เจ้าชานน้อย 008

1 เจาชายนอย Antoione De Saint Exupery ผูแปล : อําพรรณ โอตระกูล แด เลออง แวรท ฉันตองขอโทษคุณหนูท ง ั้ หลาย ที่ได อุทิศหนังสือเรื อ งนี้ใหแกผ ใ ู หญคนหนึ่ง ฉันม เหตุผลแกตัวอยางจริงจังหลายขอทีเดียว กลาวคือ ผูใหญคนนี้เปนเพื่อนดีท ส ุดที ฉ ันมีอย ในโลก ขอแกต ว ั อีกขอหนึ่งคือ ผูใหญคนน สามารถเขาใจอะไรไดทุกอยาง แมแตหนังสือ สําหรับเด็ก ฉันมีขอแกตัวขอที ส ามดวย คือ ผูใหญคนนี้อาศัยอยูในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่ง เขาไดพบกับความหิวโหยและหนาวเย็น เขา ตองการคําปลอบประโลม ถาหากวาขอแกต ว ั ดังกลาวนี้ยังไมเพียงพอ ฉันก็อยากจะอุท ศ หนังสือเลมนี้ใหแกเด็กที ผ ูใหญคนนี้เคยเปนมา กอน ผูใหญทุกคนเคยเปนเด็กมากอนทั้งนั้น (แตนอยคนนักที่จะหวนระลึกได ) ฉะนั้นฉันจึง ขอแกคําอุทิศใหมเปน แด เลออง แวรท เมื่อครั้งที่เขายังเปนเด็กเล็ก ๆ