תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 41

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫מא‬ 764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תפילה‬ WFcTd iptl zEaiagA xaC Kl oi` b lltzdl jixv cvik b zelitzd zlaw ceq ¨© ¥§ ¦ ¦£© ¨ ¨ § ¥ Eid `l miIgd lr miznd zFWTA `l m` b miwiCv lW mzNtz FnM `Ed KExA ¨ Ÿ ¦©