மனமே மனமே இறகுபோடு மனமே மனமே இறகுபோடு

kdNk kdNk - ,wFNghL Mrphpah; fhkuh[;