תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 46

‫הקדמה ‰ הסוד שבחיים‬ ‫מו‬ ‫קטעים מתוך הקדמת הספר הסוד‬ ‫שבחיים על כתבי האר"י הקדוש‬ zFa` al aiWde§ `xFPde§ lFcBd dedi mFi `FA iptl `iaPd dIl` z` mkl glW ikp` dPd" ¨ ¥ ¦ ¥ ¨ © ¨© ¨ § ¥§ ¦ ¦¨© ¨¦ ¥ ¥ ¤ ¨ © ¥Ÿ ¦Ÿ ¨ ¥ ¦ ,ik`ln `iapd epl `apn jk .{'bk weqt 'b wxt ik`ln xtq} 'ebe mzFa` lr mipA ale§ mipA lr ¨ £ © ¦¨ ¥ ¦¨ © `ed ald ,ald edne ,ald z` jixv didi l`xyi mr ly dle`bde lecbd meid iptly lka xcben `ed ald ly dfd iepikde ,eteba elrtiy mc`d zekxrn lk z` sgecy repnd oi` ald z` oi` m`e ,lkd z` yi ald z` yi m`e ,mc`d seba `weec e`le miigay oiipr miwicvd cg`n `ltp lyn izrny .eqxwi zekxrnd lky cr ipnf oiipr dfe ,melk dnk dpeknl yiy ,efk dxeva zcaery dpeknl ?dnec xacd dnl lyn xn`y ,epxecay inipt cg` lblb yi la` ,exag z` fifn cg` lblb ,oeryay enk ,dkeza micaery milblb `edy ax iyewae cilgd ipevigd lblbdy epnvrl x`zp ,miipevigd milblbd lk z` fifny ,iekiq yi celg `le aeh `ed iniptd lblbd m` ok ?lrtz efd dpekndy deewz yi m`d ,ff ,dze` fifn iniptd lblbd ik ,ztlwzne zcxei h`l h`l dcelgd ,iniptd lblbd ici lr ik xefri jk lk `l df f` ,celg didi iniptd lblbd la` ycg didi ipevigd lblbd m` la` yiy liren df dn f` ceari `l dpekna iniptd lblbd m` ik,dpeknd z` lirtdl epl miigl xzeia wfg lynpde !rewz lkde celg iniptd lblbd `ld?ueganmiycg milblb `ed ueg itlky ,zeaeh zelert oend dyer icedid mc`d m` ,icedid mrd ly mii