תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 8

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫ח‬ 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫אמת‬ df mr df mixEWw mFlWe§ zn` ¤ ¦ ¤ ¦ § ¨ ¤¡ 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫ארץ ישראל‬ z`vnp `l decgW ¥ §¦ Ÿ ¨ §¤ ¤ b aEXi lMn dpFilr milWExi ¦ ¨ ¦ ¨ § ¤ ¦© ¨ b lMdn dpFilr l`xUi ux` Ÿ © ¥ ¨ § ¤ ¥ ¨§ ¦ ¤¤ f`e§ DlraA dX` zxAgzn mXW dWFcTd ux`A micnFr l`xUIW onfA `N` ¨ ¨ §©§ ¨ ¦ ¤¤ © § ¦ ¨ ¤ ¨ §© ¤¨ ¨ ¦§ ¥ ¨§ ¦¤ ©§¦ ¨¤ wx `N` mixvn lW gMd oi` © ¨ ¤ ¦ ©§ ¦ ¤ ©Ÿ © ¥ b dHnNWe§ dlrnNW dgnVd lMd zgnU idFf ¨© § ¤ ¨ §© § ¤ ¨ § ¦ © Ÿ © © § ¦ ¦ md dWFcTd ux`A miiExW l`xUi xW`M b l`xUi ux` lW zivnYn rtFXWM ¥ ¨ §© ¤¨ ¨ ¦ § ¥ ¨§ ¦ ¤ £© ¥ ¨§ ¦ ¤¤ ¤ ¦ § © ¦ ©¥ ¤ § miwpFi zxg` ux`A mdWME dHnlE dlrnl miwiCv lMA cinY miwiCv miwiCv ¤¤ © ¤¤ § ¥ § ¥ ¨© § ¨ §© § ¦ ¦© Ÿ © ¦ ¨ ¦ ¦© ¦ ¦© WFcTd mvx`A miiExW l`xUIW drWA b dpEn`A iExW `l EN`kE zxg` zEWxn ¨© ¨ §© § ¦ § ¥ ¨§ ¦¤ ¨¨ § ¨ ¡¨ ¨ Ÿ ¦ § ¤¤ © §¥ ux`d b mdA gAYWnE mlFw rnFWe§ l`xUil axwznE FPbA rWrYWn `Ed KExA ¤¨ ¨ ¤¨ ©¥© § ¦ ¨ ©¥ ¥ ¨§ ¦§ ¥¨ § ¦ © § © ¥ £© § ¦ ¨ ziwWn dzid dxFYA miwqFr Eid l`xUIWkE minXd on cinY ziwWn dWFcTd ¥§ ª ¨§¨ ¨ © ¦§ ¨ ¥ ¨§ ¦¤ § ¦© ¨ © ¦ ¦ ¨ ¥§ ª ¨ §© mlFrd lMn aFh rpFn EN`M dxFY dPOn rpFOW inE iE`xM ¨ ¨ ¨ ¦ ©¥ ¦ § ¨ ¨ ¤ ¦ ©¥ ¤ ¦ ¨¨ 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫בית הכנסת‬ cnFr `EdW Fwlg ixW` zqpMd ziaA Kix`nE zqpMd ziaA `vnPW oFW`x¦ FzF` ¥ ¤ § ¤ ¥§ © ¤¤§ © ¥§ ¦£ © ¤¤§ © ¥§ ¨ §¦¤ KExA WFcTd ici lr dpai iyilyd WCwOd ziA b dpikXd mr wiCv lW dbxcnA ¨ ¨ © ¥§ © ¨§ ¦ © ¥ ¨ ¦ § © ¦ ¦© ¤ ¨ ¥ §© § dMI` Fl xn`Ie© mc`d l` midl` 'd `xwIe© b zFxFc ixFcl mIw didie `Ed ¨¤ © ¤ Ÿ ¨¨ ¨ ¤ ¦Ÿ ¡ ¨§¦ ¥ § ¨© ¤§¦ 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫בית המקדש‬ exfg l`xyiy meyn b dpW miraW lW cFqA dlrnl dhlX `l laA zekln ¨¨ ¦§ ¦ ¤ § ¨ §© § ¨ § ¨ ¤¨ § © `NW `Ed KExA WFcTd rAWp b axgp ipy ziae dwfgzd mec` zekln mpegxql Ÿ ¤ ¨ ¨© © § ¦ dHn lW milWExil l`xUi EqpMIW cr dlrn lW milWExiA qpMi ¨ © ¤ ¦© ¨ ¦ ¥ ¨§ ¦ §¨¦¤ © ¨ §© ¤ ¦© ¨ ¦ ¥¨¦ 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫בניו של אדם הראשון‬ mlFrd lYWp FaE mlFr iwiCv lW zFxFC mzF` lM EPOn Eqgizde§ eclep zWn ¨ ¨ © § ¦ ¨ ¥ ¦© ¤ ¨ ¨ ¤ ¦ £© § ¦ ¥ ¦ oey`xd mc` ly exeka oiw b mlFrd irWxe§ mirWxE mitEvg mzF` lM E`A oiTnE ¨ ¨ ¥§ ¦ ¦¨ § ¦ £ ¨ ¨ ¨ ¦©¦ oiw ly eipa b ezawp lr ladl bxd 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫בנים‬ dzpeeke xkf oal dlebq