תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 38

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ wicv letii ray ik b ekeza b ‫לח‬ jaal lka jidl` dedi z` zad`e b ixw` zixa yny xnyizy dxezd z` miiwl milk el oi` zixad z` xney `ly in b mwe drixtd ceq b miiwe cner elek mlerd zixad zxiny lr b lk `xwp ceqid ohan cici yciw xy` b ax lly `venk jzxn` lr ikep` yy b dlin zixaa meia lc l` likyn ixy` b ycew zixa ze`a mzg ei`v`ve my ex`ya weg b zixaa miielz zelfnde miakekd lk b zixa z`xwp ynyd b 'd edhlni drx mgll iper mgld jted zixad ze`n Kln iPcrn oYi `Ede§ Fngl dpnW xW`n ¤ ¤ ¥ ©£© ¥ ¦ § © ¨¥ § ¥ ¨ ¥ xeqi` b mirbpdne mixeqiidn lvip ezixa xneyd b mgld z` oinyne bper WcTd zixA ExnXW mzF` lke§ b oiipn dlil ixw b ceqd t"r dlhal rxf z`ved ¤Ÿ © ¦§ § ¨ ¤ ¨ ¨ zFTg dlile mnFi izixa `l m` b mdil` axwl d''nEC zEWx§ oi` dGd mlFrA ª ¨§¨¨ ¨ ¦ ¦§ Ÿ ¦ ¤ ¥£ ©§¦ ¨ ¥ ¤© ¨ ¨ laA zElbA b dpen`d `idy zixad lr didy dyrn b iYnU `l ux`e minW ¤¨ ¨§ ¦ § ¨ Ÿ ¤¨ ¨ ¦ © ¨ E`UPW llba mdl zFUrdl Eid miiE`xW zFzF`de§ miQPd l`xyi mrn Eca`p § ¨¤ ¤¨ ¨¥ § ¨ ¦ §¤ ¨ ¦¦© § ¤¤ zixAd z` xnFXW in lM b zxg` zEWxl Wcw zixA zF` Eqipkde§ zFIxkp miWp ¦§ © ¤ ¥ ¤ ¦ ¨ ¤¤ © ¨§ ¤Ÿ ¦§ ¦§ ¦ ¦§¨ ¦ ¨ FA dnEWxW FGd WcTd zixaA xTWOW in lMe dxFYd lM z` xnW EN`M FGd ¨ §¤ © ¤Ÿ © ¦§ ¦ ¥© § ¤ ¦ ¨ ¨ © ¨ ¤ © ¨ ¦ § © xnWe§ WFcTd mWxd FA mWxpe§ lFOPW in lM b KlOd lW FnWA xTWOW EN`M © ¨ ¨ © ¤Ÿ ¨ © §¦ ¦¤ ¦ Ÿ ¤¤ © ¤ § ¦ ¥© § ¤ ¦ § dkef zixAd z` xneyy in b dxFYd lM z` xnW EN`M eilr dlrn iE`xM FzF` ¦§ © ¨ © ¨ ¤ © ¨ ¦ § ¨ ¨ ¤ £© ¨¨ onfa wFpiz FzF`n `vFIW mc FzF` b `Ad mlFrd zMxalE dGd mlFrd zMxal ¦ ¥ ¥ ¤ ¨ ¨© ¨ ¨ © §¦ § ¤© ¨ ¨ © §¦ § mlFrA mipiC¦ mixxFrzOW drWaE `Ed KExA WFcTd iptl xEnW dlin zixad ¨ ¨ ¦ ¦ § § ¦ ¤ ¨¨ § ¨ ¨© ¥§ ¦ ¨ zF` z` xnWl dkFGW in b mlFrd z` liSnE mc FzF`A `Ed KExA WFcTd giBWn ¤ Ÿ § ¦ ¤ ¤ ¦ ¨ ¨ ¤ ¦ © ¨ § ¨ ¨© © ¦ § © ipWl dkFfe§ dlile mnFiA fgF` `Ed eini lM Da `hFg `le§ iE`xM FGd zixAd ¥§ ¦ ¤ ¨§¨¨ ¨ § ¥ ¨¨ ¨ ¨ ¥ Ÿ ¨¨ © ¦§ © Eafr iz` eilr xn`p dieb mr akeyd mc` b `Ad mlFrde§ dGd mlFrd zFnlFr § ¨ ¦Ÿ ¨© ¨ ¨ ¤© ¨ ¨ ¨ dwWn zFidl dkFf dieb mr akey `ly mc` b zFx`A mdl avgl miIg min xFwn ¤§ ª § ¦ ¤ ¤¨ Ÿ § © ¦© ¦© § riRWdl dpFilr x`A DzF` `NnzYW dkFfe§ `Ad mlFrA lgPd lW rEAn FzF`n © ¦ § © § ¨ § ¤ ¥ § ¨ ¥© § ¦ ¤ ¤ ¨ © ¨ ¨ ©©© ¤ © © ¥ iM :xn`p eilr oFilrd mXA xTWn ycewd zixaa mbetd b dHnlE dlrnl zFkxA ¦ § ¤¨ ¥ © ¥© § ¨© § ¨ §© § ¨§ eqipkdln ycewd zixa z` xneyy in b ¥ ¨§ ¦ © § © ¨ ¥ ¦ l`xUi zlEzA lr rx mW `ivFd dkef ycewd zixa xneyd b zEliv` lW Ff zEklnE KlOd zA z` yxei dgtya ¦ £ ¤ § © ¤¤ © © oaM `N` qxR lAwl zpn lr `le§ FpFAx¦ zad`e§ z`xiA zFevnE dxFY xenyl ¥§ ¨¤ ¨§ ¥ © § ¨ § © Ÿ ©£© © §¦ § § ¦ ¨ K`lnl zEWx§ oi` ycewd zixa lr xneyy in b eia` iEEv zFUrl aIgn `EdW © § © § ¦ ¨ ¦ £© ¨ª § ¤ cnFr mlFrd lMW mlFr cFqi wiCv df oziel ¥ ¨ ¨ ¨¤ ¨ § ¦© ¤ ¨¨§¦ b ¨¦ ¥© ¨¨ © ¤ ¨ ¤¨ © mPdiBA mc`d z` oEcl zeOd exvi lr xabznd b cEgId cExtE zFkxa dOM EPOn drpn rxGd zzgWd b eilr ¦© ¥ ¨§ ¨© ¤ ¦ ¨§ ¨ ©¤ © © ¨ § © ¨ ¨ b KlOd mzFg z` xTWn EN`M zaxrY mEW FNW dRHA axrW in b wiCv `xwp ¤¤ © © ¤ ¥© § ¦ § ¤Ÿ £ © ¤ ¨ ¦ © ©¥¤ ¦ ¦© ¨§¦ cg`l miaWgp zixaE sEB ¨ ¤ § ¦ ¨ §¤ ¦§