תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 7

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫ז‬ `Ad mlFrA lgPd lW rEAn FzF`n dwWn zFidl dkFf dieb mr akey `ly mc` ¨ © ¨ ¨ ©©© ¤ © © ¥ ¤§ ª § ¦ ¤ mbetd b ¨© § ¨ §© § ¨§ © ¦ § © § ¨ § ¤ ¥ § ¨ ¥© § ¦ ¤ ¤ dHnlE dlrnl zFkxA riRWdl dpFilr x`A DzF` `NnzYW dkFfe§ zlEzA lr rx mW `ivFd iM :xn`p eilr oFilrd mXA xTWn ycewd zixaa © § © ¨ ¥ ¦ ¦ § ¤¨ ¥ © ¥© § l`xUi ¥ ¨§ ¦ 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫איש ואשה‬ zcxtp `l dpikXd f`e§ ,dpEn`d wGgl icM dawpE xkf `vOdl Kixv mc` oA lM ¤ ¤§ ¦ Ÿ ¨ ¦ § © ¨ ¨ ¡ ¨ ¥© § ¥§ ¨ ¥§ ¨¨ ¥ ¨ ¦ § ¦¨ ¨¨ ¤ ¨ KiWndl icM `Ed KExA WFcTd iptl dNtY xCqi KxCl `vFId b minlFrl EPOn ¦ § © § ¥§ ¨ ¨© ¥§ ¦ ¨ ¦ § ¥© § ¤ ¤© ¥ ¦ ¨ § ¤ ¦ dpikXW mEXn ,FYW` ziAd xTr ,FziaA `Ed mc` oAW onfA b FpFAx¦ zpikW eilr ¨ ¦ § ¤ ¦ § ¦ ¦© © © ¦ ¥§ ¨¨ ¤ ¤ © § ¦ © ¦ § ¨ ¨ dawp ilA xkG b lFcb `xwp mc`d FYW` zekfa b FYW` mEXn ziAdn dff `l ¨ ¥§ ¦ § ¨¨ ¨ ¨§¦ § ¦ § ¦ ¦ ¦ © © ¥ ¨¨ Ÿ cg` Fpi` ivge sEb ivg `xwp ¨ ¤ ¥ ¦ £© ¦£ ¨§¦ 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫אכילה‬ ¨ ¦£ axg fgF` EN`M FzHn lr rnW z`ixw `xFTd lM b dngln zrW dlik` zrW ¤¤ ¥ ¦ § ¨ ¦ © © § © ¦§ ¥ © ¨ ¨¨ § ¦ ©§ ¨ ¦£ ©§ b did dHg oFW`xd mc` lk`W oli` b `''dA wCwcl Kixv rvFAd lM b zFItiR ¨¨ ¨ ¦ ¦¨ ¨¨ © ¨ ¤ ¨ ¦ ¥ © ¥§ ©§ ¦¨ ©¥ © ¨ ¦ ¦ dcErqA zFUrl mc` Kixv mixac§ dxUr ¨ § ¦ £© ¨¨ ¦¨ ¦¨ ¨¨Ÿ¨ 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫אמונה‬ yi` ala zeaygn zeax b cExR mdA oi`e§ cg` mde midl`d `Ed 'dW zrcl ¥ ¤¨ ¥ ¨ ¤ ¥ ¦Ÿ ¡ ¨ ¤ © ©¨ cr dHnNn FrAv` swFp mc` oi` ceq ,zihxt dgbyd © ¨© § ¦ ¨ § ¤ ¥ ¨¨ ¥ b `Ed b mewz `id 'd zvre KExA WFcTd iptl mibEEf miWw ly beeifd ceq b dlrnln zEWx§ Fl zpYPW ¨ ¨© ¥§ ¦ ¦ ¦ ¦ ¨ ¨ §© § ¦ ¤¤¦¤ iptNn dgCi `NW bECfOWM `Ed KExA WFcTd iptl mingx WTal Kixv mc`d ¥§ ¦ ¦ ¤ ¨¦ Ÿ ¤ ¥ ©§ ¦ ¤ § ¨ ¨© ¥§ ¦ ¦ £ © ¥© § ¦¨ ¨¨ ¨ `zepndinc `fx b xg` ¥ © 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫אמן‬ zFrtFW mXnE KlOd rEAOn zFkxA KWFn on` § ¨ ¦ ¤¤ © © © ¦ ¨§ ¥ ¥ ¨ dHnl l`xUIWk ¨© § ¥ ¨§ ¦¤ § b b jxand n on` dperd lecb Ÿ © § © § ¦ ¦ § © © ¦ § ¤¨ ¨§ § lMA zFhXRznE mipFYgYle§ mipFilrl zFkxA zF`vFie§ dlrnl Fl migEzR zFkxa igzR dOM KixSW FnM mAl oEkl on` aiWdl mixOWn ¨ §© § ¦ § ¨§ ¥ § ¦ ¨ © ¦¨ ¤ § ¨ ¦ ¥© § ¥ ¨ ¦ ¨ § ¦§ © § didW mc` ly exky ¨¨ ¤ ¨¨ b lMA dgnU dOM zFnlFrd lkA zF`vnp zFaFh dOM Ÿ © ¨ § ¦ ¨© ¨ ¨ ¨§ ¨ §¦ ¨© lgPd FzF` lW rEAn `xwp on` ©©© ¤ © © ¨§¦ ¥ ¨ b ¤© ¨ ¨ ¥ ¥¥¤ § ¤ ¥ ¨ ¦ ¨ § ¥ dGd mlFrdn `vIWMW on` aiWdl xnFW mPdiBl Wi migzt dOk ,mPdiB b on`A oEkn `le§ dper `ly in ly FWpr b rtFXW Ÿ ¦ ¥© ¥ ¦ ¨ § ¨© Ÿ ¦ ¥ ¥ ¨ ¨ ¥© § Ÿ § ¨ ©¥ ¤ ocr oBd igzR cbpM migzRd lke§ ¤ ¥ © © ¥ § ¦ ¤¤ § ¦ ¨ § © ¨