תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 45

‫ הקדמה‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫מה‬ .oFrnW iAx mEXn df lke§ ,minId wiYr cr ocr lW minUA lW zFgix milrn ,mpFAx¦ § ¦ ¦ © ¦ ¤ ¨ ¦¨© ¦ © © ¤¥ ¤ ¦ ¨ § ¤ ¥ ¦ £© ¨ xW`M ,wgvi iAx xn`y enke ,i`gei xa oerny iax ly egaya jix`dl dt xyt` i`e ¤ £© ¨ §¦ ¦ © © ¨ oi` ,Fl xn` .df lkl Epkxhvd `le§ iENbA eiptl xn`p lMd ,oFrnW iAx iptl miaWFi Ep` ¥ © ¨ ¤ ¨§ § ©¨ § ¦ Ÿ ¦ § ¨¨ § © ¡¤ Ÿ © § ¦ ¦ © ¥§ ¦ ¦ § ¨ .dWn iRlM mi`iaPd x`W FnM eiptl mNMW ,mc` ipA x`WM oFrnW iAx ¤Ÿ ¥© § ¦ ¦§© ¨ § § ¨¨ § ¨ ª ¤ ¨¨ ¥ § ¨ § ¦ § ¦ ¦ © * ,miaxd ikfn dicnele dxezd iade` ,mixwid iicici z` jxale zecedl onfd df dpde z` uitdl zelile mini d"a lkepy ,ycew zixa ixney yecwd oebx`ae ia miknez xy` xe`e ,e"gxdnd ecinlze yecwd i"x`d epiax zlawe ,eixage d"r i"ayxd ly ezxez xe` xner xne e"id i`lef` mely xn iiaed` iig` mde ,r"zf aeh my lrad epiax minid zray dkxal d"a ekfiy d"r i"ayxd zekfa mze` jxal ippd ,e"z ihiq dnpt xirdn e"id l`xyi mr cgi mdly mzgnya ze`xl dkfpye ,zeinybae zeipgexa mdici dyrn lka dglvde .l`xyi zia epig` lk il cenrz ,`yicw `ixagde i`gei xa oerny iax zekf ik ,mler `xeal dlitz ippde zvtda zeaaxe mitl`l miaxd z` zekfl ,dyecwc gex zgp jezn jiynpy ,irxf rxfle ick ,zetyd lka elek mlerae ux`a zixad zxiny zrici zvtdae ,i"ayxd ly ezxez ,yecwd xdefa `aenk ,ycewd zixa zxinya dielzd minler zle`bl dxdna dkfpy d`xzy cr giynd ilbxl dtvz `l ipa xfrl` ,epa xfrl` iaxl i`gei xa oerny iax xn`y .ycew zixa z`xwpd zywd idefe ,mipeeba dxi`n zywd z` ixaca `xwie ezia jez l` df xtq qipki xy` cg` lk ik ,oevx zr 'd jl izlitz ip`e ipa lk lre eilr ,yecwd xdefd xtqe ,i`gei xa oerny iax zekf xxerzzy ,yecwd xdefd ,izin` zia melyl ,lwpa dqpxtl ,dpzi` ze`ixal ,zeinybae zeipgexa dglvdl ,ezia zixkde§ ,mivixr xOf FlFw ik ,ahinc ilin lkle ,zengpe zereyil ,jixvy inl oebd beeifl ¦§ ¦ ¦ ¦¨ ¥¦ .i`gFi xA EppFc` ,mivEgNd liSde§ mivFTd z` © © ¥ £ ¦ § © ¦ ¦ ¦ © ¤ eplek dkfp ,minyay epia` l` ald zpizpe daeyz ixedxd mze` lk zekfay oevx idie izlitz ip`e ,"awria ryt iayle l`eb oeivl `ae":weqtd epa miiwzie ,dnily dle`bl cgia utez ,epig` l`xyi lk lre epilr oibz d"r i`gei oerny iax zxezy ,oevx zr dedi jl ze`e 'd ze` mr 'i ze` cgiizie , mivtg ja xy` miyecwd l`xyin zeaaxe mitl`l miaxa !on` cg` enye cg` dedi didi `edd meiae ux`d lk lr jlnl dedi did f`e 'd ze` mr 'e g.a.`.i