תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 35

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫לה‬ iAx oi` b ipFliXd dIg` mrn uEg `ad mlera inFwn iAlA aXizd `l i`gFi ¦ © ¥ ¦ ¦ © ¨¦ £ ¦¥ ¦ § ¦ ¦ § ¥©§ ¦ Ÿ © dWn iRlM mi`iaPd x`W FnM eiptl mNMW mc` ipA x`WM oFrnW ¤Ÿ ¥© § ¦ ¦§© ¨ § § ¨¨ § ¨ ª ¤ ¨¨ ¥§ ¨ § ¦ § ¦ 646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‫רוחות ושדים‬ mixeqiidn lvip ezixa xneyd b mlerd oewiza jxev md micyde zegexd mb mirbpdne 648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫רומי‬ minlFrl didi df axgYWe§ drWxd inFx z` aixgdl `Ed KExA WFcTd cizr ¦ ¨ § ©¡ ¤ ¤ ¨¨ §¨ ¦ ¤ ¦£ © § ¨ ¨© ¦ ¨ 649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫רחמי השם יתברך‬ miryxd lr mb jxazi myd ingx 650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫רעידת אדמה‬ dix` zpigaa `idy dnc` zcirx d ligzn cvik ¥ §© b dnc` zcirx lnqn dn zFrnc§ iYW cixFn `Ed eipA z` xkFf `Ed KExA WFcTdWk b `xii `l in b`W ¨ ¥ § ¦ ¨¨ ¤ ¥ ¨ ¨© ¤ § ¨ ¦ Ÿ ¦ ¨ ¨ dnc`d zcirx§ xvep myne lFcBd mIl ¨ ¨£ ¨ © ¦ ¨ © ¨© 653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫רפואה‬ mlFrl mi`vFi d`Etx§ ixrWe§ migYtp mFxCd igzR xwAd `AWM ¨ ¨ ¦ § ¨ ¥£© ¦ ¨ §¦ ¨ © ¥ § ¦ ¤Ÿ © ¨ ¤ § 655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫רוֹ פא רפואה‬ ¥ zFUrl mkg `tFx KxvPW dxinW lM `tFxd `phxw lW xtqd FzF`A aEzk £© ¨¨ ¥ ¨§ ¦ ¤ ¨ ¦ § ¨ ¥ ¨ ¨¨ §© ¤ ¤¥© § ¨ drhi m` b mlFrd oFc`l carl crep KlOd ixiq` ziA Filg ziaA akFXW dlFgl ¤§¦ ¦ ¨ ¨ £ © Ÿ £© ¤¤ © ¥ ¦£ ¥ § ¨ ¥§ ¥ ¤ ¤ § minC KtW EN`M `tFx FzF` lr aWFg `Ed KExA WFcTd cg` xaca ENt` `tFxd ¦ ¨ ©¨ ¦ § ¥ © ¥ ¨ ¨ © ¨ ¤ ¨ ¨§ ¦£ ¥ ¨ ziAn F`ivFdl Fl xGrie§ dlFgd lr mc` lCYWIW dvFx `Ed KExA WFcTd b Fbxde© ¥ ¦ ¦ § Ÿ £© ¤ © ¨ ¨ ¨ ¥ © § ¦ ¤ ¤ ¨ ¨© ¨£ zFcFq lr micQin `tFxd `phxw lW xtq FzF` lW eixaC§ lk © ¦ ¨ª § ¥ ¨ ¨¨ §© ¤ ¤¥ ¤ ¨¨ ¨ b mixEq`d ¦ £¨ Fz`xi xg`n mc` ipA Erhi `NW mitEXMd mlFrdn lHAW ongxd KExA b dxFYd ¨ §¦ © © ¥ ¨ ¨ ¥ § §¦ Ÿ ¤ ¦ ¦ © ¨ ¨ ¥ ¥ ¦ ¤ ¨ £ ©¨ ¨ ¨ © `Ed KExA WFcTd lW ¨ ¨© ¤ 659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫רשעים‬ KxAzn `l WFcTd mW lFkiaM mlFrA miAxzn mirWxdW onf lM b zn iExw rWx ¥¨ § ¦ Ÿ ¨© ¥ ¨§ ¦ ¨ ¨ ¦ ©§ ¦ ¦ ¨ §¨ ¤ ©§ ¨ ¥ ¨ ¨ ¨ mlFrA KxAzn WFcTd mW mlFrA miAxzn `l mirWxdW onf lke§