תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 34

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫לד‬ oFilr oAxw aixwdlE mixaC§ oEkl ligzn odMdW drWA b FzF` cixtn `le§ xtrl § ¤ ¨ §¨ ¦§© § ¦¨ ¥© § ¦ § © ¥Ÿ © ¤ ¨¨ § ¦§ © Ÿ ¨ ¨¤ eixg` miwcFA dcFarl dlrIW mxh iele§ odM ¨£ © ¦ § ¨ £ ¨ ¤ £© ¤ ¤¤ ¦¥ ¥Ÿ b ¨ § ¦ § ¨ ¨§ ¦ ¦ ¨ §¦ Ÿ © dgnUaE dkxaA mi`vnp lMd `Ed gAfOd l` `hFgW iO b dcFarl dlFr Fpi` `l m`e§ eiUrnE eikxC§ mircFie§ © ¥§ ¦ © ¤ ¥ ¤ ¦ ¨ £¨ ¤ ¥ Ÿ ¦ ¨ £© ¨ ¨ ¦ § mdl wixnE mzF` xdhn gAfOd l`xUi i`hg lr xRkn gAfOd ¤¨ ¦¥ ¨ ¥ © § © ¥§ ¦ © ¥ ¨§ ¦ ¥ ¨£ © ¥© § © ¥§ ¦ © lW W` DzF` iptA cnFrW in oi` ¤ ¥ ¨ ¥§ ¦ ¥ ¤ ¦ ¥ b dOl oAxwl fr ¨¨ ¨ §¨§ ¥ b b lMA `hFg Ÿ © ¥ ¨© § ¨ §© ¦ ¨§ dHnl dlrOn zFkxA gAfOd © ¥§ ¦ © 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .