תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 37

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫לז‬ mixiXd x`W lM zllFMW dxiW dnlW dxiW xnFl l`xUi micizr ¦ ¦ © ¨ § ¨ ¤¤ ¤ ¨ ¦ ¨¥ § ¨ ¦ © ¥ ¨§ ¦ ¦ ¦ £ 681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שכינה הקדושה‬ mrd xy`k dligz mirazp mrd iy`x b mlFrd on dpikW migFCW md dylW ¨ ¨ ¦ ¨ ¦ § ¦ ¤ ¥ ¨ § b mc`d seb dxi`n zixa s` mlerl xi`n yny dn yny z`xwp zixad b `heg mbetd b migen `le zixaa `heg mrdy mircei m` dligz miyprp mrd iy`x enya xwyn ycewd zixaa mbetd b eiptln dpikyd z` dgec ycewd zixaa z` gekyl envrl mxeb zixaa mbetd b l`xyi iwel`a wlg el oi`e d"awd ly zekfa zelbdn e`vi l`xyi mr b eni` irna xaerd zltdl mxebd zxneg b 'd ycewd zixa lr exnyy 684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שלום‬ mFlW lr `N` mIwzn Fpi` mlFrd ¨ © ¨ ¤ ¥©§ ¦ ¥ ¨ ¨ 685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שם האדם‬ cWg FA oi`W xaC FO` mW `N` mc` lW eia` mW mlFrl mixiMfn oi` ¨ £ ¥ ¤ ¨ ¨ ¦ ¥ ¨¤ ¨¨ ¤ ¦ ¨ ¥ ¨ § ¦ ¦§© ¥ 686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שם השם‬ `xwp ip` aYkp ip`Wk `l ¨§¦ ¦£ ¨ §¦ ¦£ ¤ § Ÿ 687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שמחה ועצבות‬ aNd oFvxaE dgnUA Kixv `Ed KExA WFcTd z` carl mc` KixSW dcFar lM ¥© §¦ ¨ § ¦ § ¦¨ ¨ ¨© ¤ Ÿ £© ¨¨ ¦¨ ¤ ¨ £ ¨ zia oi`y b oicl mingx axwl oeyln oAxw ¦§ ¦ £ © ¥¨§ ¨ §¨ b zEnlWA FzcFar `vOYW icM ¥ § ¦ ¨ £ ¥¨ ¦ ¤ ¥§ dppxE dgnU idFf dxFYd zFppxe§ dxFYd zgnUe§ FpFAx¦ zFgAWY if` miiw ycwnd ¨¨ § ¨ § ¦ ¦ ¨ © § ¦ ¨ © © § ¦ § § ¦ 690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שמחה‬ zxAgzn mXW dWFcTd ux`A micnFr l`xUIW onfA `N` z`vnp `l decgW ¤¤ © § ¦ ¨ ¤ ¨ §© ¤¨ ¨ ¦§ ¥ ¨§ ¦¤ ©§¦ ¨ ¤ ¥ §¦ Ÿ ¨ §¤ ¤ zqpM W onf lM b dHnNWe§ dlrnNW dgnVd lMd zgnU idFf f`e§ DlraA dX` ¤¤§ ¤