תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 5

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫ה‬ ‫תוכן מפורט‬ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫אבא ובן‬ oke FpFAx¦ zXcwA WFcw didi cilFIW oAd zn` KxcA KlFd mc` oAW drWA © ª§¦ ¨ ¤§¦ ¦ ¤ ¥© ¤¡ ¤ ¤§ ¥ ¨¨ ¤ ¤ ¨¨ § jtdl 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫אבן השתיה‬ lYWp mXOW dIzXd oa` idFf midl` ziA didi daSn iYnU xW` z`Gd oa`de§ © § ¦ ¨ ¦ ¤ ¨¦ § © ¤¤ ¦ ¦Ÿ ¡ ¥ ¤§¦ ¨¥ © ¦ § © ¤ £ Ÿ © ¤¤ ¨ b dxezl ie`xd ceaka dxez cenll jxcd b .WCwOd ziA dpap dilre§ mlFrd ¨§ ¦ © ¥ ¨§¦ ¨ ¤ ¨ ¨ ¨ `QM lr aWi dnlWE b miWcTd Wcw dilr mUe§ dIzW oa` oiwzd jlnd dnlW ¥ ¦ © ©¨ Ÿ Ÿ § ¦ ¨§© ¤Ÿ ¨ ¤ ¨ ¨ ¨¦ § ¤¤ ¦ § ¦ Ÿ Ÿ § c`n Fzkln oMYe© eia` ceC Ÿ § ª§ © Ÿ ¦ ¦ ¨ ¦¨ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫אברהם אבינו‬ mlFrA zFNtY Ylgzd ciqgd mdxa` ¨ ¨ ¦ § ¨ § © § ¦ ¦ ¨ ¤ ¨ ¨§ © 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫אדם הראשון‬ izye oey`xd mc` b mc` clFp dpXd W`xA b FzlxrA KWFn did oFW`xd mc` ¨¨ © ¨¨ © Ÿ § ¨ §¨§ ¥ ¨¨ ¦¨ ¨¨ oey`xd mc` `hg b daeyz ly dgek b `ztqez b eipa izye oey`xd mc` b eipa mc`n eizepy laiw jlnd cec b daEWzA ¨ § ¦ b FnlvM FzEncA clFIe© § © § §¦ ¤ b degn yxty onfa aW mc`W drWA b oey`xd mc` laiwy j`lnd l`ifx xtq b oey`xd ¨ ¨¨ ¤ Ÿ¨ ¨ § `l ux`e minW zFTg dlile mnFi izixa `l m` b FGn dlrnl Ff od zFvx` raW Ÿ ¤¨ ¨ ¦ © ¨ ª ¨§¨¨ ¨ ¦ ¦§ Ÿ ¦ ¦ ¨ §© § ¥ ¨£ © ¤ dxey `heg mc`dy b `hgW lr `Ed KExA WFcTd aSrzd mc` `hgWM b iYnU ¨¨ ¤ © ¨ ¨© ¥ ©§ ¦ ¨¨ ¨ ¨ ¤ § ¦ § ¨ dnxb oey`xd mc` `hg b mlWpe§ mc` `xaPW drWa © § ¦ ¨¨ ¨§ ¦ ¤ ¨¨ § ocr oB xrWl KEnq dltknd zxrn ¤¥ © ©© § ¨ b b zeavr eilr z`f owize gp `ay cr dnc`d zceara dllwl d`vnp `id dpey`x deg b l`nVd cSn zFgEx sl` sEBd FzF` lr EpOCfd FtEB ¨ § §¦ ¦ Ÿ § © © ¦ ¤¤ © © § ©§ ¦ xQp KM xg` FCva drEwz Fzawp dzid mc` cnrWk ¥¦ ¨ © © ¦ § ¨ § ¨ ¥§ ¨§¨ ¨¨ © ¨¤ § b mc` lv` dpFW`xl ¨¨ ¤ ¥ ¨ ¦¨ aixgdl `Ed KExA WFcTd cizr b Fzawp z` oTze§ mc`d z` `Ed KExA WFcTd ¦£ © § ¨ ¨© ¦ ¨ ¨ ¥§ ¤ ¥ ¦ ¨¨ ¨ ¤ ¨ ¨© bECfn mc`W drW DzF`l dpeek b minlFrl didi df axgYWe§ drWxd inFx z` ¥ ©§ ¦ ¨¨ ¤ ¨¨ ¨ ¦ ¨ § ©¡ ¤ ¤ ¨¨ §¨ ¦ ¤ b oWi wFpiYdW drWA `N` mc` mr bECfz `l wFpiz dwipiOW in b FYW` mr ¥¨ ¦ © ¤ ¨¨ § ¨¤ ¨¨ ¦ ¥ ©§ ¦ Ÿ ¦ ¨ ¦ ¥ ¤ ¦ § ¦ ¦ zFcFqe§ zFxYqp mikxC§ rcFi f`e§ WFcTd mXA xHrznE mWxp dxFYA wQrzOW in ¨ §¦ ¦ ¨ © ¥ ¨ ¨© ¥ © ¥ ©§ ¦ ¨ §¦ ¨ © ¥ © § ¦ ¤ ¦