תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 44

‫הקדמה ‰ הסוד שבחיים‬ ‫מד‬ ipan cg` lkl yi zekf dnk ,mler xe`l myd zxfra `vei ,miigd ipnkn lk lr 'a ± '` `iapd edil` zkxal ode ,i"ayxd zkxal od ,ezia jezl eqipkie df xtqa `xwiy epxec cvik ,epxec ipan cg` lkl dxen xtqd df ik ,ezia ipa lye ely dlvd lagl ode ,l"f .zenc` ilr epiiga xac lka ,aeygl cvike ,bedpl ,i`gei xa oerny iax ly egek lecb dnk ,azkd lr zelrdle meyxl `eap m` dpde `xew rcz la` ,i`gei xa oerny iax ly egeke ezlecb lr ,migayd elki `le mitcd elki zekfl mxeb jpd ,yecwd xdefd ly xeaigd dfa `xwzy mrt lka ik ,dxenb ze`ceea xwi enk ,jiilr obzy i`gei xa oerny iax iwel`d `pzd znyp zexxerzd ly xzeia dlecb ixaca `xew mc`d xy`k ik ,xaer xen zeaaec eizezty :weqtd lr yecwd xdefd xne`y dfi` dpde ,xawa zeaaec wicv eze` ly eizezty ,mlerd on xhtpy wicvd ly ezxez xn`p xy` ,i`gei xa oerny iax iwel`d `pzd zekf z` xxerln xzei yi dlecb zekf .jxeara xn`p mc` dyrp eilr aWi :oeyld dfa a"r 'ci sc zeny xtq lr yecwd xdefd xtqd jynda `aeny enke ©¨ xrW gYtp .milI`d xtrl F` iavl icFc Kl dnC§ aq ,xn`e§ gzR .gp`pe§ dkA ,`iIg iAx ©© © §¦ ¦ ¨ © ¨ ¤Ÿ § ¦ § ¦ ¦ § ¥ Ÿ © ¨ ©¨ ©¡¤ ¨¨ ¨¦ ¦ © zEWx§ dpYPW rnWp dGn ,xn`e§ eipir z` oFrnW iAx swf .`iIg iAx qpkp `l ,cFBxRd ¨§¦¤ ¨ § ¦ ¤¦ © ¨ ¨ ¥ ¤ § ¦ ¦ © ©¨ ¨¦ ¦ © ©§¦ Ÿ §© © xn` .`iIg iAx mFwn cr DnFwOn W`d dkld .oFrnW iAx mw !?miptA Ep`e§ ,uEgA EdWinl © ¨ ¨¦ ¦ © § © ¨ § ¦ ¥ ¨ ¨§ ¨ § ¦ ¦ © ¨ ¦§ ¦ ¨ © ¤ ¦ § iAx lW eiR mN`zd !?miptA o`M Ep`e§ gYtOd lW ,uEgA dhilTd xF` uFvip ,oFrnW iAx ¦ © ¤ ¦ ¥ © § ¦ ¦§ ¦ ¨ ¨ © ¥ § © © ¤ © ¨ ¦ §© ¦ § ¦ ¦ © ,FpA xfrl` iAxl oFrnW iAx xn` .FW`x swf `le§ eipir z` cixFd ,dnipR qpkPW oeiM .`iIg § ¨ ¨§ ¤ ¦ ©§ § ¦ ¦ © © ¨ Ÿ ©¨ Ÿ ¨ ¥ ¤ ¦ ¨ ¦§ ©§¦¤ ¨ ¥ ¨¦ iR lr Fci xiard p