תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 40

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫מ‬ zxxFrznE dliNA zhlFW dR lrAW dxFze§ dR lrAW dxFz `id azkAW dxFY ¤¤ § ¦ ¨§© © ¤ ¤ ¤ ©§ ¤ ¨ ¤ ©§ ¤ ¨ ¦ ¨ § ¦ ¤ ¨ `NW in lM b dxFYd lW zEgSd znIw f` zhlFW `idW onfaE mFIA xW`n xzFi Ÿ ¤ ¦ ¨ ¨ © ¤ © © ¤¤© ¨ ¤ ¤ ¦ ¤ ©§¦ © ¤ £¥ ¥ Fl oi` WFcTd KlOA wlg Fl oi`e§ dnWpa `le§ gExa `l dkFf `l dxFzA dkFf ¥ ¨© ¤¤© ¤¥ ¥ ¨ ¨ §¦ Ÿ © § Ÿ ¤ Ÿ ¨ © ¤ `l oFYgYd mlFrd b dxf dcFar icaFr miOrl l`xUi oiA dn b dXcw lW wlg Ÿ § © © ¨ ¨ ¨¨ ¨ £ ¥ § ¦ ©¨ ¥ ¨§ ¦ ¥ © ¨ ª§ ¤ ¤¥ zFnlFrd Ecnr f`e§ oMWOd mwEde§ ipiq xdA dxFY l`xUi ElATW cr mNYWd ¨ ¨ § ¨ ¨ ¨ § ¦ © © © ¦ © § ¨ ¥ ¨§ ¦ § ¦¤ © ¥© § ¦ mirnWp dxFz ixaCW mFwn lkA ¦¨ § ¦ ¨ ¥§ ¦ ¤ ¨ ¨§ b mipFYgze§ mipFilr EnVAzde§ EnlWpe§ ¦ § © ¦ § ¤ § © § ¦ § § ¦ `A `Ed-KExA-WFcTde§ eixacl miaiWwn mNM eizFlig lke§ `Ed-KExA-WFcTd ¨ ¨ ¨© ¨¨ § ¦ ¦ ¦ §© ¨ª ¨ ¥ ¨ ¨ ¨© cgFt `le§ mipFYgze§ mipFilrn cgFt `l dxFYA lCYWOW in lM ¥ Ÿ ¦ § © ¦ § ¤¥ ¥ Ÿ ¨ © ¥© § ¦ ¤ ¦ ¨ b b ¦ ¨ FOr xEcl mFi lkA EPOn lkF`e§ miIgd urA fEg` `EdW mEXn mlFrd lW mirx mixwOn ¨§ ¤ ¦ ¥ ¦© © ¥§ ¨ ¤ ¦ ¨ ¨ ¤ ¦ ¨ ¦§ ¦ ¦ iptl aEWi Ki` dvr FzF` zcOlne zn` KxcA zkll mc`d z` zcOln dxFYd ¥§ ¦ ¨ ¥ ¨ ¥ ¤¤ © § ¤ ¡ ¤ ¤§ ¤ ¤ ¨ ¨¨ ¨ ¤ ¤¤ © § ¨ © oi` b eilr dxWi `le§ EPOn wNYqie§ lHAzi lMd dzin eilr xfBYW ENt`e© FpFAx¦ ¥ ¨ ¨ ¤§ ¦ Ÿ ¤ ¦ ¥© §¦ ¥ © § ¦ Ÿ © ¨ ¦ ¨ ¨ ¥¨ ¦ ¤ ¦£ rxd xvIl oi` ¨¨ ¤¥© ¥ b micAkpe§ mipFilr zFcFq DA oi`W dxFYA zF` F` xaC mEW ¦¨ § ¦ ¦ § ¤ ¨ ¥ ¤ ¨ © ¨ ¨ `le§ dxFYA `N` ux`A zaXizn `l dpikXd Ÿ ¨ © ¨¤ ¤¨ ¨ ¤¤©§ ¦ Ÿ ¨ ¦ § © E`vi dxFYd zEkfA §¥ ¨ © §¦ b dxFz ixaC¦ mNM lrnE ¨ ¥§ ¨ª ©¥ b b ¨ ¥§ ¦ § ¨§ ¥§ © § dxFz ixacl hxR bxhwn dxFYA `N` dlrnl zaXizn ¨ © ¨¤ ¨ §© § ¤¤©§ ¦ wqri mlFrl b ipiQn dWnl dkld z`xwp dR lrAW dxFY b zElBd on l`xUi Ÿ £© ¨ § © ¦ ¦ ¤Ÿ § ¨¨£ ¥§¦ ¤ ©§ ¤ ¨ ¨© ¦ ¥ ¨§ ¦ miCwO mc`dy b DnWl `A DnWl `NW KFYOW DnWl `NW ENt` dxFYA mc` ¦§© ¨ § ¦ ¨ ¨ § ¦ Ÿ ¤ ¦ ¤ ¨ § ¦ Ÿ ¤ ¦ £ ¨ © ¨¨ lCYWIdl jixv ¥© § ¦ b ¨ © ¨ § ¦ ¨ ¦§ Ÿ © ¥© § ¦ ¨ §¦ § ¨ § ¨ dxFYA eizFpFfn miWwe§ oicl lMd Fl KRdzO d`xil dnkg KExA WFcTd lW eizFnW DNM dxFYd b `Ed KExA WFcTd mr DzF` xAgl dxFYA ¨ ¨© ¤ ¨ § ¨ª ¨ © ¨ ¨© ¦ ¨ ¥© § ¨ © md `Ed ¥ 753 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‫תחית המתים‬ ¦ ¥ּ © mizOd zigza dxiW xnFl zFnvrd zFcizr ¦ ¥ © ¨ ¦ © ¨ £© ¦ £ 754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תיקון חצות‬ :dpikyd xrv lr mikeae dle`bl mitvnd zlrn 756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תנ"ך‬ dWlW EdpRvYe© b .iel ziAn Wi` LlIe© b Wcg Kln mwIe© b eicgi xenge xey il idie ¨Ÿ § ¥§ § ¦ ¦¥ ¥ ¦ ¦ ¤¥ ¨ ¨ ¤ ¤ ¨¨ Wi` oxn`Ye© b x`id lr ugxl drxR zA cxYe© b oA clYe© dX`d xdYe© b .migxi ¦ §© Ÿ Ÿ § © © Ÿ § ¦ Ÿ §© © ¤¥ ¥ ¤¥ ¨ ¦ ¨ © © ¦ ¨§ EpliSd ixvn ¨ ¦ ¦ ¦§ ¦ 763 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תענית‬ dxRM gAfn `xwPd `Ede§ Fnce§ FAlg FziprzA aixwn `ed ixd FziprzA aWFIW in ¨¨ © © § ¦ ¨§¦© ¨ § ¤ ¦ £© § ¦§© ¦ £© § ¥ ¤ ¦