תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 47

‫מז‬ ‫ הקדמה‬Š ‫הסוד שבחיים‬ z` sgecy repnd z` yi mye ,dyrpy epzi`n ywane yxec mler `xea eze`y iniptd dglvdd ceqe gztnd dfe ,dninz dpen`ae ,dlecb dgnya e`xea z` cearl mc`d .miinyay `a` eply minlerd lk oeaixl ald z` zzl `ede icedid mrd ly miiga `pzl `pnidn `irxd xn`y yecwd xdefd xtqa epl x`eany dghadd oiipr lk dfe on l`xyi mr e`vi xdefd xtq xeaig zekfa oexg`d xecae" :i`gei xa oerny iax idl`d dxezd zeinipt lk z` x`any dlawd znkg ly xtq epid xdefd xtq lk xnelk ."zelbd ,mlera yiy oiipre oiipr lk ly miigd zeceq llkae ,zenc` ilr mc`d ipa ly miigde dlawd znkg xwir okle ,dyecwd dxeza fenx `ly xac jl oi` yecwd xdefd xne`y enk ?xe` eze` `ed dne ,xe` idie ly dxeva miigd lr zelkzqde dpeekd mc`l zzl d`a recne .l"pke eply miigay xac lkay mixacd zeinipt z` x`al `ay ,yecwd xdefd xtq jxvp ce`ny xac df ik?xac lka yiy zeiniptd z` cnlie rci mc`dy aeyg jk lk df edyiny mikixve ,`eal daexwe zynynny dle`bd iptl oexg`d xeca ep` ik ,epxeca ilae ytp ila seb zpigaa ,ieak ynny xeca ep` ik ,epa miig gex gitie epizenyp z` xi`i dn df ,"ald" ,`xepde lecbd dedi mei `ea iptl jixvy dn dfe ,zizin` miig zgny edn rcp `l m` ald z` ozip weica ji`e ,minlerd lk oeaixl ald z` zzl ,epl xqgy ozizy miigay dcewpd z` mivxe miv` miytgn miyp`?micedik eply miigd ly ald dnypdy dn z` oi` ,ald z` oi` ik?recne ,dprn `ll la` ,ipgex xye`e wetiq mdl .zn`d znkg dfe ,dkixv zn`a zicedid epxecay zetird zeytpl miwznn eleke micngn elek "miigay ceqd" dfd xtqd la` mi`veiy ,zevre zexxerzd ixace xqen elek ik ,mytp z` zeigdl miig min miytgny xeza epiiga ep` miybtp ea oiipr lka zeigl cvike aeygl cvik ,dlawd znkg ceniln `ed dna mc`d lfn ,oenn ,dqpxt ,dpiy ,diizye dlik` ,zeinybe zeipgex lr ,micedi mibg lr ,mixeqiie zepelyik melye qg e` zeglvd ,zeavr melye qg e` dgny ,ielz lk lre rxd xvie aehd xvi ,zenyp ileblb lr ,`ad mler lre ,dfd mler lr ,micrene zzl leki xtqd dfe ,zenc` ilr icedid ly eiiga zn`a mixzzqny miwenrd mixacd dyery dyrne dlert lka aeygl dne aeygl cvik dnkg oend oende diiyeze dvr ep`e ,mlerd lk z` rprpn `ed jexa yecwd ea giyn ilag ly xeca ep` ,zeyrl dvexe ,jlnd dnly rivny dn dfe ,epze` wifgiy lag dfi`a ,edyn dfi`a yetzl mikixv xenyz `id dnda `le mc` zeidl mc`d z` xyiiny xqend ik , "sxz l` xqena wfgd" giyn z`iae dle`bd iptl jxhvpy miwicvd epl e`aip xaky xacd edne ,zicedid eytp lr :oeyld dfa miig ur xtql dncwda l`hie miig epiax `iady enke. zn`d znkg ?epwcv