ш4`t-H4/`tbbt-t`t`,c,,,`4b-.,4`,4/4-t--4`]H4..,4`t/,-t`-K4`tb-4b`4-,4bt./`4/,`4,4/4/t,4`,4./,.4.,4.4`t``4,4/t.4a.4`-K4/`4-t-4`t`,4,.c,,4bt.//``4-t,t.4`-t.`t..4c4.4/t`-t`4a4-t.t`H4/t,4/`4.4./--t/t.4-t`/(H[YQX\\ۙ[ H4/`4/,`4,4/4/t,4,t.4,t..4/`-t.,4`B/`,/`4-t/H4./- 4./c`/4`tb-4b`4-,4,t/,,4`4/t,4,t/`4/`4,`4,4a4.4a/t..//4///t-t/t`.4-,4.4-,`4,4--4,4/t-H4/t,4//``4-t,t.4`-t.`t..4`-t,B.4/t`-t`4a4-t.t`H4-,]H4/`4.4./--t/t.4c˂(H4$t,4-,4-4,4/t/t.^TS H4`tb-4b`4-,4`t.4`t`-t/4,4-,4`/`4,4,.-t/t.4-B/t,4,t,4-.4-4,4/t/t. 4`tb`4,b`4-,4,t,4-,4-4,4/t/t.4.4-4`4,4.t,-t`4-,,`4b-.,4`H4`4,4-..4a/t.4/`4.4./--t/t.4c4,..ca.4`-t./t/4.]K(H4(-t,H4`tb`4,b`\XHX] H4/`4/,`4,4/4-t/H4/4/-4`../.t`/4/`4.4-t/4,4//``4-t,t.4`-t.`t..4`-H4-,4c,.. 4.4-,b`4b4,,`cat/t,4`,4/b`4,.4a/t,4/,t`4,4,t/`.,4.4,`4bbt,4/`,/,/`4,4.b///``4-t,t.4`-t.c4`t.-t-4.,4`/4/`4.4./--t/t.4-t`/4-H4.4-,b`4b4.4./.4-a.4`t..4`-t./t,4`,4a,4`t`4'`t,-t/H4`/,,4`-t,H4`tb`4,b`4b`//-4-4b`4-,4//``4-t,t.4`-t.`t..4`-H4`t-t`t.4.4.4/,t-t-/-ta,4,,`t.4,``4/t/`t``,4/t,4/`4.4./--t/t.4-t`/K4$.4`t/a.4/t/t.4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4.'`4.4./--t/t.4-t`/4//-,/.c,,4,.4`t/a.4/t/t.4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4./t,4`/a..4,4,`4,4/t.4a.4`-H4/t,4(4-t/`,t..4.,4$tb.,,4`4.4cˈ4(t``4,4/t.4a,4`,-,4.4-a.4`t.-t/t.4-H4/t,4,.4`t/a.4/t/t.4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4.4-H4-4/`t`b//t,`t,4/4/4-,4`4-t,.4`t``4.4`4,4/t.4//``4-t,t.4`-t.. 4./.4`/4`t,4,/.4`t,4/t.4,`t.4`t`-t/4,4`, 4$b-/4/-/t/4-H4-4,4,tb-4-H4.4-,b`4b4-t/t,4,.4`t/a.4/t/t,``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c4/t,4-t-4.4/t.4a/t,4`/a.,4.4..4/t,4`4-t,.4`t`b`4/``/a..4,4`-t.`t`/,4a4,4.t.˂KK4(`4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c4/t,4-t-4/t,4`/a.,)4/`4/4,4`,4-,4.4/t`-t`4a4-t.t`H4`H4//``4-t,t.4`-t.c4./c`/4`t-B/`,,4`4c4//4//-4`4,4-,t.4`4,4/t-H4/`4.4-,4`4-t--4,4/t-H4/t,4`t``4,4/t.4a,4`, -H4`t.-t-4/t,4`,)4.4,ˈ 4)4/`4/4,4-,4,.4`t/a.4/t/t,4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c´/t,4-t-4/t,4`/a.,'t-t/,tat/-4.4/4/4-H4-4,4,tb-4-H4.4-,t`4,4/H4`.4/b`4/t,``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4cˈ4't,4`/-.4-t`,4/4`t,4,b-/4/-/t.4-4,,4,.4-4,``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4.(H4(`4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c4/t,4-t..4/`t/.4-4/t,4,.4`t/a.4/t,4.b//t/`4/4,4./t,4,t,4.`.4.t`t.,4,.4`t/a.4/t/t,4`t.4`t`-t/4,¸(H4(`4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c4/t,4,.4`t/a.4/t,4,4/t/`4/4,4./t,4,t,4.`.4.t`t.,,.4`t/a.4/t/t,4`t.4`t`-t/4,4.b/4-t..4/`t/.4-4/t, %,4.4-a.4`t.-t/t.4-H4/t,4``4,4/t`ta4/`4/4.4`4,4/t,4,.4`t/a.4/t,4-B/t-t/,tat/-4.4/4/4-4,4`t-H4,b,-t-4,4`4.//`4-4.4/t,4`.4`-H4/t,4`/a.,4`,,4.//`4-4.4/t,4`/t,4`,4`t.4`t`-t/4,4/t,4/4/-4-t.,8$UK4-//t,K4.,4.`/4.4,.4`t/a.4/t,4`, 4./c`/4-H4/t-t/,tat/-4.4/4/4-4,4,tb-4-B``4,4/t`ta4/`4/4.4`4,4/t, K4(`4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c4/t,4a4,4.t.´'/``4-t,t.4`-t.c`4.4/4,4,b-/4/-/t/`t`4-4,4.4-,b`4b4.``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c4/t,4`/a..4/`4a4,4.t.ˈ4%,4-4,4/t,4/`4,4,.4`/,, -H4/t-t/,tat/-4.4/4/4`t.-t-4.4-,t/`4,4/t,4,.4-4,4/t,4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c´-4,4.4-,t-t`4-H8'(`4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c4/t,4`/a..4/`4a4,4.t.' )4.4,ˈ ˈ4)4/`4/4,4-,4,.4`t/a.4/t/t,4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c4/t,4a4,4.t.´(t.-t-4.4-,b`4b4,,4/t-H4/t,4``4,4/t`ta4/`4/4,4a.4c`,,.4-`,4..4-.4`4,4`,4,t..4a, 4./c`/4//.,4-,,(H4(4-t-c/4-H4/t,4.4-,b`4b4-t/t.4`-H4-4-t.t`t`,.4c¸(H4&4/4-H4/t,4a4,4.t.4`H4`4-t-`.`,4`.4-,4.4-`-t,.c/t-N‚`t-B$&% KL&L M