תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 6

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫ו‬ mi`vnp miWp`W minrRd lkA b minlFrl cgFt `le§ dHnlE dlrnNW miTnr ¦ ¨ §¦ ¦ ¨£ ¤ ¦ ¨§ © ¨ § ¦ ¨ § ¥ Ÿ ¨© § ¨ §© § ¤ ¦ª £ hlWl zFpOfn dWTd oiCd cSOW miWp ozF` `Ed KExA WFcTd iptl mirWx§ Ÿ § ¦ ¨ª§ ¤ ¨© ¦© © ¦ ¤ ¦ ¨ ¨ ¨ ¨© ¥§ ¦ ¦¨ lM f` mirFh milWExiA mi`vnPW oixcdpQd m` ¨ ¨ ¦ ¦© ¨ ¦ ¦ ¨ §¦¤ ¦ §¤§© © ¦ b ¤ ¨© ¦© © ¦ ¤ ¥ £ dWTd oiCd cSn mdilr ÎKExAÎWFcTd `xAW drWA b mrd lkl dxFY z`vFi mXn ixdW mirFh l`xUi ¨ ¨© ¨¨ ¤ ¨¨ § ¨¨ ¨ § ¨ ¥ ¨ ¦ ¥£ ¤ ¦ ¥ ¨§ ¦ dide§ lMdn lElM dide§ mipFYgze§ mipFilr lW zEncA FzF` dUr mc`d z` `Ed ¨¨ Ÿ © ¥ ¨ ¨¨ ¦ § © ¦ § ¤ ¤ §¦ ¨ ¨ ¨¨ ¨