תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 50