תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 42

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ b ‫מב‬ oiNtYa FW`xA xhern zqpMd zial ezian `veid gaye zlrn b FziA xrXn ¦ ¦ § Ÿ § ¤¤§ © ¥ ¥ ©© ¦ lkid z` degYW` xnF`e§ FWEalA zivive§ FW`xA oiNtY oi`e§ FNW xrXdn `vFId © ¥ ¤ ¤£ © § ¤ ¥ § ¦ ¦ ¦ Ÿ § ¦ ¦ § ¥ ¤ ©© © ¥ ¥ © zEcr cirn ixd ?i`xFn `Ed dI` :xnF` `Ed KExA WFcTd - Kz`xiA KWcw ¥ ¦ ¥ ¥£ ¦ ¨ ¥© ¥ ¨ ¨© ¤ ¨ §¦ § § §¨ mip''iW iYW ozF`A lMYqdl Kixv W`x lW oiNtY gipdl dvFxW in lM b xwW ¦ ¦ ¥ § ¨ § ¥© § ¦ § ¦¨ Ÿ ¤ ¦ ¦ § © ¦¨ § ¤ ¤ ¦ ¨ ¤¤ zgY rxd xvi xWwp oiNtYd xWwA b mifEnx§ miTnr mixYqp zFcFq fnx odA WIW © © ¨¨ ¤¥ ¨ § ¦ ¦ ¦ § © ¤ ¤ § ¦ ¦ª £ ¦¨ § ¦ ¤ ¤ ¤ ¨ ¥¤ oiNtYd ly xWwd ceq b xteyd zriwz ceq b FAx zgY car FnM aFHd xvi ¦ ¦ § ¤ ¤ © © © ¤ ¤ § © ¤¥ 793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תשובה‬ WFcTd rAWp b oTzi mc`d xy`k `weec 'dl aWEOd mW`d b daeyz ly dgek ¨© © § ¦ ¥© © ¨ © ¨ ¨ ¨ lW milWExil l`xUi EqpMIW cr dlrn lW milWExiA qpMi `NW `Ed KExA ¤ ¦© ¨ ¦ ¥ ¨§ ¦ §¨¦¤ © ¨ §© ¤ ¦© ¨ ¦ ¥¨¦ Ÿ ¤ ¨ daEWY z`xwp izn b daEWY z`xwp Ffe§ dNBW FzF` cbpM oTzn oTYzOWM b dHn ¨ § ¥§¦ © ¨ ¨ § ¥§¦ ¨¦¤ ¤¤ § ¥ © § ¥ © § ¦ ¤ § ¨© mi`vnp lMd mdiyrn z` mipwzne daeyza mixfeg l`xyi mryk ¦ ¨ §¦ Ÿ © daEWYd ilrAd ixW` ¨ § © ¥ £© ¥§ © b b dnly ¨ § ¦ § ¨ ¨ ¨ ¦ ¨ª§ ¦ £ ©¨ ¨§ ¦ dgnUA zFnlFrd lke§ mipOfn mingxde§ zFkxaA `l mixEnB miwiCv miaWFi daEWz ilrAW mFwOd Ÿ ¦ § ¦ ¦© ¦ § ¨ § ¥ £© ¤ ¨ © b mnFwnl lMd miaiWOW ¨ § ¦ Ÿ © ¦ ¦ § ¤ KExA WFcTd iptl mzF` Wxtn Fpi`e§ ei`hg z` dQkOW mc` lM b FA miaWFi ¨ ¨© ¥§ ¦ ¨ ¥¨ § ¥ ¨ ¨£ ¤ ¤© § ¤ ¨¨ ¨ ¦ § mc`d m` b daEWY lW gzR gYtl Fl mipzFp `l mingx mdilr WTane `Ed ¦ ¨ § ¤ © ¤ ©Ÿ § ¦ ¦§ Ÿ ¦ £ © ¤ ¥ £ ¥© `Ed minEzQd migzRd lM `Ed KExA WFcTd iptl ei`hg z` Wxtn drya dkFA ¦ § © ¦ ¨ § © ¨ ¨ ¨© ¥§ 0