תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 48

‫הקדמה ‰ הסוד שבחיים‬ ‫מח‬ 'd z` eywae ,`zaeiza l`xyi ipa oeaezic cr ,d"era ep` xy` jex`de xnd oexg`d zelbe ekfi oicke ,mkln `ed ine ,micaer md in z` ercie ,dxez ifxa erceile ,exikdl ,mdidl` n"xa `yp zyxta y"nke giyndi"r ,ewznie ur 'd edxeie d"ynk ,zn`d znkga weqrl ,xdefd xtq i`d edi`c iigc `pli`n mrhinl l`xyi micizrc oibae ,l"fe ,a"r c"kw sc epizripne z`fd dnkgd wqra ielz lkd ik lecbd epiax azk oke ,'eke `zelb on dia oewti xcd `xwpe dpeknd epizx`tze epycwn zia oipa aekre xegi` znxeb `id da wqrzdle .'eke lnxkk jilr jy`x d"ynk lnxkd f`e ,epkln `edine ,micaer ep` in z` zrcle ,ep`xea z` rcile xikdl crep xtqd dfe zeceqia oiadl xyt` oky dn z` zegtl cnlp xy`ky ,epiwcv giyn ipt lawl dkfp ep`y zecarn ,epiig ly lecb xe`l dlit`n `vp f` ,zn`d znkg it lr eply zecdid .ezenk epnrh `ly wezne lecb xe`l ,dfdmlerd ly zeinyble xnegl oicareyn eplek dkfp ,minyay epia` l` ald zpizpe daeyz ixedxd mze` lk zekfay oevx idie ip`e , "awria ryt iayle l`eb oeivl `ae" : weqtd epa miiwzie ,dnily dle`bl cgia yecwd i"x`d epiax zxeze ,d"r i`gei oerny iax zxezy ,oevx zr dedi jl izlitz zeaaxe mitl`l miaxa utez ,epig` l`xyi lk lre r"zf l`hie miig iax ecinlze f`e ,' d ze` mr 'e ze`e 'd ze` mr 'i ze` cgiizie , mivtg ja xy` miyecwd l`xyin !on` cg` enye cg` dedi didi `edd meiae ux`d lk lr jlnl dedi did a"ryz oqipa 'l yecwd e"gxdnd zlelid axr .g.a.`.i