תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 39

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫לט‬ 722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שמע ¦ישׂ ראל‬ ¥ ¨§ © §ׁ micnFr minXd zFlig lM `Ed KExA WFcTd mW z` cgil mc` `AW drWA ¦§ ¦© ¨ © ¥ ¨ ¨ ¨© ¥ ¤ ¥©§ ¨¨ ¨¤ ¨¨ § rnW z`ixw b cEgi FzF`A mNM llMdlE oTYzdl icM zFxEW zFxEW © § © ¦§ ¦ § ¨ª ¥¨ ¦ § ¥ © § ¦ § ¥§ 724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שקר‬ DnFwOn m`d z` cixtd EN`M ,xwXl `Ed KExA WFcTd mWA rAWPW in lM ¨ § ¦ ¥ ¨ ¤ ¦§ ¦ ¦ § ¤¤ © ¨ ¨© ¥ § © § ¦¤ ¦ ¨ mnFwnA miaXizn mpi` miWFcTd mixzMde§ ,dlrnl ¨ § ¦ ¦ § ©§ ¦ ¨ ¥ ¦ §© ¦¨ § © ¨ §© § 725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תאוות‬ mc`d z` ze`nhl ick dfd mlerd zebeprz lk 726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תאוה‬ ¨ £ ©ּ de`zl dcing oia lcadd 728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תורה‬ zxyiin dxezd b dxezd iwifgn zlrn crl zcnr FzNdY mdiUr lkl aFh lkU © ¨ ¤ ¤Ÿ ¨ ¦ § ¤ ¥Ÿ ¨§ ¤¥ dxezd cenil ici lr da weqrl zeaiygde dxez b zn`d jxca zkll mc`d z` FNW miIg mq `id dxezd mc` dkf m` b miyecwd mik`lnd enk didp mc`d ¤ ¦© © ¦ ¨¨ ¨¨ ¦ aFh gwl iM b dt lray dxezd zeaiyg b zeOd mql Fl zkRdzn `id e`l m`e§ ©¤ ¦ ¤¨ © © § ¤¤© § ¦ ¦ ¨ ¦ zeiyew oiadl xyt` i` b dR lrAW dxFY idef EaFfrY l` iYxFY mkl iYzp ¤ ©§ ¤ ¨ £© © ¦ ¨ ¤¨ ¦ ©¨ zFidl dMfi m