תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 9

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫ט‬ 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫בריאת האדם‬ mlW `vOie§ dfA df xEWw zFidl 'Fbe§ dnc`d on xtr mc`d z` midl` 'd xviIe© ¥¨ ¥ ¨ ¦ ¤¨ ¤ ¨ § ¦ ¨ ¨£ ¨ ¦ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¤ ¦Ÿ ¡ ¤ ¦ KM Fnvr oTzie¦ milWie§ dlrnNW FnM ¨ § © ¥© ¦ § © ¨ §© § ¤ § 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫ברית מילה‬ xnWe§ WFcTd mWxd FA mWxpe§ lFOPW in lM b l"f `iapd edil` ly `qkd df © ¨ ¨ © ¤Ÿ ¨ © §¦ ¦¤ ¦ Ÿ FzF`n `vFIW mc FzF` ¥ ¥ ¤ ¨ b dxFYd lM z` xnW EN`M eilr dlrn iE`xM FzF` ¨ © ¨ ¤ © ¨ ¦ § ¨ ¨ ¤ £© ¨¨ mipiC¦ mixxFrzOW drWaE `Ed KExA WFcTd iptl xEnW dlin zixad onfa wFpiz ¦ ¦ § § ¦ ¤ ¨¨ § ¨ ¨© ¥§ ¦ ¨ ¦ in dnFc Fpi` b mlFrd z` liSnE mc FzF`A `Ed KExA WFcTd giBWn mlFrA ¦ ¤ ¥ ¨ ¨ ¤ ¦ © ¨ § ¨ ¨© © ¦ § © ¨ ¨ miWw mirx milrB lW WxXnE rx rfBn `AW inl zn` rfBnE WFcw WxXn `AW ¦ ¨ ¦ ¨ ¦ ¨§ ¤ ¤Ÿ ¦ © ©¤ ¦ ¨ ¤ ¦ § ¤ ¡ ©¤ ¦ ¨ ¤Ÿ ¦ ¨ ¤ 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫ברכה‬ minW `xwPW mFwn FzF`l zFkxA wixFdl FzWTA WTal Kixv dfaE ¦© ¨ ¨§¦¤ ¨ § ¨§ ¦ § ¨ ¨© ¥© § ¦¨ ¤¨ 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫ברכות‬ miIgd xFwOn miIg KiWndl zF`A `Ed KExA WFcTd z` mc` KxaOW zFkxAd ¦© © § ¦ ¦© ¦ § © § ¨ ¨ ¨© ¤ ¨ ¨ ¥¨ § ¤ ¨§ © `aE oFilrd onXd FzF`n eilr wixdlE WFcTd `Ed KExA WFcTd lW FnWl ¨ § ¤¨ ¤ ¤ © ¥ ¨ ¨ ¦¨ § ¨© ¨ ¨© ¤ § ¦ WFcTd b KxAzn `Ed KExA WFcTd z` KxaOW in b mlFrd lkl mXn KiWndl ¨© ¥¨ § ¦ ¨ ¨© ¤ ¥¨ § ¤ ¦ ¨ ¨ ¨§ ¨ ¦ ¦ § © § cFq b dHnNW dkxAA FzwEWzE FzF` mikxaOW mzF`A dSxzn `Ed LExA ¨© § ¤ ¨ ¨§ © ¨ § ¦ §¨ § ¤ ¨ § ¤ ©§ ¦ ¨ zFkxAd ¨§ © 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫גדולת רבי שמעון בר יוחאי‬ i"ayx mr xacn `ed jexa yecwd 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫גזירה‬ iM b xaCd FzF` lr mlFrA mifixkn ux`A mrl swz `ai `NW cr mFi miWlW ¦ ¨ ¨© © ¨ ¨ ¦ ¦§ © ¤ ¨ ¨ ¨ ¨ ¤Ÿ Ÿ ¨ Ÿ ¤ © ¦Ÿ § iaxa didy dyrn mi`iaPd eicar l` FcFq dlB m` iM xaC midl` 'd dUri `l ¦ ¦§© ¨¨ £ ¤ ¨¨ ¦ ¦ ¨ ¨ ¦Ÿ ¡ ¤ £© Ÿ dpFW`xA mrd lr oiC¦ `Ed KExA WFcTd `iaOWM b serdn d`e