תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 32

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫לב‬ iUrnA mlFrA cAMzn `EdW FnkE mlFrA mirWxE miwiCv `Ed KExA WFcTd ¥ £© § ¨ ¨ ¥© § ¦ ¤ § ¨ ¨ ¦¨ § ¦ ¦© ¨ ¨© `''i sc b ¨ ¨ ¤ £© ¦ ¤ § ¦ ¨ §¨ ¥ © § ¦ © ¨ ¦ ¦© © mlFrA aFh dUrn miUFrWM mirWxA cAMzn `Ed mB KM miwiCSd dlrnl cExR miUFrW mirWxd mzF`l iF` b a''r a''i sc b `''r a''i sc b a''r ¨ §© § ¥ ¦ ¤ ¦ ¨ §¨ ¨ § mWxp dxFYA wQrzOW in ¨ §¦ ¨ © ¥ ©§ ¦ ¤ ¦ b dlrnNW mEITd z` micinrOW miwiCSd ixW` ¨ §© § ¤ ¦© ¤ ¦ ¦ £© ¤ ¦ ¦© © ¥§ © dHnlE dlrnNW miTnr zFcFqe§ zFxYqp mikxC§ rcFi f`e§ WFcTd mXA xHrznE ¨© § ¨ §© § ¤ ¦ª £ ¨ §¦ ¦ ¨ © ¥ ¨ ¨© ¥ © ¥ ©§ ¦ KExA WFcTd iptl mirWx§ mi`vnp miWp`W minrRd lkA b minlFrl cgFt `le§ ¨ ¨© ¥§ ¦ ¦¨ ¦ ¨ §¦ ¦ ¨£ ¤ ¦ ¨§ © ¨§ ¦ ¨ § ¥ Ÿ b ¤ ¨© ¦© © ¦ ¤ ¥ £ Ÿ § ¦ ¨ª§ ¤ ¨© ¦© © ¦ ¤ ¦ ¨ ¨ dWTd oiCd cSn mdilr hlWl zFpOfn dWTd oiCd cSOW miWp ozF` `Ed mirWxd cbpk `le§ aFh `Ed `Ed KExA WFcTd lW FnW miwiCv mzF` cbpM ¦ ¨ § ¨ ¤¤ § Ÿ ¨ ¨© ¤ § ¦ ¦© ¨ ¤¤ § miwiCSd lW mwlg ixW` ¦ ¦© © ¤ ¨§ ¤ ¥§ © zFvgA £© b b dxFYA miwqFr mpi`e§ mFi lkA FzF` miGaOW ¨ © ¦§ ¨ ¥ ¨§ ¦© § ¤ ¦¨ Ÿ ¤ ¥ © ¨ § § ©§ ¦ Ÿ ¨ §© § ¤ ¥ § ¦¤ Kixv `NW xg` mFwnA zFaMrzn `le§ dlrnl zFlFr mdizFnWPW miwiCSd mdixW` b ocr obA miwiCSd mr rWrYWn `Ed KExA WFcTd dliNd ¦ ¦© © ¤ ¥§ © ¤¥ ©§ ¦ ¦© © ¦ © ¥ £© § ¦ ¨ ¨© ¨§© © zFXcwA mnvr z` miWCwn mdW mEXn `Ed KExA WFcTA oFilr wlg mdl WIW ª§¦ ¨ § © ¤ ¦ §©§ ¥ ¤ ¦ ¨ ¨© § ¤ ¤ ¥ ¤ ¨ ¥¤ mlFrA oMW lke§ dGd mlFrA zFkFf opi` mdizFWtPW mirWxd mzF`l iF` b mpFAx¦ ¨ ¨ ¥¤ ¨ ¤© ¨ ¨ ¨ ¥ ¤ ¥ §©¤ ¦ ¨ §¨ ¨ § ¨ `Ad ¨¨ 585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫צדיקים‬ FnFi riBn xW`M Fa dpFilr dnkgW wiCv © ¦© ¤ £© ¨ § ¤ ¨ § ¨ ¤ ¦© b Fl rxe§ wiCv Fl aFhe§ wiCv ceq © ¦© ¦© mdipia dWFcw gExW EN`l dnkgd DzF` zFNbl Kixv mlFrdn wNYqdl ¤ ¥ ¥ ¨ § © ¤ ¥ § ¨ § ¨ © ¨ ©§ ¦¨ ¨ ¨ ¥ ¥ © § ¦ § 588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫צדיק‬ mlFrd lke§ mlFrA mFlW liHn `Ed lFkiaM Fa `vnpe§ mlFrA wiCv iExXWM ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¦ © ¨§ ¦ ¨ §¦ ¨ ¨ ¦© ¨ ¤ § mipiCd mlFrA iExW wiCSW onfA b dlrn lW `ilntA mFlW liHnE FllbA KxAzn ¦ ¦© ¨ ¨ ¨ ¦© ¤ ©§¦ ¨ § © ¤ ¨§ © ¨ § ¨ ¦ © ¨ § ¦ ¥¨ § ¦ mlFrA zF` `Ed wiCv Wi` FzF`W mEXn mlFrA mihlFW `le§ mixxFrzn `l ¨ ¨ ¦© ¦ ¤ ¦ ¨ ¨ ¦ § Ÿ ¦ § § ¦ Ÿ afFr wiCv lW FMxC b FliaWA mIwzn mlFrde§ FcFaka dvFx `Ed KExA WFcTde§ ¥ ¦© ¤ §© ¦ § ¦ ¥©§ ¦ ¨ ¨ § ¦ ¤ ¨ ¨© lcadd b mOr `Ed KExA WFcTd qIRzIW icM mlFrd lM lW z` gwFle§ FNW z` ¨ ¦ ¨ ¨ © ¥© § ¦ ¤ ¥§ ¨ ¨ ¨ ¤ ¤ © ¥ ¤ ¤ lWFn inE b einiA zWTd dNBzn `NW wiCve ciqgl oniq b gp l epiax dyn oia ¥ ¦ ¨¨§ ¤ ¤© ¨© § ¦ Ÿ ¤ ¦© ¦ ¨ § ¨ ¦ dyrn b lHan `Ede§ xfFB `Ed KExA WFcTdW wiCv ?lF