תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 33

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫לג‬ 597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫צלם אלוקים‬ zixa lr xneyy in b dpFf diFB dgtW dCp mde dxf dcFar lW mipR rAx` ¨ ¨ ¨ § ¦ ¨¦ ¨¨ ¨ £ ¤ ¦¨ © §© mPdiBA mc`d z` oEcl zeOd K`lnl zEWx§ oi` ycewd ¨¦ ¥© ¨¨ © ¤ ¨ ¤¨ © © § © § 599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫קבלה‬ z`xwp `id dlawd znkg b dlAw lW mifnx§ b mNMn dlrnl md dlAw ilrA ¨¨ © ¤ ¦¨ ¨ª ¦ ¨ §© § ¥ ¨ ¨ © ¥ £© ux`a xawp epiax dyn did m` b d"r epiax dyn zxeaw ceq b ¤¤ © © KlOd zA epiax dyn cizr b dOg iptM dWn ipR b zElBdn mi`vFi l`xUi Eid `l dWFcTd ¦ ¨ ¨ © ¥§ ¦ ¤Ÿ ¥§ ¨© ¥ ¦ § ¥ ¨§ ¦ ¨ Ÿ ¨ §© zElBdn mdxa` rxf z` `ivFdl ¨ © ¥ ¨ ¨§ © ©¤ ¤ ¦ § 605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫קורבנות וסודם‬ b oall KRdp mc`dy oaxewd zaxwd ceq b FpFAxl oAxw aixwdl gp rci dti`n ¨¨ § ¨ §¤ Ÿ ¨ ¨ ¦§ ¨ §¨ ¦ § © § ©Ÿ ©¨ Ÿ ¥ ¥ b oale§ ¨¨ mc`n dlFr oAxTd gix KM oale§ mc` oWFXd dn b miPWFXA FnlFr bidpn ¨ ¥ ¤ ¨ §¨© © ¥ ¨ ¨¨ ¨ ¨ © ¨ ¦© © ¨ ¦§© gAfn `xwPd `Ede§ Fnce§ FAlg FziprzA aixwn `ed ixd FziprzA aWFIW in ©§ ¦ ¨§¦© ¨ § ¤ ¦ £© § ¦§© ¦ £© § ¥ ¤ ¦ dlrnl dHOn eizFbxca dlFr mc` dNgYA b lMd lr miPbO zFpAxTd b dxRM ¨ §© § ¨© ¦ ¨ § ©§ ¤ ¨¨ ¨ ¦ § © Ÿ © © ¦¦ § ¨ §¨© ¨¨ © b mkpAxw f`e§ dHnl dlrOn eizFbxcA cxFi xwAd on dndAd on 'dl oAxw dfe§ ¤§© §¨ ¨ ¨© § ¨ §© ¦ ¨ § ©§ ¥ ¨¨ © ¦ ¨ ¥ § © ¦ © ¨ §¨ ¤ icM eiUrnA WIAzie§ dxAWp gExA gAfOd lr cnrl Kixv mc` b oAxw `xwP dnl ¥§ ¨ £© § ¥© § ¦ ¨¨ § ¦ © § © ¥ § ¦ © © Ÿ £© ¦¨ ¨¨ ¨ §¨ ¨§¦ © lr mingxd ExABzie§ mVAzi oiCdW icM lMde§ dxEaW dtiTY gEx DzF` didYW © ¦ £ ©¨ §©§¦ ¥ © § ¦ ¦© ¤ ¥§ Ÿ © ¨ § ¨ ¦© © ¨ ¤§ ¦ ¤ oi` b cg` dUrp lMde§ oFYgYd mlFrl oFilrd mlFrd z` axwn oAxTd b oiCd ¥ ¨ ¤ ¤ £© Ÿ © § © © ¨ ¨ § ¤¨ ¨ ¨ ¤ ¥¨ § ¨ §¨© ¦© `hgd didW FnM b lFki `NW xacA xzFi mc`d lr gixhn `Ed KExA WFcTd § ¥ © ¨¨ ¤ § ¨ Ÿ ¤ ¨ ¨§ ¥ ¨¨ ¨ © © ¦§ © ¨ ¨© dUrn ¤ ¨© b xEaW FANW mEXn lMdn lw iprd lW oAxw FzF` ¨ ¦ ¤ ¦ Ÿ © ¥ © ¦ ¨¤ ¤ ¨ §¨ b ¦ § © ¨¨ ¨ aixwn did KM lM b dlile mnFi DA lnrl `N` dxFgq `le§ miwEptz dkixv `l dxFY b didy ¨ ¨§©¨ ¨ ¨ Ÿ £© ¨ ¤ ¨ § Ÿ ¦ § © ¨ ¦§ Ÿ ¨ sicr iprd oAxw b FzOrl oOCfn `Ed KExA WFcTd aNd oFvxA oAxw aixwOW in ¦ ¨ ¦ ¨¤ © §¨ ¨ ª § ¥ ©§ ¦ ¨ ¨© ¥© §¦ ¨ §¨ ¦§© ¤ ¦ Egzx eixai` lke§ rxd xvId W`A Fnce§ FAlg z` giYxd `hgdW FnM b lMdn § ¨ ¨¨ ¥ ¨ ¨¨ ¤¥© ¥ § ¨ § ¤ ¤ © ¦ §¦ § ¥ © ¤ § Ÿ © ¥ WFcTd iptl aixwdlE `hgd FnM oAxTd xTre§ ,WOn ok FnM dGd oAxTd KM W`a ¨© ¥§ ¦ ¦§© § § ¥ © § ¨ §¨© © ¦ ¨ © ¥ § ¤© ¨ §¨© ¨ ¥ ¨ oi` zFpAxTd lMn ¥ ¨ §¨© ¨ ¦ b ¨¨ § Ÿ © ¥ ¦ ¨ ¤¤ §© ¦ ¨ eiptl lMdn aiag dGW FWtpe§ FgExe§ FAl oFvx§ `Ed KExA mipFilrA mFlW `vnPW mEXn minlW FnM `Ed KExA WFcTd iptl miaiag ¦ § ¤¨ ¨ ¨ §¦¤ ¦ ¦ ¨ § § ¨ ¨© ¥§ ¦ ¦ ¦£ lr `le§ `hg lr d`a `le§ lMdn dnlW `idW zxhw mNM lrnE © Ÿ § ¥ © ¨¨ Ÿ Ÿ © ¥ ¨¥ § ¦ ¤ ¤Ÿ § ¨ ª © ¥ b mipFYgYaE ¦ § ©© WFcTd `xwp mdAW zFnW dxUrd md EN`e§ b dgnU lr `N` ,oer lr `le§ mW` ¨© ¨§¦ ¤ ¨ ¤ ¥ ¨¨ £¨ ¥ ¥ ¨ § ¦ © ¨¤ ¨ © Ÿ ¨ ¨ KlOd lW miWFcTd mixzMd md EN`e§ mlW cEgiA dfA df mixEWw `Ed KExA ¤¤ © ¤ ¦ §© ¦¨ § © ¥ ¥ ¥¨ ¦ § ¤¨ ¤ ¦ § ¨ minlW aixwOW inE lMd lW mFlXde§ zEnlW `Ed minlW ¦ ¨ § ¦§© ¤ ¦ Ÿ © ¤ ¨ © ¥ § ¦ ¨ § b ¤¨ ¨ ¤ mdA rcFp `EdW z` lk`l W` lW dix` cxFi did oiCd `QM lW zFIgdn b mlFrA mFlW dAxn ¤ Ÿ ¡¤ ¥ ¤ ¥ §© ¥ ¨¨ ¦© ¥ ¦ ¤ © © ¥ ¨ ¨ ¨ ¤ §© gEx axwnE df z` df miAkn `le§ W`l min FnWA axwOW d''edil oAxTd b zFpAxTd © ¥¨ § ¤ ¤ ¤ ¦ © § Ÿ ¥ § ¦© § ¦ ¥¨ § ¤ ¨Ÿ © ¨ § ¨ © ¨ §¨©