תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 36

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫לו‬ 661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שבת קודש‬ in ¦ b zaya xeq` leg ly xeaic b d"awd ici lr zaya zelitzd zlaw ceq dwynd xdp `ed zayd mei b FWtp mXn zzxkp zAWA lg lW miUrn dUFrW §© ¨ ¦ ¤ ¤§ ¦ ¨ © § Ÿ ¤ ¦ £© ¤ ¤ b dpFilr dxinWA mlFrd zAW axrA mFId WCwzOWM b dyrnd ini zyy z` ¨ § ¤ ¨ ¦ § ¦ ¨ ¨ ¨© ¤¤§ © ¥© § ¦ ¤ § lW `nbC zAW b md mixEnW mPdiBd irWx¦ ENt` zAW axrA mFId WCwzOWM ¤ ¨§ ª ¨© ¥ ¦ § Ÿ ¦ ¥© ¥§ ¦£ ¨© ¤¤§ © ¥© § ¦ ¤ § ixaC¦ lM mdn migMWpe§ ,mignU l`xUi mr zAW ztqFY DzF`aE `id `Ad mlFr ¥§ ¨ ¤ ¥ ¦ ¨ § ¦ ¦ ¥ § ¥ ¨§ ¦ ¨ ¨ © ¤¤ ¨ § ¦ ¨© ¨ Kixv zAW lila b `id `Ad mlFr lW `nbC zAW .zFxSd lke§ xrv lke§ ,lgd ¦¨ ¨ © ¥§ ¦ ¨© ¨ ¤ ¨§ ª ¨© ¨ © ¨ ©© ¨ Ÿ © `weec recn b lMdn dllkp z`fd mFlW zMQW zF`xdl icM lMdn mrhl mc` Ÿ © ¥ ¨ § §¦ © ¨ ©ª¤ §© § ¥§ Ÿ © ¥ Ÿ § ¦ ¨¨ oevxa zay zexp dwilcnd dy`d zlrn b zay zexp wilcdl dkixv dy`d zAXd mFiA ?dizFxhrA zxHrznE dWFcTd ux`d zlCBzn izn b ald zeecge ¨© © § ¨ ¤ § ©§ ¤¤ © § ¦ ¨ §© ¤ ¨ ¨ ¤ ¤© § ¦ © ¨ dxUr ¨¨Ÿ¨ b ¨ ¨ ¨§ ¦ ¨ ¦ § ¤¤ © ¦ ¨©© ¤¤ © § ¦ ¨ ¥£ ¤ mlFrl zFkxaE mi`Wc§ `ivFdl KlOd mr dNMd zxAgzn f` ixdW oiA Wcw lr lgn siqFdl Kixv zAWa ¥ ¤Ÿ © Ÿ ¥ ¦ § ¦¨ ¨© § b dcErqA zFUrl mc` Kixv mixac§ ¨ § ¦ £© ¨¨ ¦¨ ¦¨ dOkA dti dAqn Fl oiwzdl KixSW FzAqdA oiA eiWEalA oiA eiwWnE eilk`nA ¨ © § ¨¨ ¨ ¦ § ¦ § © § ¦¨ ¤ ¨¦£© ¥ ¨ § ¦ ¥ ¨§ © ¨¨£© § dpyn mgld b dNMl dRg oiwzOW FnM FziaA WIW lMn minTxn zFzqkE mixk ¨©© ¨ª ¦ § © ¤ § ¥ § ¥¤ ¨ ¦ ¦ ¨ ª§ ¨§ ¦¨ zF`vFi zFWtPde§ zFgExde§ zFnWPd lM zAWA § ¨§© ¨ ¨ §© ¨ ¨© § b dxFYd zFgEl ipWA zFfEnx§ ¨ © ¥§ ¦ `le§ hlFW `l mPdib ENt`e© zAXd mFiA hlFW wiGn oi`e§ ohU oi`e§ zFbEf zFcxFie§ Ÿ ¥ Ÿ Ÿ ¦ ¥ ¦£ ¨© © § ¥ ¦© ¥ ¨ ¨ ¥ § Fl KtFd onIwl zEWx§ Fl Wie§ zAWA zFcErq WlW mIwn `NW in b zAWA xrFa ¥ ¨§©§ ¥ ¨© § § Ÿ ¨ ¥©§ Ÿ ¤ ¦ ¨© § ¥ zrxv rbpl © ©¨ ©¤ § 673 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שדים‬ oiipn dlil ixw 674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫וֹ פר‬ ¨ zriwz ceq b FAx zgY car FnM aFHd xvi zgY rxd xvi xWwp oiNtYd xWwA © © © ¤ ¤ § © ¤¥ © © ¨¨ ¤¥ ¨ § ¦ ¦ ¦ § © ¤ ¤ § xteyd 676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫תפלין‬ ¦ּ ¦ §ּ oiNtYd ly xWwd ceq ¦ ¦ § ¤ ¤ 677 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫שירה‬ dxEabE gM siqFie§ xwgie§ oif`ie§ dnkgde§ dxFYd ipiprA rci xiW FzF`A dkFGd ¨ § ©Ÿ ¦ Ÿ §© ¦ £© ¨ § ¨ © ¨ © ¥§ § ¦ § ©¥ ¦ § ¤ © b mixiyd xiy z` jlnd dnly dUr okidn b zFidl cizrW dOaE didX dnA ¨ ¨ § ¦ ¦ ¨¤ ¤© ¨¨ ¤ © § b dUrnaE ¤ £© § b mixEAcA `id lMdn dNrn dxiW b mIel dHn lW mixXd E`xwp dOl ¦ ¦§ Ÿ © ¥ ¨ ª§ ¨ ¦ ¦¦§ ¨ © ¤ ¦¨ © § §¦ ¨ ¨ zFnlFrd lkA zFkxa E`vOIW cr dHnl dlrnln zFkxA zkWFn dxiW ¨ ¨ ¨§ ¨§ § ¨¦¤ © ¨© § ¨ §© § ¦ ¨§ ¤¤ ¨ ¦